Обратно Заседание № 100 на ПК по здравеопазване и социална политика на 23.11.2022 г.

Дневен ред на 100- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

23.11.2022 г., 12,00 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-3632/2/17.11.2022 г. относно приемане на актуализирани Правила за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване, и на деца и младежи с проблеми с ориентацията за време и пространство, предизвикани от умствена изостаналост или психични разстройства.

Георги Георгиев

Малина Едрева

д-р Веселин Милев

д-р Антон Койчев, д.м.

Диян Стаматов

Грети Стефанова

Карлос Контрера

Албена Кръстева

Милка Христова

2

Доклад № СОА22-ДИ05-3287/1/07.11.2022 г. относно приемане на решение за създаване на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“  в съответствие със Заповед № РД01-1915/06.10.2022 г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за  социално подпомагане.

Й. Фандъкова – кмет на СО

3

Доклад № СОА22-ВК66-12341/19.10.2022 г. относно изменение на Решение № 689 от 26.10.2017г. на Столичния общински съвет и определяне директорите на общинските детски ясли, като третостепенни разпоредители с бюджет на Столична община към дирекция „Здравеопазване“.

Й. Фандъкова – кмет на СО

4

Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-2772/3/09.11.2022 г. относно приемане на решение за създаване на нова социална услуга в общността – „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ (с приоритет лица, употребяващи психоактивни вещества и/или алкохол)“ в съответствие със Заповед № РД01-1913/05.10.2022 г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за  социално подпомагане

Й. Фандъкова – кмет на СО

5

Становище № СОА22-ВК66-9065/8/21.10.2022 г. относно представен обобщен доклад с отчет за 2021 г. и План за действие за 2022 г. към Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018-2022 г.

М. Йовчева – директор на дирекция СУДВ

Председател на Съвета по въпросите на социалните услуги

6

Доклад № СОА22-ВК08-15491/21.10.2022 г. и становище № СОА22-ВК08-15491/2/01.11.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от недвижим имот -  публична общинска собственост, находящ се в административна сграда- кметство с. Световрачене.

Даниела Райчева – кмет на р-н „Нови Искър“

7

Доклад № СОА21-ВК08-17697/03.12.2021 г.  и становище № СОА21-ВК08-17697/5/10.11.2022 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Звезда на надеждата“, върху жилищен имот – частна общинска собственост

Тр. Трайков – кмет на р-н „Средец“

8

Доклад № СОА22-МЦ29-48/6/10.11.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

И. Йорданова

Д-р Д. Барбалов

9

Доклад № СОА22-ВК66-13573/11.11.2022 г. относно отмяна на Решение № 350, по Протокол № 55 от 14.06.2018 г. на СОС и учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

10

Писмо № СОА22-МЦ29-560/17.11.2022 г. относно разрешение за закупуване на апаратура със собствени средства

Д-р Р. Велев – изп. директор на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД

11

Писмо № СОА22-МЦ29-561/18.11.2022 г. относно открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ЯМР – 1,5 Т

Д-р Б. Димитров – управител на СБАЛОЗ „про М. Мушмов“ ЕООД

12

Писмо № СОА22-МЦ29-533/07.11.2022 г. относно разрешение за закупуване на апаратура със собствени средства

Д-р Т. Боянова – управител на ДКЦ VІ-София ЕООД

13

Писмо № СОА22-МЦ29-542/08.11.2022 г. относно разрешение за отдаване под наем на кабинети в ДКЦ ХV-София ЕООД

Ани Христов - управител

14

Писмо № СОА22-МЦ29-81/25.02.2022 г. относно проект на конкурсна документация за отдаване под наем на обект, находящ се в сградата на ДКЦ V-София ЕООД

д-р В. Заяков – управител на ДКЦ V-София ЕООД

15

Писмо № СОА22-МЦ29-490/17.10.2022 г. и допълнение СОА22-МЦ29-490/1/07.11.2022 г. с проект на конкурсна документация за отдаване под наем на помещение № 21 и 22, находящи се на 1-ви етаж в сградата на ДКЦ V-София ЕООД

д-р В. Заяков – управител на ДКЦ V-София ЕООД

16

Писмо № СОА22-ГР94-5913/1/18.11.2022 г. относно проектно предложение „Сцена, пълна със слънца“ за интеграция на хората със синдром на Даун и други заболявания

П. Григорова – ръководител проект

17

Покана № СОА22-МЦ29-553/14.11.2022 г. за определяне на представител в конкурсна комисия – 02.12.2022 г., 10.00 ч., повторно провеждане - 15.12.2022 г., 10.00 ч.

Доц. д-р А. Иванов – изп. директор на Четвърта МБАЛ-София ЕАД

18

Покана № СОА22-МЦ29-538/08.11.2022 г. за определяне на представител в конкурсна комисия – 29.11.2022 г., 10.00 ч.

Д-р В. Василев – управител на ДКЦ ХІІ-София ЕООД

19

Покана № СОА22-МЦ29-555/16.11.2022 г. за определяне на представител в конкурсна комисия – 06.12.2022 г., 10.00 ч.

Д-р Р. Божкова  – управител на ДКЦ ХІІІ-София ЕООД

20

Справка № СФИ22-ВК66-196/24/15.11.2022 г. с основните финансово-икономически показатели, отчети за изпълнение на бизнес-плана и справки за възнагражденията на управителните и контролни органи на общинските търговски дружества - „ДКЦ V-София“ ЕООД, „ДКЦ ХХІХ – София“ ЕООД и „Дентален център ІІ – София“ ЕООД за първо и второ тримесечие на 2022 г.

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

21

Отчети №№ СОА22-МЦ29-511/1/28.10.2022 г., СОА22-МЦ29-512/28.10.2022 г.,  СОА22-МЦ29-513/28.10.2022 г., СОА22-МЦ29-509/28.10.2022 г., СОА22-МЦ29-510/1/28.10.2022 г., СОА22-МЦ29-520/01.11.2022 г., СФИ22-ТД26-144/510/01.11.22 г., СФИ22-МЦ29-32/2/31.10.22 г., СОА22-МЦ29-518/31.10.2022 г.,

Управители на ОЛЗ

22

Отчети №№ СОА17-ГР94-4953/34/28.10.22 г., СОА22-МЦ29-205/2/28.10.22 г., СОА20-МЦ29-513/8/31.10.22 г., СОА21-МЦ29-292/6/28.10.22 г., СОА21-ГР94-2435/7/01.11.22 г., СОА22-ГР94-2396/2/01.11.22 г., СОА22-МЦ29-43/3/31.10.22 г., СОА22-ГР94-5443/25.10.2022 г., СФИ21-МЦ29-7/194/01.11.22 г., СОА22-МЦ29-525/02.11.2022 г., СОА22-ТД26-14001/25.10.22 г., СФИ22-ТД26-144/529/09.11.22 г., СОА22-ГР94-5759/10.11.22 г., СФИ22-ТД26-144/528/09.11.22 г., СФИ22-ТД26-144/518/01.11.22 г., СОА22-ГР94-2267/4/28.10.22 г., СОА21-ТД26-1021/6/28.10.22 г., СОА22-МЦ29-540/08.11.22 г., СФИ22-ТД26-144/521/02.11.22 г.,

Контрольори на ОЛЗ

23

Оздравителен план № СФИ22-МЦ29-34/1/26.10.2022 г. на ДКЦ ХХІХ

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

24

Разни.

 

 

Допълнителни точки към

Дневен ред на 100- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

23.11.2022 г. /сряда/, 12.00 часа, зала 2, ет. 2, ул. „Московска“ 33

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-МЦ29-165/1/21.11.2022 г. относно избиране на ликвидатор на „Медицински център 16-София“ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 130327659, даване на съгласие за осребряване на имуществото, определяне на метод за нейното извършване и предприемане на действия по неговото заличаване от Търговския регистър

д-р Веселин Милев

Бойко Димитров, Стефан Марков, Николай Стойнев,

Дончо Барбалов

 

Видеоизлъчване 

Протокол