Обратно Заседание № 100 на ПК по финанси и бюджет от 19.07.2022 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

            финанси и бюджет на 19.07.2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

 Наименование

Вносител

   1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-7701/12.07.2022 г. относно приемане на решение за увеличаване капацитета на социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет интелектуални затруднения) (ДЦПЛУ) с адрес: гр. София, кв. „Гоце Делчев“, ул. „Рикардо Вакарини“ № 8, вх. А, партер, от 30 на 60 места, считано от 01.08.2022 г. и допълване мястото, на което ще се предоставят част от дейностите включени в ДЦПЛУ

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-7043/28.06.22 г., относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Столична община, с приложен нов проект за решение с вх. № СОА22-ВК66-7043/2/04.07.22 г., писмо вх. № СОА22-ВК66-7043/3/13.07.22 г. с ново Приложение 1

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 

 1.  

.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7887/14.07.2022 г. относно актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2022 г.“

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6349/16/14.07.2022 г. относно одобряване на избрания кандидат във връзка с проведен конкурс № 4-СО-2022г. за учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху недвижимимот– частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, ул. ,Люботрън“, за срок до 30 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.900.921 с площ от 1 758 кв.м., за построяване на сграда за спортни дейности

 

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7856/14.07.22 г. относно утвърждаване на Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура“ за  2023 г.

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ, Мирослав Боршош – зам. кмет на СО, Веселин Калановски, Владимир Митов – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11699/3/14.07.2022 г. относно отмяна на Решение №700 по Протокол №41 от 14.10.2021г. на Столичния общински съвет и изменение и допълнение на Решение №137 по Протокол №30 от 18.03.2021г. и на Решение №254 по Протокол №53 от 07.04.2022г. на Столичния общински съвет

Малина Едрева, Веселин Калановски, Михаил Паргов – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7875/14.07.2022 г. относно изменение на Решение №331 по Протокол №42 от 27.06.2013 г. на Столичния общински съвет и приемане на проекти на споразумения за разсрочване на задължения към „Топлофикация София“ ЕАД

Д-р Ваня Тагарева, Прошко Прошков – общински съветници, Георги Георгиев – председател на СОС

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1198/2/11.05.2022 г. относно изменение и допълнение на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки

Михаил Петров и Владимир Митов – общински съветници

 

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-7785/13.07.2022 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала

Николай Стойнев, д-р Антон Койчев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ТД26-5387/1/13.07.2022 г. относно даване на съгласие ”Топлофикация София” ЕАД да учреди банкова гаранция в полза на Столична община, съгласно договор № РД-56-611/15.06.2011 г., сключен със Столична община

Николай Стойнев, Прошко Прошков, Стефан Марков – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ТД26-9326/1/14.07.2022 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти” ЕАД да проведеконкурс за учредяване право на строеж за построяване на сграда върху недвижим имот УПИ VI-767 „за общ. обслужване“, кв.13Б, м.„Младост-2“, собственост на дружеството, срещу обезщетение в готови обекти

Николай Стойнев, Стефан Марков, Альоша Даков – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ТД26-9323/1/14.07.2022 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти” ЕАД да проведеконкурс за учредяване право на строеж за построяване на сграда върху недвижим имот УПИ III-283,355,88 „за обществено и жилищно строителство, ПГ и трафопост“, кв.24, по плана на гр. София, м. „Бул. Ал. Малинов, кв.2,14,19,21,24,32A“, срещу обезщетение в готови обекти

Николай Стойнев, Стефан Марков, Альоша Даков – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ТД26-9325/1/14.07.2022 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти” ЕАД да проведеконкурс за учредяване право на строеж за построяване на сграда върху недвижим имот УПИ II-105,105а,108,109, кв.11Б, м. „кв. Овча купел - Актуализация“, собственост на дружеството, срещу обезщетение в готови обекти

Николай Стойнев, Стефан Марков, Альоша Даков, д-р Ваня Тагарева – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ТД26-8541/2/14.07.2022 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти” ЕАД за провеждане на конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижими имоти собственост на „Софийски имоти” ЕАД и предоставени за стопанисване на дружеството

Николай Стойнев и Стефан Марков – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ТД26-9312/2/14.07.2022 г. относно учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост на „Пазари Възраждане“ ЕАД и даване на съгласие за разходване на собствени средства от дружеството за организиране на временен пазар

Николай Стойнев и Стефан Марков – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ТД26-9313/1/14.07.2022 г. относно даване на съгласие на „Пазари Възраждане“ ЕАД да кандидатства в партньорство с неправителствена организация„Фабрика за екологични инициативи“ с проект Програма „LIFE 2020“ на Европейския съюз

Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ТД26-5379/3/14.07.2022 г. относно даване на съгласие дружеството да проведе публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на многофамилна жилищна сградас търговски обекти и подземен паркинг върху част от недвижим имот, собственост на „Пазари Изток“ ЕАД.

Николай Стойнев и Стефан Марков – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-9983/3/14.07.2022 г. относно учредяване на право на ползване на „Софийски имоти“ ЕАД върху балнеолечебница на два етажа и тавански избени помещения, представляваща сграда с идентификатор 02659.2193.483.1 и даване на разрешение за разходване на собствени средства

Анна Стойкова, Ботьо Ботев, Радослав Абрашев, Николай Стойнев – общински съветници, Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-303/2/13.07.2022 г. относно даване на съгласие Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД – гр. София да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой нова гъвкава модулна система за анализ на биохимични, електролитни и имунологични изследвания

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-196/2/13.07.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XVII-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-250/2/13.07.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7764/13.07.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XI-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-99/2/14.07.2022 г. относно даване на разрешение на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД за разпоредителна сделка, чрез търг с явно наддаване на недвижим имот, включен в капитала на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7776/13.07.2022 г. относно утвърждаване на актуализирани учредителни актове, обявяване на публичен подбор за избор на управители на общински лечебни заведения – публични предприятия – търговски дружества с едноличен собственик на капитала Столична община и удължаване на срока на договорите за възлагане на управлението на общински лечебни заведения до избора на управители, след проведен конкурс

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7778/13.07.2022 г. относно утвърждаване на актуализирани учредителни актове, обявяване на публичен подбор за избор на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ – публични предприятия – търговски дружества с едноличен собственик на капитала Столична община и удължаване на срока на договорите за възлагане на управлението на общински лечебни заведения до избора на управители, след проведен конкурс

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-156/7/14.07.2022 г. относно изменение на Решение № 253 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичен общински съвет

Милка Христова и Ботьо Ботев - общински съветници, Дончо Барбалов - зам. кмет на СО

 1.  

 

Доклад вх.№СОА22-ВК66-5548/30.05.2022 г. относно проект на Решение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022г.

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7731/12.07.2022 г. относно промяна на бюджета на Столична община за второ тримесечие на 2022г.

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ДИ02-49/4/09.03.2022 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8431/5/12.07.2022 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обект от образователната инфраструктура – плувен басейн и прилежащите спомагателни помещения, с обща площ 584,00 кв.м. в сградата на 88 СУ „Д. Попниколов“ гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Д. Попниколов“ №7, с кадастрален идентификатор 68134.4334.940.6, АОС № 3395/06.06.2013 г.

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО и Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 

 

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-10580/1/13.07.2022 г. относно процедура по реда на чл.17, ал. З от Закона за устройство на територията, за прилагане на регулация по действащ ПУП-ИПРЗ за УПИ VII- кв.21, м. „Бул.Ал.Малинов,кв.2,14,19,21,24,32А”, гр. София, за определяне на квоти на съсобственост и последващо учредяване право на строеж върху УПИ VII- 362,474,477-„за офиси, подземни гаражи, коо и тп“, кв.21, м. „Бул. Ал. Малинов, кв.2,14,19,21,24,32А”, гр. София срещу обезщетение в равностойни обекти

Стефан Стефанов – кмет на район Младост, арх. Ивайло Петков, Борис Милчев – общински съветници

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-15757/4/14.07.22 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд Основен ремонт и възстановяване на спортни мултифункционални игрища в с. Бусманци и кв. Абдовица, район „Искър"

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-МЦ29-233/3/14.07.22 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за основен ремонт на покрив на сградата и на площадкова канализация на СБПЛР „Кремиковци“ ЕООД.

 

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ТД26-6621/8/13.07.2022 г. относно процедура за учредяване право на строеж върху общинската собственост в УПИ III- „за жс“, ПИ с идентификатор 68134.609.326, кв. 20, м. „Левски- Зона В“, гр. София, ул. „Станислав Доспевски“ № 70 срещу обезщетение с равностойни обекти по преписка с изх. № соа21-тд26-6621-(1)/ 01.07.2021 г. на Столична община, вх. № РПД21-ВК08-645/ 05.07.2021 г. на СО- район „Подуяне“

Ева Митова – кмет на район Подуяне

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-5655/08.04.22 г. и становище вх. № СОА22-ВК08-7309/1/01.06.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на сграда – частна общинска собственост, находяща се на територията на СО – район „Кремиковци“

 

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-368/11/12.07.2022 г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци”, съгласно чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7, във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.13, ал.1 от Наредбата за общинската собственост, чл.1, т.2 във връзка с чл.4, ал.3 и чл.30, ал.1, от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6884/3/18.08.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на ученически столове и бюфети в училищни сгради, находящи се в район „Кремиковци“ с цел организиране на ученическо и бюфетно хранене

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18341/14.12.2021 г. относно отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци”, съгласно чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 87 ал.1, Наредбата за общинската собственост и по реда и разпоредбите на чл.30, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл.21. ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10782/14.07.2022 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ  поземлен имот с идентификатор 68134.306.202, с площ 622,00 кв.м. представляващ УПИ ІІІ-общ., кв. 276, м. ”Зона Б-19”, актуван с АчОС № 1698/07.02.2022 г., с административен  адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. ”Позитано” № 127 и ул. „Царибродска“ № 134, срещу обезщетение с равностойностни обекти

Савина Савова – кмет на район Възраждане

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-10862/15.07.22 г. относно довършване на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, в обхвата на ПУП за нов УПИ VI 462,463 за КОО и ПГ, кв. 22б, м. НПЗ „Средец“ и прехвърляне право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.305.462 по КККР на р-н „Възраждане“, с адм. адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ (бивш ул. „Незнаен войн“ № 13)

Савина Савова – кмет на район Възраждане

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10692/12.07.2022 г. относно допълване на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2022г.”, раздел Х, приета с Решение №206 по Протокол №51 от 31.03.2022г. на Столичен общински съвет за придобиване чрез изкупуване от Столична община на поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881, по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Нови Искър, одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение Заповед №РД-18-12056/08.12.01.2020г. на Началник на СГКК – София, попадащ в УПИ I – 36 за инженерна инфраструктура /КПС, трафопост и озеленяване/, кв. 264а по действащ регулационен план на гр. Нови Искър, кв. Ал. Войков /Кумарица и Славовци/, одобрен със Заповед № РД-50-09-234/12.06.1984г. на гл. архитект на София, ИПЗР на м. „гр. Нови Искър“, Ал. Войков /Кумарица и Славовци/“, одобрен с Решение №207 по Протокол №75 /18.04.2019г., т. 19 на СОС, с площ от 1210 кв.м., собственост на физически лица и прекратяване на съсобственост за урегулирания поземлен имот

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-5897/1/07.07.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Красна поляна”

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7918/2/12.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на част от четириетажна нежилищна сграда с идентификатор 68134.1106.327.4 – публична общинска собственост, включваща част от първия етаж (без аптеката), както и втория, третия и четвъртия етаж на сградата, находящи се на булевард “Александър Стамболийски” № 186, Район “Красна поляна”

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 

 1.  

Доклад № СОА22-ВК08-4980/1/13.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищен имот /сграда/, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница”, придружен с писмо вх. № СОА22-ВК08-4980/2/08.07.22 г. с приложена допълнителна информация

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-6446/1/07.07.22 г. и № СОА22-ВК08-6447/19.04.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищен имот /сграда/, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница”

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 

 1.  

Доклад № СОА21-ВК08-9009/3/04.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен кон-курс, за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост,  представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4359.445, заедно с намиращата се в него сграда-бензиностанция, находящ се на територията на СО - район "Люлин",  за срок от 10 (десет) години.

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 

 

 1.  

Доклад № СОА22-ВК08-8996/1/24.06.2022 г. относно финансиране на разходи в изпълнение на Проект за насърчаване на електромобили по Програма за климата на Националния доверителен екофонд, придружен със становище № СОА22-ВК08-8996/1/24.06.2022 г. от Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО, писмо вх. № СОА22-ВК08-8996/2/07.07.22 г. с приложен коригиран проект за решение

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-7335/1/07.07.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Надежда”

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-5880/2/05.07.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Илинден ”

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7134/5/20.06.2022 г. относно учредяване на право на пристрояване към самостоятелен обект – частна собственост, върху урегулиран поземлен имот, находящ се на територията в ж.к. „Света Троица“, район „Илинден“ – частна общинска собственост, придружен с писмо вх. № СОА22-ВК08-7134/8/14.07.22 г. за актуализация на пазарната оценка

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9422/20.06.2022 г. относно учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж на 30,24 кв. м. върху общински недвижим имот, находящ се в Столична община, район „Банкя”, гр. Банкя, УПИ XІІ-1861, кв.87 по КККР - ПИ с идентификатор: 02659.2193.45, с площ 1392 кв. м., съгласно скица с номер 15-285530 от 24.03.2020 г. на АГКК, за който е съставен АОС № 1664 от 06.11.2019 г., вписан в СВ Акт № 5, том ІІІ, д. № 903, вх. рег. № 1611, имотна партида № 656307/17.01.2020 г. за изграждане на пристройка – складови помещения към съществуващ гараж, съгласно съгласуван инвестиционен проект и виза от Главен архитект на район „Банкя

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх.№ СОА17-ГР94-4651/12/28.06.2022 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИXX- 2443/XX – 1675/ кв.55, гр. Банкя за образуване на нови УПИ XX -1675 и УПИ XXIII за ОЖС и ТП. По КККР – ПИ с идентификатор: 02659.2198.1675, чрез закупуване на придаваем ПИ с идентификатор: 02659.2198.2521 с площ 38 кв. м. – частна общинска собственост на основание АОС № 1238 /15.10.2014 г. на район „Банкя”

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6216/3/24.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс заотдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на реални части от имот – публична общинска собственост по КККР – ПИ с идентификатор: 02659.2195.2730 с площ 658 кв. м. , находящи се на територията на район „Банкя”, ул. „Стефан Стамболов”, актуван с АпОС № 161/29.12.2015 г., за разполагане на преместваеми обекти с търговски и обслужващи дейности /павилиони/ и съоръжения за търговия на открито по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община,съгласно одобрени със заповед № РА50-86/31.01.2022 г. наГлавен архитект на СО подробнисхеми І етап и ІІ етап, без позиции № 4.6 и № 4 .7

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9548/1/13.07.2022 г. относно изкупуване на имот, собственост на физически лица, изцяло попадащи в улиците „Васил Стефанов“ и „Костенски водопад“ , ж.к. „Манастирски ливади – изток“, Район „Триадица“, София

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-8959/6/14.07.22 г. относно учредяване право на строеж върху 75% идеални части от съсобствен поземлен имот с идентификатор 68134.512.215 по кадастрална карта и кадастрални регистри, находящ се в гр. София, район „Сердика”, бул. „Генерал Николай Столетов” № 96, срещу обезщетение с равностойни самостоятелни обекти в бъдещата сграда

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 1.  

Информация за постъпила поща:

Писмо вх. № СОА22-НЦ62-614/11.07.22 г. от Силвия Георгиева – изп. директор на НСОРБ относно обнародвана актуализация на Закона за държавния бюджет 2022 г.; писмо вх. №СОА18-ГР94-1715/7/04.07.22 г.;

/за сведение/

 

Допълнителни точки

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА22-ВК66-8006/18.07.22 г.  относно даване на съгласие за сключване на споразумение между Столична община и „МТК ГРОУП“ ООД

Николай Стойнев, Димитър Вучев, Стефан Марков, Зафир Зарков – общински съветници

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА22-ВК66-7966/15.07.22 г. относно създаване  на нова социална услуга в общността – „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ (с приоритет психични разстройства) – с основни дейности “Дневна грижа“,   на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност, в съответствие със Заповед № РД01-1254/14.07.2022г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, считано от 01.08.2022г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доп. т. 3

Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-2131/1/15.07.2022 г. относно приемане на решение за промяна на броя на потребителите на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“, с адрес: гр. София, ул. „Гюешево“ № 21 от 20 места на 35 места, считано от 01.09.2022 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доп. т. 4

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7942/15.07.2022 г. относно приемане на решение за промяна на броя на потребителите на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детство“  с адрес: гр. София, ул. „Охридско езеро“ № 2 от 6 места на 8 места, считано от 01.08.2022г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доп. т. 5

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8200/19/15.07.2022 г. относно прекратяване на конкурс № 1-СО-2022 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, който имот съгласно действащия подробен устройствен план представлява УПИ I-за ЖС, магазини, подземни гаражи с МТЦ, хидрофор и трафопост, кв. 858, м. ж.к. „Вълчо Иванов“ – 2000 г., район „Илинден“, за реализиране строителството на част от жилищен блок № 173 – секция I (вход „А“, стар блок 1), ж.к. „Света Троица“

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доп. т. 6

Доклад вх.№ СОА22-ГР94-1591/6/07.07.2022 г. относно прекратяване на съсобственост, върху недвижими имоти – частна общинска собственост, между Столична община и „Трансинвест 007“ ЕООД и „Лекс Инвест 17“ ЕООД, с местонахождение – гр. София, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 37а, чрез продажба на частта на общината - 18/60 ид. ч. от недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.302.491.1, заедно с 18/60 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 68134.302.491 по КККР на гр. София, одобрена със Заповед РД-18-32/01.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК

Савина Савова – кмет на район Възраждане

Доп. т. 7

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10699/13.07.2022 г. относно довършване на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, в обхвата на УПИ XII-13, кв. 199, м. „Центъра-Западно направление-част“ и прехвърляне право на собственост върху поземлен имот – ЧОС, с идентификатор 68134.300.629 по КККР на р-н „Възраждане“, с адм. адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 24

Савина Савова – кмет на район Възраждане

Доп. т. 8

Доклад вх. № СОА22-ВК08-2726/4/15.07.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 25 ОУ“Д-р Петър Берон“, ул. „Балканджи Йово“ № 22, идентификатор 68134.201.238.1 по КККР, УПИ І за училище, кв. 37, м. „Лагера“ плана на гр. София, АОС № 1748/2017 г.

Росина Станиславова – кмет на район Красно село

Доп. т. 9

Доклад вх. № СОА22-ВК08-2691/4/15.07.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имот-публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене-ученически стол и ученически бюфет в общинско училище на територията на район „Красно село“-Столична община, а именно: 36 СУ „Максим Горки“, с административен адрес, ул. „Пирински проход“ № 35 (УПИ І за училище, кв. 289, м. „ж.к. Борово“ по плана на гр. София) с обща площ – 551.23 кв. м., с идентификатор 68134.206.51.4 по КККР,  АОС № 1750/2017 г.

Росина Станиславова – кмет на район Красно село

Доп. т. 10

Доклад вх. № СОА22-ВК08-2692/4/15.07.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 142 ОУ „Веселин Ханчев“, ул. „Пчела“ № 21, идентификатор 68134.207.107.2 по КККР, УПИ ХІІ за училище, кв. 392 а, м. „Красно село-Плавателен канал-Север“ по плана на гр. София, АОС № 1747/2017 г.

Росина Станиславова – кмет на район Красно село

Доп. т. 11

Доклад вх. № СОА22-ВК08-2693/4/15.07.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 34 ОУ „Стою Шишков“, ул. „Родопски извор“ № 43, идентификатор 68134.206.97.1 по КККР, УПИ ІІІ за училище, кв. 288, м. „ж.к. Борово“23 по плана на гр. София, АОС № 1723/2017 г.

Росина Станиславова – кмет на район Красно село

Доп. т. 12

Доклад вх. № СОА22-ВК08-2736/4/15.07.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 51 СУ „Елисавета Багряна“, ул. „Софийски герой“ № 28, идентификатор 68134.204.69 по КККР, УПИ І за училище, кв.26, м. „Хиподрума“ по плана на гр. София, АОС № 1746/2017 г.

Росина Станиславова – кмет на район Красно село

Доп. т. 13 Доклад вх. № СОА22-ВК66-8035/18.07.22 г. относно отдаване под наем на незастроен недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор №682134.1601.3596, находящ се в гр. София, р-н "Студентски", ул." Акад. Стефан Младенов". Площта на имота е 2889кв.м, а предназначението "за базар и озеленяване"", собственост на "Пазари Изток" ЕАД Николай Стойнев  и Стефан Марков – общински съветници
Доп. т. 14 Доклад вх. № СОА22-ВК66-8036/18.07.22 г. относно намаляване и увеличаване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството Йорданка Фандъкова - кмет на СО и Георги Георгиев - председател на СОС
Доп. т. 15 Доклад вх. № СОА22-ВК08-10934/1/19.07.22 г. относно процедура по чл.17, ал.3 от ЗУТ,  във връзка с одобряване на ПУП-ИПРЗ,  ПРЗ, ИПУР и ПУР за ПИ с идентификатори 44063.6213.117; 44063.6213.119; 44063.6213.122; 44063.6213.133; 44063.6213.143; 44063.6213.153; 44063.6213.157; 44063.6213.160; 44063.6213.163; 44063.6213.276; 44063.300; 44063.6213.301; 44063.6213.302; 44063.6213.303; 44063.6213.304, за създаване на нови УПИ I-133, 153, 119, 300, 302, 143, 301, 122, 303, 228, 231, 243, 246 „За жилищно строителство, трафопост, ТИ, спорт, допълващи дейности и ПГ в кв.12, УПИ V-303-за ЖС от кв.12   и улична регулация, местност „Орлова круша“, с.Лозен, район „Панчарево“ Николай Гюров - кмет на район Панчарево
Доп. т. 16 Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9480/ 21.06.2022 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на общински служител - мл.  експерт в отдел „КОССДИКЕУМ“ на район „Красно село“ – СО Росина Станиславова - кмет на район Красно село
Доп. т. 17 Доклад вх.№ СОА21-ТД26-8674/2/19.07.2022 г. относно процедура за прилагане на действащ подробен устройствен план по реда на ЗУТ чрез определяне на квоти на съсобственост в УПИ V-43,44, кв. 227, м. „Западно направление – етап метростанция 5-7“, гр. София, ул. „Зайчар“ № 129 и последващо учредяване право на строеж върху общинската идеална част от съсобствения УПИ, без търг или конкурс, след решение на СОС, на основание чл. 81, ал. 1 и 2 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 183, ал. 3 от ЗУТ Савина Савова - кмет на район Възраждане