Обратно Заседание № 91 на ПК по финанси и бюджет от 10.05.2022 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 10.05.2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-1847/23.02.22 г. относно подобряване на транспортното обслужване в град Банкя и ж.к. „Люлин“, придружен с нов проект за решение, с вх. № СОА22-ВК66-1847/1/03.05.22 г.

Д-р Кристиан Кръстев – зам. кмет на СО, Карлос Контрера и Зафир Зарков – общински съветници

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-2364/11.03.22 г. относно актуализиране на размера на цената за прилагане на принудителната административна мярка – принудителна преместване съгласно Наредба за организация на движението на територията на Столична община, придружен с писмо вх. № СОА22-ВК66-2364/3/05.05.22 г. с приложен нов проект за решение

Карлос Контрера – общински съветник

 

Водеща комисия

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ГР94-1692/10/04.05.22 г. относно даване на съгласие „Софийски имоти” ЕАД да подпише Нотариален акт за спогодба относно право на собственост върху недвижим имот, включен в капитала на дружеството

 

Д-р Ваня Тагарева, Борис Милчев, Николай Велчев, Карлос Контрера – общински съветници

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-МЦ29-170/2/04.05.22 г. относно инвестиционни намерения на Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД за изграждане на фотоволтаична система и извършване на ремонтни дейности на материалната база на лечебното заведение

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх.№СОА22-МЦ29-24/1/04.05.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център V-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен Акт на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-4126/26.04.22 г. относно План за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2022 година и Отчет за изпълнение на План за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2021 година

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3015/5/29.04.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от имот, публична общинска собственост - помещение в сграда с идентификатор 11884.5615.80.5, находяща се с. Войнеговци, район „Нови Искър“, за стоматологиченкабинет

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-153/2/06.04.22 г. относно процедура по реда на чл. 15. ал 5 от Закона за устройство на територията, за изменение на действащия подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ I-„за ЖС”, кв.107a, и създаване на нови - проектни УПИ VII-1464,1473-,.за ЖС” и УПИ VI-1464, 1473-,.за ЖС”. кв. 107a, м. ”Овча купел кв. 107а и 107б”, район „Красна поляна“

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-2260/1/07.04.22 г. относно определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 68134.1982.100 по КККР, местност „Породин”, в.з. “Симеоново - Драгалевци - 2 част“, район „Витоша“, с предоставено право на ползване по смисъла на §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-15124/3/06.04.22 г. относно предложение за откриване на процедура по чл. 36, ал. 1, т. 2 по прекратяване на съсобственост върху поземлен имот, находящ се м. "в.з. Драгалевци-лифта над плажа", ул. "Перла" с идентификатор 68134.1978.719, чрез продажба на общинската част, в размер на 9.51%

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-3845/1/06.04.2022г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация за УПИ IХ-324, кв.20, м.,,в.з. Киноцентъра ІІІ-та част - разширение, одобрен с Решение № 100 по Протокол № 32/10.12.2001г. на Столичен общински съвет

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-8051/6/04.05.2022 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с довършване на процедура по прилагане наПУП – изменение на плана за регулация за УПИXXXIII – 459,2383, кв. 60 по плана на гр. Банкя чрез сключване на окончателен договор за прехвърляне на право на собственост

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-2390/4/06.04.22 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 68134.4333.196,68134.4333.197 и 68134.4333.327

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-3910/2/06.04.22 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация УПИ  V-861, кв. 43, местност в. з. „Горна баня-разширение на кв. Горна баня“

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-398/5/31.03.22 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот с идентификатор 68134.1203.842 и част от сграда с идентификатор 68134.1203.842.1 - за образователни нужди – публична общинска собственост

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-УЗ21-2528/5/19.04.22 г. относно даване на съгласие от Столичен общински съвет (СОС) на г-жа Йорданка Асенова Фандъкова, кмет на Столична община, за упълномощаване на Велизара Костадинова Стоименова – директор на ДГ № 115 „Осми март“ за издаване на  Запис на заповед по проект № BGENVIRONMENT-4.002-0013 „Пътешественици във времето“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 -2021 (ФМ на ЕИП 2014 -2021)

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

 

/водеща комисия/

 

 

 1.  

Информация за постъпила поща:

Доклад за дейността вх. № СОА22-МЦ29-188/15.04.22 г.; бизнес-план вх. № СОА22-МЦ29-187/15.04.22 г.; отчети с вх. № СОА22-ТД26-5276/14.04.22 г.; вх. № СОА22-МЦ29-191/18.04.22 г.; СОА22-ТД26-5494/19.04.22 г.; вх. № СОА22-МЦ29-202/27.04.22 г.;  вх. № СОА22-МЦ29-204/1/27.04.22 г.;  вх. № СОА22-ГР94-2245/27.04.22 г.; вх. № СЗД22-МЦ29-171/1/27.04.22 г.; вх. № СОА22-МЦ29-205/27.04.22 г.; отчет вх. № СОА21-МЦ29-292/4/29.04.22 г.; вх. № СОА21-ГР94-2799/5/28.04.22 г.; вх. № СОА22-ГР94-2299/29.04.22 г.; вх. № СОА21-МЦ29-292/3/29.04.22 г.; вх. № СОА21-ГР94-2799/4/28.04.22 г.; вх. № СОА17-ТД26-10917/47/29.04.22 г.; вх. № СОА22-ТД26-5917/29.04.22 г.; вх. № СОА22-МЦ29-208/28.04.22 г.; вх. № СОА20-МЦ29-513/6/29.04.22 г.; вх. № СОА22-МЦ29-210/28.04.22 г.; вх. № СОА22-ТД26-5835/28.04.22 г.; вх. № СФИ22-ТД26-144/77/28.04.22 г.; вх. № СОА22-ГР94-2267/27.04.22 г.; информация вх. № СОА22-МЦ29-209/28.04.22 г.; СОА22-МЦ29-201/26.04.22 г.; вх. № СОА22-МЦ29-195/21.04.22 г.; вх. № СОА22-МЦ29-199/26.04.22 г.; писмо вх. № СОА22-МЦ29-194/20.04.22 г. от д-р Цветан Недялков – управител на ДКЦ XXX София ЕООД;

/ за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА22-ВК08-7104/05.05.22 г. относно създаване на временна комисия на Столичен общински съвет с предмет „Анализ на дейността на ОП „Гробищни паркове“

Карлос Контрера, Калоян Паргов, Веселин Калановски – общински съветници

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА22-ВК66-4516/09.05.22 г. относно изготвяне на оценка на непарична вноска на право на собственост върху недвижим имот за увеличаване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД

Стефан Марков, Николай Стойнев, Милка Христова

– общински съветник

Доп. т. 3

Доклад вх. № СОА22-ТД26-5366/3/10.05.22 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събиране на акционерите в "Интер Експо и Конгресен Център" АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 20.05.2022г. редовно Общо събрание на акционерите

Димитър Вучев – общински съветник

Доп. т. 4

Доклад вх. № СОА22-ВК66-4546/09.05.22 г. относно осигуряване на финансови средства за реализацията на "Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки“  през 2022 г.  и актуализация на дейностите по асистирана репродукция

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ, Милка Христова – зам. председател на ПК по ЗСП, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

Предложения и становища по разглежданите въпроси могат да се изпращат на имейл: edaskalova@sofia.bg