Обратно Заседание № 87 на ПК по финанси и бюджет от 05.04.2022 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 05.04.2022 г., /вторник/,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33 и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-797/28.01.20 г. относно приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община

Общински съветници от ПГ „Патриоти за София“

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-2483/15.03.22 г. относно даване на съгласие „Медицински център XXXI“ ЕООД да закупи със собствени средства медицинска апаратура, представляваща дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по здравеопазване и социална политика, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-12/6/25.03.22 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център XXV - София“ ЕООД за срок от 3 /три/ години

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по здравеопазване и социална политика, Милка Христова и д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-524/2/25.03.22 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на част от недвижим имот, находящ се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 /пет/ години

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по здравеопазване и социална политика, Милка Христова и д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО  

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-3100/29.03.2022 г.относнодаване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Спортно – развлекателен комплекс Корали“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 21.04.2022 г. редовно Общо събрание на акционерите

Ваня Тагарева и Радослав Влахов – общински съветници

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-3108/29.03.22 г. относно Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2021г., проект на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2022г. и проект за изменение на Решение № 664 по Протокол № 41/12.10.2017 г.

Ирина Савина – зам. кмет на СО и Екатерина Йорданова – общински съветник

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ТД26-2469/3/31.03.22 г. относно даване на разрешение на „Спортна София-2000“ ЕАД за сключване на Допълнително споразумение № 7 от 15.10.2014 г. за проектно финансиране, чрез предоставяне на заем, сключен въз основа на Решение № 467 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г. на Столичен общински съвет

Николай Стойнев и Стефан Марков – общински съветници

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-6670/4/17.03.22 г. относно приемане на План за действие на общинските концесии на Столична община за периода 2022-2027 година и допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2022 година с обектите включени в Плана

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ТД26-2795/3/22.03.22 г. относно учредяване възмездно от Държавата в полза на Столична община на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост, находящи се в землището на с. Владая, район "Витоша", във връзка с реализация на проект "Водоснабдяване на с. Владая“

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ДИ02-21/6/24.03.22 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-5607/44/31.03.2022 г. относно допълване на Решение № 521/23.07.2021 г. на Столичен общински съвет, касаещо проектно предложение „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в София“ по Покана „Образование и грижи в ранна детска възраст“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО и Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-2971/1/22.03.2022г. относно възмездно прехвърляне на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД на правото на собственост върху бетонов фундамент със застроена площ от 5,00 кв. м., с право на строеж и прилежаща сервитутна зона с площ от 14,25кв.м, в общински поземлен имот с идентификатор 68134.1933.9046, съставляващ УПИ ХІІІ – за „Трафопост“, кв. 68, местност „Манастирски ливади-запад“, район „Витоша“

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-3037/2/22.03.22 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за изграждане на трансформаторен пост – тип БКТП в поземлен имот с идентификатор 68134.1607.7163 по КККР на гр. София, УПИ XIV – за трафопост и озеленяване, кв. 19, м. „Малинова долина 1- ва, 2 – ра, 3 – та, 4 – та, 5 – та и 6 – та част“

Петко Горанов – кмет на район Студентски

 

 

 1.  

Писмо вх. № СОА22-ДИ04-1076/25.03.22 г. относно указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г.

/за сведение/

 1.  

Информация за постъпила поща:

Доклад вх. № СОА22-ТД26-1242/4/28.02.22 г. от Ст. Пелтеков – изп. директор на „В и К“ ЕАД за проведено общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД;

- отчети с вх. №  СФИ21-МЦ29-6/223/24.02.22 г.; отчет вх. № СОА22-МЦ29-138/21.03.22 г.; вх. № СОА22-ГР94-1235/1/18.03.22 г.; вх. № СОА22-МЦ29-145/1/24.03.22 г.;

Бизнес-план за 2022 г. вх. № СОА22-МЦ29-145/24.03.22 г.;

писмо вх. № СОА22-ВК08-691/2/24.03.22 г.

/ за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-14377/9/11.03.2022 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на район „Панчарево“ имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с идентификатор 35329.6102.1428.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, за разкриване на клуб на пенсионера и инвалида

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА21-ВК08-11210/13/04.04.22 г. относно изменение на т. I. от Решение № 689 по Протокол № 41 от 14.10.2021 г. на Столичен общински съвет и определената в него начална конкурсна наемна цена на помещение, предвидено за ученически бюфет в сградата на 160 ОУ „Кирил и Методий“, с. Чепинци, район „Нови Искър“

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

Доп. т. 3

Писмо вх. № СОА22-ВК08-2222/2/07.03.22 г. относно продажба на движими вещи – отпадъци чрез търг с явно наддаване

Десислава Билева – зам. кмет на СО

Доп. т. 4

Доклад вх. № СОА18-ТД26-10452/74/04.04.22 г. относно Процедура по придобиване от Столична община (СО) на части от поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 68134.2824.468 и с идентификатор 68134.2824.469 по действащите  кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  (КККР) – собственост на физически лица – попадащи в улица по действащ план за регулация и застрояване на м. „НПЗ „Орион“ и съседни жилищни територии – част север“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

Предложения и становища по разглежданите въпроси могат да се изпращат на имейл: edaskalova@sofia.bg