Обратно Заседание № 82 на ПК по финанси и бюджет от 08.03.2022 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 08.03. 2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1 и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОСграждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад с вх. № СОА22-ВК66-1846/23.02.22г. относно подобряване транспортното обслужване на кварталите/жилищни комплекси „Обеля“, „Надежда“, „Иван Вазов“, „Манастирски ливади“, „Борово“, „Гоце Делчев“, „Красно село“, „Стрелбище“ (разположени в обсега на бул. „България“) с осигуряване на лесен и удобен достъп до административната част на центъра, метролиния 1 (МС „Сердика“), пл. „Св. Неделя“, Лъвов мост

Д-р Кристиан Кръстев – зам. кмет на СО, Карлос Контрера и Зафир Зарков – общински съветници

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-1849/23.02.22 г. относно промяна на транспортното обслужване в кварталите „Симеоново“ и „Драгалевци“ и ж.к. „Младост“

Д-р Кристиан Кръстев – зам. кмет на СО, Карлос Контрера и Зафир Зарков – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-62/1/18.02.22 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XII – София“ ЕООД да закупи със собствени средства медицинска апаратура, представляваща дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1398/52/17.02.22 г. относно промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на 2021 г., придружен с приложен нов проект за решение с вх. № СОА21-ВК66-1398/53/28.02.22 г.

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-6583/6/09.02.22 г. относно довършване на процедура  по прилагане на подробен устройствен план за УПИ III-542,851,696,656-«за производствени и обслужващи дейности», кв. 52, с. Негован, район „Нови Искър“

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-11909/1/19.10.21 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се на  територията на район "Възраждане", срещу предоставяне в собственост на Столична община на обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда, придружен с вх. №СОА21-ВК08-11909/2/23.02.2022 г. с нов проект за решение съобразен с актуализирана експертна оценка

Савина Савова – кмет на район Възраждане

 

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-8164/4/16.11.2021 г.относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация за УПИ ХIII-16,548,585,555, кв.1а, м. ,,Складова зона Илиянци - Връбница”, одобрен със Заповед № РД-09-50-668/07.12.1998г. на Главния архитект на гр. София и Заповед № РД-09-26/26.01.2000г. на Главния архитект на район ,,Надежда“

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК08-10286/2/07.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Кремиковци”

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК08-10276/5/18.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на два недвижими имота – частна общинска собственост, представляващи поземлен имот с идентификатор 68134.8360.764, находящ се на улица “Балкан” № 12А и поземлен имот с идентификатор 22304.7891.548, находящ се на улица „28МА” № 28

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-494/12.01.22 г. и становище вх. № СОА22-ВК66-1285/09.02.22 г. относно предложение за процедура по реда на ЗУТ за прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ Х-153, кв. 3, м. "Манилов дол" чрез прехвърляне на правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.4378.314 с площ 82 кв.м. на собственика на урегулирания поземлен имот, в който е включен на основание §8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на ЗУТ

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-11553/3/28.10.2021 г. относно провеждане на процедура по реда на §8, ал.2, т.1 от ПР на Закона за устройство на територията

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 

 1.  

Доклад с рег.№ СОА19-ВК08-15326/6/19.01.2022г. и становище вх. № СОА22-ВК66-1314/09.02.22 г.  относно довършване на процедура по прилагане на ПУП-ЧЗРКП, касаеща УПИ I-926, кв.43, м.,,кв. Обеля”, чрез сключване на окончателен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-17941/1/24.01.2022 г. от относно процедура за изменение на подробен устройствен план в обхвата на  УПИ V-712,714,715 и УПИ VIII-за офиси, кв.21, м,, НПЗ Орион и съседни жилищни територии”

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-4052/8/25.01.22 г. относно прехвърляне правото на собственост върху 80,141% идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 68134.1895.1029-частна общинска собственост, с площ от 716 кв. м., за който е отреден по действащ регулационен план УПИ I-за магазин, кв.56, м. „ж.к. Карпузица“

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-18644/3/10.02.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, с адрес: гр. София, район „Илинден”, ул. „Билянини извори“

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-17904/1/07.12.21 г. и становище вх. № СОА22-ВК66-1315/09.02.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на две реални части от поземлен имот – частна общинска собственост, с цел разполагане на два преместваеми обекта по одобрена схема от главния архитект на СО

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-5667/3/08.02.2022 г. относно предложение за приемане на дарение от юридическо лице   под формата на труд и услуги, изразяващо се извършване на ремонтни дейности на съществуваща спортна площадка на открито, находяща се в поземлен имот с индентификатор 68134.1505.1834, район Искър, гр. София

Ивайло Цеков – кмет на район Искър

 1.  

Писмо вх. №СОА22-ТД26-2469/23.02.2022 г. относно удължаване на намалено плащане за главницата по кредита с една година, към Договор за проектно финансиране, чрез предоставяне на заем № 7/15.10.2014 г.

Б. Додов – изп. директор на „Спортна София – 2000“ ЕАД

 1.  

Писмо вх. №СОА22-ГР94-467/07.02.2022 г. относно информация за проведено на 04.02.2022 г. заседание на Съвета на Директорите на „София Крематориум“ АД

Д. Петров – член на Съвета на директорите на „София Крематориум“ АД

 1.  

Писмо вх. № СОА22-ТД26-2303/21.02.22 г.  относно даване на съгласие от СОС за разпоредителни действия на изп. директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

Слав Монов – изп. директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

 1.  

Писмо вх. №СОА22-ВК66-1917/25.02.2022 г. от Д. Барбалов – зам. кмет на СО, относно покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Спортно – развлекателен комплекс Корали“ АД

 

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА22-ВК66-2184/07.03.22 г. относно отпускане на финансови средства за оказване на помощ на граждани пристигащи от Украйна, търсещи закрила на територията на Република България

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

/водеща комисия/

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА22-НЦ62-199/1/07.03.22 г. относно даване на съгласие на "Софийски имоти" ЕАД да сключи договор за заем за послужване върху магазин №1 с идентификатор 68134.306.403.1.57, застроена площ 182,29 кв.м, находящ се на първи и полуетаж, състоящ се от едно помещение, тоалетна с площ 3,02 кв.м., находяща се на първи етаж на кота +0.00 м. и обслужващо складово помещение с площ 15.05 кв.м., находящо се на полуетаж на кота +1.15 м. в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н "Възраждане", ул. "Царибродска" №136-142 със "Сдружение на украинските организации в България Мати Украйна"

Георги Георгиев – председател на СОС, Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ, д-р Иво Петров, Грети Стефанова, Карлос Контрера – общински съветници

/водеща комисия/