Обратно Заседание № 98 на ПК по финанси и бюджет от 05.07.2022 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 05.07.2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-4821/1/28.06.22 г. относно внасяне за разглеждане на План за действие, съдържащ мерките, сроковете и средствата за въвеждане на административното обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани на територията на Столичната община, превод на жестов език при провеждане на мероприятия с участие на лица с увреден слух и на сляпо-глухи лица и други дейности в изпълнение на Решение № 359 на Столичен общински съвет по Протокол № 35 от 24.06.2021 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7043/28.06.2022 г. относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Столична община, придружен с нов проект за решение с вх. № СОА22-ВК66-7043/1/30.06.22 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7189/30.06.2022 г. относно частична промяна в структурата и общата численост на столичната общинска администрация и на администрацията на район „Оборище“ към Столична община

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-273/2/28.06.2022 г. относно даване на съгласие „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съвет – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7181/30.06.2022 г. относно определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 08.07.2022 г. общо събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7118/29.06.2022 г. относно приемане на годишните финансови отчети за 2021 г. на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества, освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите, разпределение на печалбата по годишните финансови отчети за 2021 г., попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденти

Николай Стойнев и д-р Антон Койчев – общински съветници,, Дончо Барбалов - зам. кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-7122/29.06.22 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2021 г. на общински дружества в ликвидация

Николай Стойнев и д-р Антон Койчев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7052/28.06.2022 г. относно даване на съгласие „Софийски имоти“ ЕАД да учреди в полза на Столична община за нуждите на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) безвъзмездно право на ползване върху IV-ти етаж от сграда, находяща се на ул. „Ген. Й. Гурко“ № 12, район „Средец“, за срок от 5 (пет) години

Николай Стойнев, Калоян Паргов, Грети Стефанова, Карлос Контрера – общински съветници

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-6574/20.06.22 г. относно одобрение на допълнително споразумение към Договор № СО-РД-56-1007/05.12. 2013 г. между Столична община, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Център за градска мобилност“ ЕАД и Договор № СО-РД-56-1008/05.12 2013 г. между Столична община, „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Център за градска мобилност“ ЕАД за общественпревоз на пътници от общинската транспортна схема на Столична община

Николай Стойнев – председател на ПК по ИСДИ, Кристиан Кръстев – зам. кмет на СО, Ангел Джоргов – зам. кмет на СО, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ТД26-8627/1/28.06.22 г. относно даване на разрешение на Софийски имоти ЕАД за сключване на договор за кредит за финансиране на проект Изграждане и експлоатация на многоетажен паркинг район "Надежда" , върху УПИIIкв.77, м. "Надежда 1Б",район "Надежда" , град София и учредяване на обезпечения

Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера – общински съветници

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-7058/28.06.22 г. относно утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2022 г.

Прошко Прошков, Стефан Марков, Николай Стойнев, Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7056/28.06.2022 г. относно изпълнение на Решение №560 на Столичния общински съвет от 25.07.2019 г. за избор на независим международен консултант и външен мениджър на „Топлофикация София“ ЕАД

Прошко Прошков, Стефан Марков, Николай Стойнев, Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ТД26-7297/4/28.06.2022 г. относно даване на съгласие на „Пазари Запад” ЕАД за разходване на собствени средства за реновиране на временен пазар на бул. „Черни връх“ в имот 68134.901.1002, район „Лозенец“, гр. София

Стефан Марков, Николай Стойнев, Карлос Контрера, Николай Велчев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-7068/29.06.2022 г. относно обявяване на класиране и финансиране на проектни предложения по Програма „Европа“ 2022 на Столична община

Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-5595/31.05.2022 г. относно провеждане на тръжна процедура за продажба на негодни за втора употреба метални изделия от транспортната инфраструктура, съхранявани от „Софинвест“ ЕАД, находящи се в депо за съхранение „Младост“ и утвърдени с акт за брак № СОА22-ВК66-3434/06.04.2022г., на основание Заповед № СОА21-РД91-38/19.01.2022г. на кмета на Столична община

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

 

 

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-1664/4/16.06.22 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение № 1 на Решение № 105 по Протокол № 48/24.02.2022 г. на Столичен общински съвет, придружен с коригиран проект за решение с вх. № СОА22-ВК66-1664/5/17.06.22 г.

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-7103/29.06.22 г. относно  финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от І до VІІ клас

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО и Диян Стаматов – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА22-УЗ21-1444/3/30.06.22 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд подмяната на топло инсталацията на сградата на 121 СУ „Георги Измирлиев“ в район „Триадица“

 

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-9794/1/30.06.22 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на многофункционална спортна площадка с прилежащ паркинг и трибуни в кв. Кумарица, гр. Нови Искър и реновиране и облагородяване на прилежащите площи на стадиона в кв. Кумарица, гр. Нови Искър          

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-9795/1/30.06.22 г. относно Финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за основен ремонт на многофункционална спортна площадка в с. Балша, районНови Искър“Столична община

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-9808/3/30.06.22 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на обект „Реконструкция на дворно пространство и ограда на ДГ №119 „Детска планета“ в УПИ VI. кв.218, местност „Западно направление – етап Метростанция 5-7“, ул. „Брегалница“ №26-30, Район „Възраждане“ - Столична община

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-14854/62/30.06.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на ремонти на училища и детски градини през 2022 г.

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-9650/3/30.06.22 г относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на проект „Основен ремонт/реконструкция на сграда със смесено предназначение (Център за временно настаняване „Света София“, административна сграда район „Илинден“ и търговски обекти), включен в Инвестиционната програма на Столична община, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020)

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-9848/1/30.06.22 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд извършване на спешен ремонт на детска площадка, зад бл. 364 в ж.к. „Младост 3“

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК08-6505/14/22.03.2022г.  относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Негован, район ,,Нови Искър”, ул.,,Искърска” № 44, придружен с писмо вх. № СОА22-ВК08-5087/31.03.22 г. за удължаване срока на валидност на експертната оценка

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-4541/5/01.06.22 г. прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица  

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3012/2/22.03.2022 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП по реда на §8, ал. 2, т. 1, и ал. 3 от ПР на ЗУТза УПИ VI-398, кв. 17, район „Нови Искър“, с. „Мировяне“

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-7815/5/27.06.2022 г. относно изкупуване на имот, попадащ в „Гробищен парк Малашевци“ и улица, собственост на физическо лице

Ева Митова – кмет на район Подуяне

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-6735/1/01.06.22г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация за УПИ І-551,552, кв.42, кв.,,Враждебна

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-11631(7)/20.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на 21 кабинета на първия етаж и 3 помещения в сутерена за медико-социални дейности, намиращи се в нежилищна сграда, първият етаж, от която, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.404.96.26.1, със застроена площ 730,62 кв. м – частна общинска собственост, находящ се на булевард “Ген. Данаил Николаев” № 26, Район “Оборище”

Николай Александров – кмет на район Оборище

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-5267/2/24.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имот – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Сердика“

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-8345/1/10.06.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение в сутерена на 4.ОУ „Проф. Джон Атанасов“

Ивайло Цеков – кмет на район Искър

 

 

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-1276/9/20.04.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, върху която е предвидено разполагането на преместваем обект за търговска дейност по типов проект по одобрена схема на главния архитект на СО, придружен с писмо вх. №СОА21-ВК08-1276/12/16.06.22 г. с внесен нов проект за решение и нова експертна оценка

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-15140/6/02.06.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-4736/3/01.06.22 г. относно  провеждане на процедура по реда на § 8, ал.2, т.1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл  в сила план,  чрез прехвърляне правото  на собственост върху реална част от поземлен имот, частна общинска собственост и придобиване на поземлен имот, собственост на частно лице, попадащ в улица

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7231/1/27.06.2022 г. относно за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2461 – частна общинска собственост, находящ се на територията на район “Надежда”

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-7110/2/01.06.22г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация по реда на §8, ал. 2, т. 1, и ал. 3 от ПР на ЗУТ за УПИ II-855, кв. 44, м. ,,Модерно предградие”

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 1.  

 Доклад вх. № СОА22-ВК08-6595/2/01.06.22 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, във връзка с допуснато ИПР на съществуващи УПИ I-„за училище“ и УПИ II-9062,896-„за обществено обслужване“, кв. 37, м. „с. Мрамор“, район „Връбница”  и  сключване на предварителен и окончателен договор за взаимно  прехвърляне на  право на собственост

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-6597/2/01.06.22 г.  относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на  територията на район „Връбница“, срещу предоставяне в собственост на Столична община на обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-19010/6/27.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години, на част от имот – частна общинска собственост, за разполагане на един брой преместваем обект (павилион)

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3171/2/01.06.2022 г. относно провеждане на процедура по реда на чл.15, ал. 3 и ал.5 от Закона за устройство на територията за одобряване на план за регулация на м. „бул. Сливница-ж.к. Люлин-9 м.р.“ за създаване на нов УПИ ІІ-111,116,117,120, кв.116, район „Люлин“

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-16418/1/01.12.21 г. относно процедура за продажба по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ XXII-СГНС, кв.21, в.з.,,Бистрица” и в.з.,,Манастира“, идентичен с поземлен имот с идентификатор 04234.6970.92, с площ от 637 кв.м., находящ се в с.Бистрица, район ,,Панчарево”, придружен с писмо вх. № СОА20-ВК08-16418/8/20.12.21 г. с приложена данъчна оценка, придружен с писмо вх. № СОА21-ВК08-16418/6/11.05.22 г. с приложен нов проект за решение

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 

 

 1.  

Доклад № СОА21-ВК08-15799/2/16.12.2021 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а именно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на построена върху нея сграда, придружен с писмо вх. № СОА21-ВК08-15799/8/11.05.22 г. с приложен нов проект за решение и становище вх. № СОА21-ВК08-15799/9/20.06.22 г.

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8876/1/27.06.2022 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а именно продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на построена върху нея сграда

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-5890/1/01.06.22 г.   относно отмяна на Решение № 402 по Протокол № 78 от 27.06.2019година  и Решение  № 568 по Протокол № 23 от 12.11.2020 година на Столичен общински съвет

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-4485/5/01.06.22 г. относно процедура по реда на чл.15, ал.3 и ал.5, във връзка с чл.17, ал.2, т.3 от Закона за устройство на територията и последващо учредяване на право на строеж върху общинската част от за недвижим имот, находящ се на територията на район „Слатина“, срещу обезщетение с предоставяне в собственост на Столична община на равностойни обекти

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 

 

 1.  

Писмо вх. № СОА22-ТД26-8541/23.06.22 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижими имоти, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД и предоставени за стопанисване на дружеството

Димитър Шивачев – изпълнителен директор на „Софийски имоти“ ЕАД, Полина Витанова – председател на СД на „Софийски имоти“ ЕАД

 1.  

Писмо вх. № СОА22-ВК66-6964/28.06.22 г. от Й. Фандъкова – кмет на СО, относно информация за изпълнение на Решение № 828 по Протокол № 44 от 16.12. 2021 г. на СОС

/за сведение/

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-6625/21.06.22 г. от Д. Вучев – общински съветник, относно отчет за приетите решения на редовно Общо събрание на акционерите на „Интер Експо и Конгресен Център“ АД, проведено на 20.05.22 г.

/за сведение/

 1.  

Информация за постъпила поща:

писмо с вх. № СОА22-ТД26-5325/6/10.06.22 г.; вх. № СОА22-ТД26-5325/7/10.06.22 г.; писмо вх. № СОА22-МЦ29-250/19.05.22 г.; вх. № СОА22-МЦ29-301/27.06.22 г.; писмо вх. № СОА22-ТД26-5274/2/21.06.22 г.; писмо вх. № СОА22-ТД26-8517/21.06.22 г.; СОА22-ТД26-8517/1/28.06.22 г.

/за сведение/

 

Допълнителни точки

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10040/30.06.2022 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно, върху поземлен имот /ПИ/ - частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1505.2649 с площи 1470 кв.м., за който е отреден урегулиран поземлен имот УПИ IV-2373, кв.11, м. “ж.к. Дружба 2 – II“, район „Искър“  - Столична община, срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроена сграда в полза на Столична община

Ивайло Цеков – кмет на район Искър

Доп. т. 2 Писмо вх. № СОА22-ВК08-10129/2/05.07.22 г. относно продажба на общинско имущество движими вещи: смесена хартия, смесена пластмаса и стъкло Десислава Билева - зам. кмет на СО
Доп. т. 3 Доклад вх. № СОА22-ТД26-8215/4/05.07.22 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за инвестиционен кредит за финансиране на проект „Изграждане на надземен етажен паркинг в УПИ III, кв. 1, м. „Гео Милев“ и м. „Гео Милев – Подуяне – Редута“, район Слатина, гр. София Николай Стойнев, Стефан Марков и Карлос Контрера – общински съветници
Доп. т. 4 Писмо вх. № СОА22-ТД26-8993/04.07.22 г. относно отдаване под наем на имот, собственост на „Пазари Изток“ ЕАД Даниела Стойнева – изп. директор на „Пазари Изток“ ЕАД
Доп. т. 5

Доклад вх. № СОА22-НЦ62-579/1/05.07.22 г. относно даване на разрешение управителят на "Диагностично консултативен център V - София" ЕООД да сключи извънсъдебна спогодба за опрощаване на съществуващи задължения на Сдружение "Аутизъм Днес" по договор за наем от 22.03.2021г., сключен в изпълнение на Решение № 555 по Протокол № 23 на Столичен общински съвет от 12.11.2020г. и за кредитиране на Сдружение "Аутизъм Днес" чрез освобождаването му от задължение да заплаща наемна вноска до 01.01.2023г.

Стефан Марков, Диян Стаматов, Карлос Контрера, Грети Стефанова – общински съветници

 

Предложения и становища по разглежданите въпроси могат да се изпращат на имейл: edaskalova@sofia.bg