Обратно Заседание № 89 на ПК по финанси и бюджет от 19.04.2022 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 19.04.2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2 в сградата на СО, ул. „Московска“ 33 и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ДИ05-324/108/30.03.22 г. относно одобрение на Годишен отчет за 2021 г. за изпълнението на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-3632/12.04.22 г. относно приемане на Правила за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване и осигуряване на финансови средства за  закупуване на GPS устройства

Георги Георгиев – председател на СОС, д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев, Милка Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-3493/07.04.22 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2022 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта

Татяна Георгиева-председател на ПК за ДМС и Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-3494/07.04.22 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2022 г. по Програма за развитие на детско-юношеския спорт

Татяна Георгиева-председател на ПК за ДМС, Анатоли Илиев – общински съветник, Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2364/11.03.2022 г. относно актуализиране на размера на цената за прилагане на принудителната административна мярка - принудително преместване съгласно Наредба за организация на движението на територията на Столична община

Карлос Контрера – общински съветник

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-137/2/04.04.22 г. относно даване на съгласие на Многопрофилна болница за активно лечение "Княгиня Клементина" - София ЕАД да закупи дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-139/2/12.04.22 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД да закупи и изгради със собствени средства дълготраен материален актив – фотоволтаична система

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-МЦ29-479/1/12.04.22 г. относно увеличаване на капитала на "Диагностично-консултативен център XXX - София" ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-МЦ29-547/2/12.04.22 г. относно увеличаване на капитала на ''Диагностично - консултативен център XV – София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-45/1/12.04.22 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Бухово ЕООД , чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-3713/13.04.22 г. относно утвърждаване на приоритетни области, финансиране и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програма „Европа“ на Столична община за 2022 г., придружен с писмо вх. № СОА22-ВК66-3713/1/18.04.22 г. за изменение в Приложение № 1 на доклад с вх. № СОА22-ВК66-3713/13.04.22 г.

Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-3605/11.04.2022 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2022 г.

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-3600/5/14.04.22 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд вътрешна реконструкция на втори етаж и ремонт на фасада - 2-етап на Народно читалище „Емил Шекерджийски“ 1919 г. админ. адрес ул. „Пиротска“ № 79, район “Възраждане“

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-19047/7/14.04.22 г. относно изменение и допълнение на Решение № 352 от 24.06.2021 г. на СОС за финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд на ремонтни дейности на обекти от инфраструктурата на образованието през 2021 г.

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-3759/14.04.22 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основен ремонт на сграда, находяща се на ул. „Васил Петлешков»" № 41. ж.к. „X. Димитър" - частна общинска собственост за втора сграда към 44-то СУ „Неофит Бозвели

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-11837/4//22.03.2022 г. относно за процедура по реда на §8, ал.2, т. 1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 35, ал.4, т.2 от ЗОС относно УПИ XIX-169, кв. 31, м. „Левски-Зона В“

Ева Митова – кмет на район Подуяне

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-18275/3/01.04.22 г. относно участие на Столична община чрез район „Оборище“ като партньор в проектно предложение: „Развитие на ефективни политики за мигранти и бежанци чрез основан на екипи за самозастъпничество процес на вземане на решения“ („Developing Effective Policies for migrants and refugees through SAT-based policy making processes“) с акроним  ДИПАРТ (DEPART), финансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“

Николай Александров – кмет на район Оборище

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-3037/2/22.03.22 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за изграждане на трансформаторен пост – тип БКТП в поземлен имот с идентификатор 68134.1607.7163 по КККР на гр. София, УПИ XIV – за трафопост и озеленяване, кв. 19, м. „Малинова долина 1- ва, 2 – ра, 3 – та, 4 – та, 5 – та и 6 – та част“

Петко Горанов – кмет на район Студентски

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА17-ВК08-2301/21/22.03.2022 г. относно изменение на Решение № 58 по протокол №69 от 31.01.2019 г. на Столичния общински съвет, съгласие за обявяване на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2768, с площ 553 кв.м., за който имот е отреден УПИ III-2590,2592,2594, кв. 19, съгласно влязъл в сила ПУП на местност „ж.к. Надежда 1а и 1б“

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1170/3/22.03.2022 г. относно провеждане на процедура по реда на чл.199 и §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на Закона за устройство на територията, продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с проектен идентификатор 44063.6230.4904 с площ 27 кв.м., представляващ реална част от УПИ I-2230, кв.29, с. Лозен, район „Панчарево“ и прехвърляне на ПИ с проектен идентификатор 44063.6230.4905 по КККР с. Лозен с площ 4 кв.м. от собствениците на Столична община

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3426/2/22.03.2022 г. относно процедура по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията за: УПИ ХIII-808, кв.22, ПИ с идентификатор 14831.6501.808 и УПИ X1V-809, кв.22, ИИ с идентификатор 14831.6501.809 от КККР, с. Герман, район „Панчарево“ СО

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-1429/1/01.04.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от сграда, представляваща частна общинска собственост, находяща се на територията на Район „Банкя”

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Информация вх. № СОА21-ВК66-8241/5/31.03.22 г. от Йорданка Фандъкова – кмет на СО, относно изпълнение на решение № 580 по Протокол № 37 от 09.09.2021 г. на СОС

/за сведение/

 1.  

Информация за постъпила поща:

Писмо вх. № СОА22-ДИ04-1147/31.03.22 г.; отчет вх. № СФИ21-МЦ29-6/237/31.03.22 г.; финансов план вх. № СОА22-УЗ21-733/29.03.22 г.; отчет вх. № СОА21-ТД26-1021/3/31.03.22 г.; отчет вх. № СОА22-МЦ29-159/1/30.03.22 г.; отчет вх. № СОА17-ГР94-4953/28/28.03.22 г.; бизнес план вх. № СОА22-МЦ29-151/29.03.22 г.; тримесечен доклад вх. № СОА18-ГР94-1715/6/31.03.22 г.; отчет вх. № СОА22-ГР94-1874/06.04.22 г.; отчет вх. № СОА22-ТД26-5081/11.04.22 г.; отчет вх. № СОА22-МЦ29-164/31.03.22 г.; отчет вх. № СОА21-ТД26-5000/1/31.03.22 г.; отчет вх. № СФИ21-МЦ29-6/236/30.03.22 г.; отчет вх. № СФИ21-МЦ29-6/235/29.03.22 г.; отчет вх. № СОА21-МЦ29-155/4/01.04.22 г.; писмо вх. № СФИ22-ТД26-120/34/15.03.22 г.; бизнес план вх. № СФИ22-ТД26-167/20/31.03.22 г.; отчет вх. № СОА22-МЦ29-156/2/08.04.22 г.; писмо вх. № СОА22-ВК08-5304/05.04.22 г.

/ за сведение/

Доп. т. 1

Доклад № СОА22-ВК08-6095/1/15.04. 2022 г. от учредяване на право на пристрояване по реда на чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост

Савина Савова – кмет на район Възраждане

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА22-ВК66-3858/18.04.2022 г. относно одобряване на класиране и финансиране на проекти по Програма „Акселератор Стартъп София “ за улесняване достъпа до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община

Димитър Вучев, Николай Стойнев и Екатерина Йорданова – общински съветници

Доп. т. 3

Доклад вх.№ СОА22-НЦ62-328/1/19.04.2022 г. относно участие на Столична община като партньор на Европейска федерация на транспортните работници (ETF) и партньор Съюз на транспортните синдикати в България (СТСБ) за кандидатстване с проектно предложение по процедура на ЕС по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV), подпрограма ДАФНЕ - Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children - CERV-2021-DAPHNE със срок на внасяне на предложения за финансиране 26 април 2022 г.

Борис Петров, д-р Ваня Тагарева, Миглена Атанасова – общински съветници


Предложения и становища по разглежданите въпроси могат да се изпращат на имейл: edaskalova@sofia.bg