Обратно Заседание № 101 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 07.12.2022 г. 12,00 ч.

Дневен ред на 101- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

07.12.2022 г., 12,00 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА22-МЦ29-573/1/01.12.2022 г. относно даване на съгласие със собствени средства „ДКЦ ХІ-София“ ЕООД и „ДКЦ ХХІV-София“ ЕООД да предприемат действия по обследване за установяване на техническите характеристики на сградите и технически паспорт – дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

2

Доклад № СОА22-МЦ29-560/2/01.12.2022 г. относно даване на съгласие на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново“ ЕАД да закупи дълготраен материален актив  

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

3

Доклад № СОА22-МЦ29-533/3/01.12.2022 г.  относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VІ-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив 

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

4

Доклад № СОА22-МЦ29-472/2/01.12.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център ХХІІ-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив 

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

И. Йорданова

Д-р Д. Барбалов

5

Доклад № СОА22-МЦ29-384/2/01.12.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ХVІІ-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

6

Доклад № СОА22-ВК66-14558/01.12.2022 г. относно утвърждаване на актуализирани устави и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на общински лечебни заведения за болнична помощ

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Милка Христова

Д-р Д. Барбалов

7

Писмо № СОА22-МЦ29-591/01.12.2022 г. относно даване на съгласие за подписване на предложение за споразумение за разсрочено плащане на задължение между лечебното заведение и К.Й.Бончева

Д-р Р. Велев – изп. директор на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД

8

Писмо № СОА22-НЦ62-1032/25.11.2022 г. с финансово предложение за интеграция на деца и младежи със синдром на Даун

Федерация „Адаптираща физическа активност“ -

Слав Петков

9

Разни.

 

Видео запис 

Протокол