Обратно Заседание № 90 на ПК по финанси и бюджет от 03.05.2022 г.


Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 03.05.2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-3023/28.03.22 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на СО, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2019 г., Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г., изм. и доп. с Наредба за общинската собственост – приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г., изм. и доп. – Решение № 512 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. и доп. – Решение № 281 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г. (НИДНЦСНИСО)

Арх. Ивайло Петков, Ботьо Ботев, Борис Бонев, Иван Таков, Пеню Пенев, Борислав Иванов –общински съветници, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-152/3/20.04.22 г. относно даване на разрешение на Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД за разпоредителна сделка с дълготраен материален актив и съгласие за закупуване на дълготраен материален актив на „ДКЦ ХІІ – София“ ЕООД

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА21-МЦ29-426/2/20.04.22 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ХІІ – София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА21-МЦ29-399/2/20.04.22 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ХХІV – София“ ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ДИ02-52/4/20.04.22 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

Доп. т. 1

Писмо вх. № СОА22-ВК08-2222/2/07.03.22 г. относно продажба на движими вещи – отпадъци чрез търг с явно наддаване

Десислава Билева – зам. кмет на СО


Предложения и становища по разглежданите въпроси могат да се изпращат на имейл: edaskalova@sofia.bg