Обратно Заседание № 92 на ПК по финанси и бюджет от 17.05.2022 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 17.05.2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-4094/21.04.22 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост, приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. с Решение № 168 по Протокол № 14 от 5.04.2012 г., изм. с Решение № 606 по Протокол № 31 от 6.12.2012 г., изм. и доп. с Решение № 746 по Протокол № 72 от 4.12.2014 г., изм. и доп. с Решение № 422 по Протокол № 85 от 9.07.2015 г., Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., изм. и доп. - Решение № 10 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., изм. - Решение № 323 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г., доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. (върнато за ново обсъждане и повторно прието с Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.), изм. с Решение № 4644 от 9.07.2018 г., постановено по адм. дело № 10965/2017 г. по описа на Административен съд София-град, потвърдено с Решение № 10936 от 12.07.2019 г. на ВАС по адм. дело № 10345/2018 г., изм. с Решение № 5916 от 23.10.2017 г. на АССГ по дело № 2326/2017 г. и Решение № 7615 от 12.12.2017 г. на АССГ по адм. д. № 2326/2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка по същото дело, оставено в сила с Решение № 15493 от 14.11.2019 г. на ВАС по адм. д. № 1430/2018 г.

Десислава Билева – зам. кмет на СО и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-61/1/04.05.22 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XXIX-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен Акт на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх.  № СОА22-ВК08-1696/2/06.04.2022 година от относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем,  за срок от 5 години на част от имот – частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваем  обект по одобрена схема от главния архитект на СО

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

  1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-13963(2)/10.11.2021 година относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 16448.7722.727 с площ 2 926 кв. м – частна общинска собственост, находящ се на улица Хан Богров, местност Шабаница, село Горни Богров, придружен с писмо вх. № СОА21-ВК08-13963/4/16.03.22 г. за актуализация на пазарната оценка

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

  1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-1075/2/06.04.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински нежилищни имоти – частна общинска собственост, представляващи магазини с № № 2, 3, 4, 6, 11 и 12, намиращи се в пешеходния подлез на булевард “Ситняково” (ъгъла с улица “Оборище”), находящ се в Район  “Оборище”

Николай Александров – кмет на район Оборище

  1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-3655/1/22.03.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

  1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-4650/1/04.05.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район Красна Поляна“, писмо вх. № СОА22-ВК08-4650/2/13.05.22 г. с приложен проект за решение

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

  1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-1276/9/20.04.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, върху която е предвидено разполагането на преместваем обект за търговска дейност по типов проект по одобрена схема на главния архитект на СО

Иван Божилов – кмет на район Илинден

  1.  

Информация за постъпила поща:

Отчети и доклади за дейността с вх. № СОА21-ГР94-2435/4/19.04.22 г.; вх. № СФИ22-ТД26-144/116/04.05.22 г.; вх. № СОА21-МЦ29-155/5/29.04.22 г.; вх. № СОА21-ТД26-1021/4/29.04.22 г.;  вх. № СОА22-МЦ29-223/29.04.22 г.; вх. № СОА17-ГР94-4953/30/29.04.22 г.; вх. № СОА22-МЦ29-43/1/03.05.22 г.; вх. № СОА22-МЦ29-225/03.05.22 г.; вх. № СФИ22-ТД26-144/103/03.05.22 г.; вх. № СОА21-ГР94-2435/5/04.05.22 г.; вх. № СФИ22-ТД26-144/106/03.05.22 г.; вх. № СФИ22-ТД26-144/108/03.05.22 г.; вх. № СФИ21-МЦ29-7/191/03.05.22 г.; вх. № СОА19-МЦ29-205/11/05.05.22 г.; вх. № СОА22-ТД26-6043/04.05.22 г.; вх. № СОА22-МЦ29-229/04.05.22 г.; вх. № СОА22-ГР94-2396/05.05.22 г.; вх. № СОА22-МЦ29-222/29.04.22 г.

/за сведение/

 

Предложения и становища по разглежданите въпроси могат да се изпращат на имейл: edaskalova@sofia.bg