Обратно Заседание № 84 на ПК по финанси и бюджет от 22.03.2022 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 22.03. 2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1 и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-2394/11.03.22 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2022 г.

- писмо с вх. № СОА22-ВК66-2645/18.03.22 г. от Борис Бонев – общински съветник, относно предложения за включване в бюджета на Столичната община за 2022 г.;

-  писмо вх. № СОА22-КЦ01-10068/07.03.22 г. от М. Спасов, относно предложения по проекта за бюджет на СО за 2022 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-2192/07.03.22 г. относно създаване на нова социална услуга в общността – „Правна клиника“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие) с основни дейности: „Информиране и консултиране“; „Застъпническо и посредничество“ на територията на Столична община, финансирана със средства от общинския бюджет по реда на чл. 53, ал. 3 от Закона за социалните услуги (ЗСУ)

Йорданка Фандъкова – кмет на СО и Георги Георгиев – председател на СОС

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-2193/07.03.22 г. относно създаване на нова социална услуга в общността – „ Кризисен център“ (с приоритетно настаняване на жени, пострадали от домашно насилие) с основни дейности: "Осигуряване на подслон" , „Информиране и консултиране“; „Застъпничество и посредничество“; „Общностна работа“; „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“) на територията на Столична община, финансирана със средства от общинския бюджет по реда на чл. 53, ал. 3 от Закона за социалните услуги (ЗСУ)

Йорданка Фандъкова – кмет на СО и Георги Георгиев – председател на СОС

 

/водеща комисия/

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-76/2/09.03.22 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XIV – София“ ЕООД да закупи със собствени средства медицинска апаратура, представляваща дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по здравеопазване и социална политика, д-р В. Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-54/2/09.03.22 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VIII – София“ ЕООД да закупи със собствени средства медицинска апаратура, представляваща дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по здравеопазване и социална политика, д-р В. Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-67/2/15.03.2022 г. относно предоставяне на целева субсидия на „Диагностично-консултативен център XVI - София“ ЕООД, което се намира в район с повишен здравен риск

 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по здравеопазване и социална политика, д-р В. Милев и Милка Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2636/17.03.2022 г. относно експлоатация на нощните автобусни линии №1, №2, №3 и №4 на територията на Столична община и експерименталното въвеждане на нова автобусна линия № 173

Карлос Контрера и Прошко Прошков – общински съветници

 1.  

Доклад с вх. № СОА22-ВК66-1704/18.04.22г. относно осигуряване на мостово финансиране по АДБФП № BG16M1OP002-5.004-0007-C01/09.10.2019г. финансиран по ОПОС 2014 - 2020 г. за изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.004-0007  с наименование Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт - електрически автобуси и тролейбуси

Карлос Контрера – председател на ПК по транспорт и пътна безопасност и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-889/16.03.2022 г. относно приемане на Годишен общински план за насърчаване на инвестициите и политиката в областта на инвестициите на СО за 2022 - 2023 г., годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2022-2023 г. и утвърждаване на отчет на СОАПИ за извършената работа по изпълнението на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол и насърчаване на инвестициите за 2020-2021 г.

Николай Стойнев – общински съветник

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-886/16.03.2022 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти

Николай Стойнев – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-2212/08.03.22 г. относно поемане на дългосрочен дълг от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране изпълнението на Проект „Разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап III – участък „ж.к. „Хаджи Димитър“ – ж.к. „Левски“ и участък „ул. „Шипка“ –  кв. „Гео Милев“ – ж.к. „Слатина“ – Тех. парк/Зала „Арена Армеец“ – бул. „Цариградско шосе“

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-7921/2/18.01.22 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичен общински съвет

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-7921/7/10.03.22 г. относно утвърждаване на Методика за определяне на цени на билети за вход при посещение на организирани прояви и/или концерти на съставите на Общински културен институт Дом на културата „Красно село“, Общински културен институт Дом на културата „Средец“, Общински културен институт Дом на културата „Искър“ и Общински културен институт „Надежда“

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-КИ18-342/3/17.03.22 г. относно отпускане на безлихвен кредит  на театър „София“ в размер на 180 000 (сто и осемдесет  хиляди) лв. от бюджета на театъра за покриване на дейности по реализация на спечелен проект BGCULTURE -2.001-0038  „Пер Гюнт пътува“ по Норвежката културна програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-2525/1/17.03.22 г. относно приемане на Годишна програма за работа на Специализирания общински приватизационен фонд за 2022 г.

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 1.  

Доклад вх. № СОА21-МЦ29-268/6/17.03.22 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд  за подмяна на MARS компютър и софтуерен ъпргейд на системата за апарат за магнитно-резонансна томография на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-1411/1/25.02.22 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, с идентификатор 44224.5807.450, с площ от 621 кв.м., за който е отреден урегулиран поземлен имот III-450, кв. 9, м. с. „Локорско“

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ТД26-4292/3/25.02.22 г. относно предложение за учредяване на право на строеж върху съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Възраждане", срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община, придружен с писмо вх. № СОА21-ТД26-4292/4/09.03.22 г. за актуализация на пазарната оценка

Савина Савова – кмет на район Възраждане

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-3172/1/08.03.2022 г. относно отдаване под наем без търг или конкурс на част от имот – частна общинска собственост

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-5558/5/09.02.2022 г. относно процедура за продажба по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ VII-740, кв.225, м.,,Гърдова глава“, идентичен с поземлен имот с идентификатор 68134.1937.2272, с площ от 632 кв.м., находящ се в гр.София, район ,,Витоша”, ул.,,Чукар“ № 28, придружен с писмо вх. № СОА21-ВК08-5558/6/18.03.22 г.

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-12368(3)/25.02.2022 година от относно прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот с идентификатор 68134.1974.376, находящ се на улица Николай Бинев № 17, чрез продажба на общинския дял от имота, представляващ 13,67 % идеални части

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-463/3/25.02.22 г. относно придобиване на ПИ с идентификатор 68134.904.3588, попадащ в обхвата на ул. „Арарат“, собственост на физически лица

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-18431/2/25.02.22 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за кв. 80, м. ж.к. „Дружба“, район „Искър“

Ивайло Цеков – кмет на район Искър

 

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ТД26-4212/15/25.01.22 г. относно довършване на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за сключване на окончателен договор, във връзка с изменение на плана за регулация и образуване на нов УПИ VI-591 – „за чисто производство и администрация“, квартал 4А, м. „НПЗ Военна рампа-изток“ 1 е 2 част, район „Сердика“, придружен с писмо вх. № СОА18-ТД26-4212/16/08.03.22 г. за актуализирана пазарна оценка

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-4180/4/16.02.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищни имоти – помещения към трансформаторни постове – частна общинска собственост

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-18759/3/04.03.22 г. относно предложение за промяна характера на собствеността на сграда, находяща се на територията на район „Сердика“, кв. „Бенковски“, бул. „Лазар Михайлов“ № 53 – от публична в частна общинска собственост и отдаване под наем на помещения в сградата, без търг или конкурс, за задоволяване на здравни нужди на населението

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-2507/1/02.03.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене - ученически бюфет в общинско училище на територията на Столична община - район „Средец“, находящи се в сградата на 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“

Трайчо Трайков – кмет на район Средец

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-3425/1/17.03.2022 г. относно учредяване право на строеж върху съсобствен поземлен имот с идентификатор 68134.1005.300 представляващ  УПИ1V-1244 – ОБЩ., кв. 120, Район „Триадица, жк „Стрелбище“, местност „Красно село – плавателен канал“, срещу обезщетение за Столична община с равностойни обекти

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 

 

 

Доп. т. 1

Предложения за изменение на проекта за бюджет на Столична община за 2022 г.:

 

- Предложение вх. № СОА22-ВК66-2394/1/18.03.22 г. от Бойко Димитров – общински съветник за изменение на проекта за бюджет на Столична община за 2022 г.;

 

- Предложение вх. № СОА22-ВК66-2394/2/21.03.22 г. от Политическа група – „Патриоти за София“ за изменение и допълнение на проекта за сборен бюджет на Столична община, внесен с доклад СОА22-ВК66-2394/11.03.22 г.