Обратно Заседание № 102 на ПК по финанси и бюджет от 13.09.22 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 13.09.2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

 Наименование

Вносител

   1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-9826/26.08.22 г. относно приемане на Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12. 2021 г.;

-Отчет вх. № СОА22-ВК66-9833/1/30.08.22 г. за дейността по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г. и изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г. /за сведение/

Йорданка Фандъкова - кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-10917/3/29.08.22 г. относно Авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б.„б“ от ДДС № 01/26.01.2015 г. по европейски проект „Управление на силите и средствата за защита при земетресения в Западните Балкани чрез съвместни дейности по трансгранично сътрудничество“(BALANCE), финансиран по Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз (DG ECHO)

Йорданка Фандъкова - кмет на СО

 

 

 

 1.  

Връщане за ново обсъждане с вх. № СОА21-ВК08-3347/51/22.07.22 г. на Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СОА21-ВК08-3347/36/07.02.2022 г. от Георги Георгиев, арх. Ивайло Петков, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Николай Стойнев, Борис Петров, Карлос Контрера, Арх. Здравко Здравков , върнато със Заповед № АК-03-3/21.07.2022 г. на областния управител на област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ТД26-5379/5/08.09.22 г. относно отмяна на решение 588 от 21.07.2022г. на Столичния общински съвет по Протокол  60 за учредяване право на строеж върху част от собствен недвижим имот , съгласно разпоредбите на Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Георги Георгиев – председател на СОС, арх. Ивайло Петков, Николай Стойнев, Стефан Марков – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-8093/19.07.22 г. относно приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура“

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ, Мирослав Боршош – зам. кмет на СО, Веселин Калановски и Владимир Митов – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-10251/08.09.22 г. относно осигуряване на средства за реализиране на дейности в областта на спорта от фондация „София – европейска столица на спорта“ за младежи със синдром на Даун, придружен с писмо вх. № СОА22-ВК66-10251/1/08.09.22 г.

 

Татяна Георгиева и Грети Стефанова – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ТД26-11014/1/07.09.22 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в редовното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 14.09.2022 г. редовно Общо събрание на акционерите

Прошко Прошков и Николай Стойнев – общински съветници

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ДИ02-1/5/12.07.22 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-9109/10.08.22 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-11371/4/13.07.22 г. относно отчет за изпълнение на проектно финансиране за 2021/2022 г. по Програма „София – град на младите и активните“ в изпълнение на Решение № 183 по Протокол № 31 от 08.04.2021 г. и Решение № 836 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на СОС

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-12408/3/25.08.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот-публична общинска собственост, с предназначение за ученически бюфет, находящ се на територията на 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Световрачене, район „Нови Искър“

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-10063/2/12.07.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на територията на СО – район „Връбница“ на основание чл. 8, ал.1, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Закона за общинската собственост, находящ се с. Волуяк, ул. „Зорница“, район „Връбница“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-10056/2/12.07.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на територията на СО – район „Връбница“ на основание чл. 8, ал.1, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Закона за общинската собственост, находящ се с. Волуяк, ул. „Зорница“, район „Връбница“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-10615/2/14.07.22 г. относно процедура по реда на чл. 15. ал 5 от Закона за устройство на територията, за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП)-изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-„общ.“ от кв. 52а, м. „Волуяк-гарата“ и образуване на нови УПИ III-3100,3106,3108-„за ЖС“ за поземлени имоти с идентификатори 12084.2700.3100, 12084.2700.3106 и 12084.2700.3108 с предвидено застрояване и УПИ VII-„общ.“ от кв. 52а и поземлени имоти с идентификатори 12084.2700.3107 и 12084.2700.3109 - незастроени, попадащи в улица между осови точки О.Т. 320 - О.Т. 404=646/, м. „Волуяк-гарата, район „Връбница“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10619/2/13.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, находящ се в административната делова сграда на с. Волуяк, ул. „Зорница“ № 43, район „Връбница“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-10064/2/14.07.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, находящ се в административната делова сграда на с. Волуяк, ул. „Зорница“ № 43, район „Връбница“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 1.  

Доклад, вх. № СОА22-ВК08-7878/2/20.06.2022 г., относно провеждане на процедура по реда на чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията, придружен с писмо вх. № СОА22-ВК08-7878/3/09.09.22 г. за актуализация на пазарната оценка

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 

 1.  

Доклад, вх. № СОА19-ГР94-3325/10/27.06.2022 г., относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физическо лице, чрез продажба на общинската част, представляваща 1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 02659.2198.2572, находящ се на ул. "Знеполе" №41, район "Банкя"

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-6068/2/11.07.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на три самостоятелни складови помещения находящи се в Постройка на допълващо застрояване без устройствен статут /сграда/ с идентификатор 68134.1201.5.4 по КККР на гр. София, публична общинска собственост, попадаща в нереализирана улична регулация на улица „Крум Хр. Стоянов“ от о.т.36 до о.т.36а, на територията на район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“.

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-7474/1/13.07.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок до започване на действия за реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 10 години на поземлен имот с идентификатор 68134.4081.3317, представляващ частна общинска собственост, находящ се в местност квартал “Горубляне”, Район “Младост”

Арх. Стефан Стефанов – кмет на район Младост

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-6372/2/12.07.22 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс, с предмет: „Отдаване под наем на общински имот – терен – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ул. ,,Старата воденица”, попадащ в УПИ V – 1359, кв. 16 съгласно действащ ПУП - ПРЗ за м. „Орландовци - Малашевци“ на територията на СО – район „Сердика“

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 

 

 1.  

Информация за постъпила поща:

Отчети, справки и оздравителни планове с вх. № СОА22-МЦ29-205/1/26.07.22 г.; № СОА22-МЦ29-210/1/27.07.22 г.; № СОА22-МЦ29-365/29.07.22 г.; № СОА22-МЦ29-364/29.07.22 г.; № СОА22-МЦ29-363/1/29.07.22 г.; № СОА21-ТД26-5000/2/28.07.22 г.; № СОА22-МЦ29-362/29.07.22 г.; № СФИ22-ТД26-144/256/29.07.22 г.; № СОА22-МЦ29-43/2/28.07.22 г.; № СОА21-ТД26-1021/5/28.07.22 г.; № СОА22-МЦ29-358/28.07.22 г.; № СОА22-МЦ29-357/28.07.22 г.; № СОА21- ГР94-2435/6/02.08.22 г.; № СФИ21-МЦ29-7/193/02.08.22 г.; № СОА20-МЦ29-513/7/01.08.22 г.; № СОА22-МЦ29-370/01.08.22 г.; № СОА22-МЦ29-369/29.07.22 г.; № СОА17-ГР94-4953/33/29.07.22 г.; № СОА22-ГР94-2267/1/25.07.22 г.; № СФИ22-ТД26-144/223/20.07.22 г.; № СФИ22-ТД26-144/279/01.08.22 г.; № СФИ22-ТД26-144/249/28.07.22 г.; № СОА17-ТД26-10917/48/01.08.22 г.; № СФИ17-ТД26-312/130/29.07.22 г.; № СФИ22-ТД26-144/269/29.07.22 г.; № СОА22-ТД26-5276/1/28.07.22 г.; № СОА22-ТД26-5917/1/28.07.22 г.; № СОА22-ТД26-144/277/01.08.22 г.; № СОА22-МЦ29-367/29.07.22 г.; № СОА22-ТД26-9976/28.07.22 г.; № СОА22-МЦ29-371/01.08.22 г.; № СФИ22-ТД26-144/307/09.08.22 г.; № СОА22-МЦ29-389/15.08.22 г.; № СОА21-МЦ29-292/5/15.08.22 г.; № СОА22-МЦ29-402/18.08.22 г.; № СОА22-ТД26-10524/08.08.22 г.; № СОА22-МЦ29-238/2/05.08.22 г.; № СОА19-МЦ29-62/4/08.08.22 г.; № СОА22-ГР94-2396/1/09.08.22 г.; № СОА20-МЦ29-510/6/10.08.22 г.; № СФИ22-ТД26-144/341/25.08.22 г.; № СФИ22-ТД26-144/121/05.05.22 г.; № СОА22-МЦ29-411/26.08.22 г.

/за сведение/

 

Допълнителни точки

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА22-НЦ62-199/6/09.09.22 г. относно даване на съгласие на „Софийски имоти“ ЕАД да сключи нов договор за заем за послужване върху магазин №1 с идентификатор 68134.306.403.1.57 застроена площ 182.29 кв. м. находящ се на първи и полуетаж район Възраждане, ул. Царибродска № 136 - 142

Георги Георгиев – председател на СОС, проф. Иво Петров, Стефан Марков, Грети Стефанова, Карлос Контрера – общински съветници

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-338/2/09.09.22 г. относно даване на съгласие "Диагностично - консултативен център XVIII - София" ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 3 Доклад вх.№ СОА22-ВК66-10272/08.09.2022 г. относно отмяна на Решение № 588/21.07.2022 г. по Протокол № 60, т. 50 от 21.07.2022 г. от  на Столичен общински съвет за даване на съгласие дружеството да проведе публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на многофамилна жилищна сграда с търговски обекти и подземен паркинг върху част от недвижим имот, собственост на "Пазари Изток" ЕАД Борис Милчев, Николай Велчев, Борис Бонев – общински съветници
Доп. т. 4 Доклад вх.№ СОА22-ТД26-8517/6/12.09.2022 г. относно определяне на регистриран одитор за извършване одиторски контрол и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Топлофикация София“ ЕАД Николай Стойнев, Прошко Прошков и Стефан Марков – общински съветници
доп. т. 5 Доклад вх.№ СОА22-ТД26-10988/1/12.09.2022 г. относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД и даване на мандат на избрания представител за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 20.09.2022 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите Радослав Абрашев – общински съветник

 

    Протокол № 102 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 13.09.2022 г.

    Видеозапис на заседание № 102 от 13.09.2022 г.