Обратно Заседание № 83 на ПК по финанси и бюджет от 15.03.2022 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 15.03. 2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1 и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-2394/11.03.22 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2022 г.;

Протокол от публичното обсъждане на Проекта на бюджет на Столична община за 2022 г., проведено на 09.03.22 г., внесен с писмо вх. № СОА22-ВК66-2393/11.03.22 г. от Д. Барбалов – зам. кмет на СО

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-2049/02.03.22 г. относно осигуряване на необходимите средства за извършване на частичен неотложен ремонт на Дом на културата, гр. Бухово

Симеон Ставрев – общински съветник

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. №СОА22-ВК66-684/24.01.2022 г. допълнен с вх. №СОА22-ВК66-684/1/04.02.2022 г. относно възлагане на Съвета за управление на ОГФМСП, на Надзорния съвет на СОАПИ и на Съвета за управление на СОПФ да вземат решения, съгласно които, считано от 01.03.2022 г. до края на мандата на СОС – 2019-2023 г. техните членове да получават за себе си възнаграждения в размер на една месечна минимална работна заплата в страната, а разликата над този размер да бъде предоставяна ежемесечно по сметка на Столична община за дейността на лекарите, медицинските сестри, санитари и персонал на общински болници, които се грижат за заразени с COVID-19 пациенти, както и за социални дейности, насочени към преодоляване на неблагоприятните последици от здравната, икономическата, енергийната и други кризи

Методи Лалов – общински съветник

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-10397(3)/19.10.2021 година относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68134.8360.538, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район Кремиковци”

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-12528/2/ 21.10.2021г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на  обособени части от имоти, публична общинска собственост, находящи се в административната сграда на район “Кремиковци” и в сградата на здравната служба, находяща се на ул. „Радивоя“, за поставяне на вендинг автомати за топли напитки и захарни изделия

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК08-12118/2/14.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 години на три помещения с обща площ 64 кв. м от едноетажна масивна сграда с идентификатор 68134.8360.591.1, която сграда е частна общинска собственост и се намира в квартал „Ботунец”, улица “Извор” № 14

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-2691/1/02.03.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имот-публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене-ученически стол и ученически бюфет в общинско училище на територията на район „Красно село“-Столична община, а именно: 36 СУ „Максим Горки“, с административен адрес, ул. „Пирински проход“ № 35 (УПИ І за училище, кв. 289, м. „ж.к. Борово“ по плана на гр. София) с обща площ – 551.23 кв. м., с идентификатор 68134.206.51.4 по КККР,  АОС № 1750/2017 г.

Росина Станиславова – кмет на район Красно село

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-2726/1/02.03.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имот-публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене-ученически стол и ученически бюфет в общинско училище на територията на район „Красно село“-Столична община, а именно: 25 ОУ „Д-р Петър Берон”, с административен адрес, ж.к. „Лагера”, ул. „Балканджи Йово” № 22, УПИ І за училище, кв. 37, м. „Лагера” по плана на гр. София с обща площ – 247.68 кв. м., с идентификатор 68134.201.238, АОС № 1748/2017 г.

Росина Станиславова – кмет на район Красно село

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-2692/1/02.03.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 142 ОУ „Веселин Ханчев“, ул. „Пчела“ № 21, идентификатор 68134.207.107.2 по КККР ( УПИ ХІІ за училище, кв. 392 а, м. „Красно село-Плавателен канал-Север“) по плана на гр. София, АОС № 1747/2017 г.

Росина Станиславова – кмет на район Красно село

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-2693/1/02.03.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 34 ОУ „Стою Шишков“, ул. „Родопски извор“ № 43, идентификатор 68134.206.97.1 по КККР ( УПИ ІІІ за училище, кв. 288, м. „ж.к. Борово“23 плана на гр. София, АОС № 1723/2017 г.

Росина Станиславова – кмет на район Красно село

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-2736/1/02.03.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 51 СУ „Елисавета Багряна“, ул. „Софийски герой“ № 28, идентификатор 68134.204.69 по КККР ( УПИ І за училище, кв.26, м. „Хиподрума“) по плана на гр. София, АОС № 1746/2017 г.

Росина Станиславова – кмет на район Красно село