Обратно Заседание № 104 на ПК по финанси и бюджет от 04.10.2022 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  04.10.2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

 Наименование

Вносител

  1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-6779/22/10.02.22 г. относно изграждане на проекти от „Софийска вода“ АД, финансирани чрез Допълнителните средства, съгласно Трето допълнително споразумение (ТДС) към Договора за концесия (ДК), сключено между Столична община и „Софийска вода“ АД от 23.03.2018г. за 2022г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ТД26-5167/8/10.02.22 г. относно изграждане на обекти от „Софийска вода“ АД  съгласно чл.2.3 от Анекс към Второ допълнително споразумение към Договора за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ДИ05-2919/1/23.03.22 г. относно приемане на решение за промяна на броя на потребителите на Център за обществена подкрепа „Шанс“  с адрес: гр.София, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Спътник“ № 4, офиси 1 и 2 от 30 от 50 места, считано от 01.10.2022г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11281/29.09.2022 г. относно предоставяне на психологическа помощ като форма на палиативна грижа и грижа за тежкоболни пациенти и техните близки в общински многопрофилни болници за активно лечение.

Д-р Георги Георгиев, д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, Албена Кръстева, Грети Стефанова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4990/4/29.09.2022 г. относно предприемане на необходимите действия по осигуряване на медицински застраховки за служителите на Столичната община и районните администрации и обобщение на работата на работната група, създадена със Заповед № СОА20-РД91-37/13.02.2020 г. на Кмета на Столичната община

Георги Георгиев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-11118/27.09.2022 г. относно програма на Столична община за извършване на очни прегледи на децата от първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев и Малина Едрева – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-10609/16.09.22 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект № BG16M1OP002-5.003 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 

 

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-10821/21.09.22 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на културата с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РА14-Р2-2.1-РД-13 (рег. № СОА21-ДГ56-5786 от 10.12.21 г.) за изпълнение на проект BGCULTURE-2.001-0090 „Утвърждаване на „ОКИ Топлоцентрала“ като модерно пространство за изкуство, култура и диалог“ (Проектът) по Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 

 

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-11812/1/29.09.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за подмяна на централния сървър на районна администрация район Банкя

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-8625/1/29.09.22 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване на дълготрайни материални и дълготрайни нематериални активи за развитие на техническата инфраструктура и подобряване качеството на електронното управление в Столична община

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-13953/1/29.09.22 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на неотложни ремонти в детски градини на територията на район „Кремиковци"'

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-3558/2/29.09.22 г. относно съфинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение  на проект по „Красива България” - мерки за енергоспестяване „Топлинно изолиране на външни стени и частична подмяна на дограма в 162 ОбУ „Отец Паисий“, кв. Ботунец, район „Кремиковци“

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-9795/4/29.09.22 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на втори етап на реновиране на многофункционална спортна площадка в с. Балша, район „ Нови Искър“

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-14854/71/29.09.22 г. относно изменение на Приложение 1 към решение 495 от 07.07.2022 г. на Столичния общински съвет за финансиране със средства на Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на ремонти на училища и детски градини през 2022 г.

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 1.  

Доклад вх. №  СОА22-ВК08-8599/2/22.07.22 г. от относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница ”

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-10665/1/19.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68134.1500.2321, с площ от 637 кв.м., представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на район Искър”

Ивайло Цеков – кмет на район Искър

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-6399/1/08.08.2022 г. от относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на реални части от имот – частна общинска собственост, върху която е предвидено разполагането на преместваеми обекти по типов проект по одобрена схема на главния архитект на СО

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-8948/1/13.07. 2022 г. от относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот, на основание чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-10779/1/19.07.2022 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация за УПИ IХ-1105, кв.45, м.,,в.з. Киноцентъра І-ва част - разширение

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-10032/1/14.07.2022 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл  в сила план,  чрез прехвърляне правото  на собственост върху поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се на ул. „Търнов рид/Партизанска/ №26“

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-7354/2/27.07.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Илинден ”

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-7489/2/16.08.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост, върху която е предвидено разполагането на преместваем обект по одобрена подробна Схема №39 на главния архитект на СО

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-10767/2/19.07.22 г. относно процедура по прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за регулация за УПИ VII-438, кв. 57, м. кв. „Бенковски“, район Сердика

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 

 1.  

Доклад № СОА21-ВК08-15545/7/15.08. 2022 г. относно процедура по чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост, а именно прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14062/26.09.2022 г. относно даване на съгласие район „Слатина“ да кандидатства по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г.

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 

 1.  

Жалба вх. № СОА22-ГР94-4478/25.08.22 г. относно определена пазарна оценка, съгласно решение № 534/07.07.2022 г. на СОС

 

 1.  

Информация за постъпила поща:

Писмо вх. № СОА22-ТД26-11849/09.09.22 г.; отчет вх. № СОА22-ТД26-11013/18.08.22 г.; отчет вх. № СОА22-ГР94-2267/2/16.09.22 г.; оздравителен план вх. № СОА22-МЦ29-434/14.09.22 г.; отчет вх. № СФИ22-МЦ29-29/4/16.09.22 г.; отчет вх. № СФИ22-ТД26-344/28/15.09.22 г.; отчет вх. № СОА22-ГР94-2267/3/20.09.22 г.; отчет вх. № СФИ22-МЦ29-29/10/20.09.22 г.; отчет вх. № СОА22-МЦ29-446/1/21.09.22 г.;

/за сведение/

 

Допълнителни точки

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА22-НЦ62-749/33/01.10.22 г. относно приемане на решение за даване на съгласие следните райони: „Възраждане“, „Оборище“, „Подуяне“, „Младост“, „Изгрев“, „Връбница“, „Кремиковци“, „Илинден“, „Средец“, „Триадица“, „Слатина“, „Овча купел“, „Банкя“, „Панчарево“, „Люлин“, „Красна поляна“, „Надежда“, „Нови Искър“, „Сердика“ и район „Красно село“ да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане, процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд”

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА22-ДИ05-2917/1/30.09.22 г. относно приемане на решение за промяна броя на потребителите от 30 на 50 на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с адрес: гр. София, кв. „Лозенец“, ул. Д. Хаджикоцев“ № 20, считано от 01.10.2022 г. 

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доп. т. 3

Доклад вх. № СОА22-ДИ05-2917/2/30.09.22 г. относно приемане на решение за промяна броя на потребителите от 25 на 30 на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“  с адрес: гр.София, район „Слатина“, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Роглец“ № 17, ет. 1, считано от 01.10.2022 г. 

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

доп. т. 4 Доклад вх. № СОА22-ДИ04-3559/1/03.10.22 г. относно подписване на ново Споразумение за партньорство по проект с наименование: “Облачни е-услуги за администрацията”, Процедура BG05SFOP001-1.013 на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 Генчо Керезов - зам. кмет на СО

 

  Протокол № 104 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 04.10.2022 г.

  Видеозапис на заседание  № 104 от 04.10.2022 г.