Обратно Заседание № 81 на ПК по финанси и бюджет от 22.02.2022 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 22.02.2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1 и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОСграждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

 

 1.  

Доклад вх. СОА22-ТД26-748/3/17.02.22 г. относно даване на съгласие „Център за градска мобилност“ ЕАД да сключи анекс към Договор за банков кредит № 1029/28.07.2020 г.

Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера – общински съветници

/водеща комисия/

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-195/2/17.02.22 г. относно допълнение на Решение № 39 от 13.01.2022 г. по Протокол № 45, т. 46 от дневен ред на заседание на Столичен общински съвет

Николай Стойнев и Стефан Марков – общински съветници

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-681/4/09.02.22 г. относно даване на съгласие за включване на Столична община като партньор в проект „Слънчеви градове“ (Solar Cities), финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) със споразумение за финансиране № 81277394

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК08-925/1/16.02.22 г. относно дейности по управление, стопанисване и ползване на горските територии, общинска собственост през 2023 г.

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ТД26-13749/3/15.02.22 г. относно разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) – административно производство по чл. 183 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-1548/1/17.02.22 г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2021 г.

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

/водеща комисия/

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-1664/17.02.22 г. относно календар на културните събития на Столична община за 2022 г.

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-18001/1/04.02.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-18024/09.12.21 г. и становище вх. № СОА22-ВК66-1283/09.02.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс  за  отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, с. Мировяне, район „Нови Искър“, с цел разполагане на преместваеми обекти по одобрена схема от главния архитект на СО

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-17669/1/25.01.22 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за УПИ III-717, кв. 26, район „Кремиковци“, кв. „Враждебна“

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-15640/5/25.01.22 г. относно предложение за прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ V-592, кв. 30, м. "кв. Бенковски" чрез прехвърляне на правото на собственост върху два общински поземлени имота с проектни идентификатори 68134.503.5928 с проектна площ 6 кв.м. и 68134.505.5930 с проектна площ 38 кв.м. на собствениците на урегулирания поземлен имот, в който се включват,  и придобиване от Столична община правото на собственост върху частен поземлен имот с проектен идентификатор 68134.503.5929 с проектна площ от 19 кв. м., попадащ в улична регулация, придружен с актуализирана пазарна оценка с вх. № СОА21-ВК08-15640/6/09.02.22 г.

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 

 1.  

Доклад № СОА22-ВК08-1020/2/09.02.22 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот, на основание чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-19152/20.12.21 г., допълнен с доклад вх. № СОА22-ВК08-2553/17.02.22 г. и становище вх. № СОА21-ВК08-19152/1/08.02.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищен имот /сграда/, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница”

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-19118/29.12.21 г. и становище вх. № СОА22-ВК66-1340/10.02.22 г. отдаване под наем на имот,  частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.2816.2409.5.87, със застроена площ от 40.56 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри,  без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс,  на „Български пощи“ ЕАД,  за извършване на универсалната пощенска услуга

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-17700/2/02.02. 2022г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на  обособена  част от имот, публична общинска собственост, от първия партерен етаж – главно  фоайе в административната сграда на район “Студентски”,  находяща се на ул. „проф. Георги Брадистилов“, ж.к. „Студентски град“,  за поставяне на автомат за топли напитки

Петко Горанов – кмет на Студентски

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-17904/1/07.12.21 г. и становище вх. № СОА22-ВК66-1315/09.02.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на две реални части от поземлен имот – частна общинска собственост, с цел разполагане на два преместваеми обекта по одобрена схема от главния архитект на СО

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-12060/1/27.10.21 г. относно учредяване на право на строеж за допълващо застрояване на гаражи, върху урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Слатина“

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 1.  

Писмо вх. № СОА22-ВК66-983/01.02.22 г. от Й. Фандъкова – кмет на СО, относно предоставяне на Анекс към Стратегически план и Годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“

/за сведение/

 1.  

Информация за постъпила поща:

Отчети от управители и контрольори на общински търговски дружества: вх. №  СФИ22-МЦ29-5/09.02.22 г.; вх. № СФИ21-МЦ29-6/227/10.02.22 г.; вх. № СФИ21-МЦ29-6/224/08.02.22 г.; вх. № СФИ21-МЦ29-7/184/10.02.22 г.; вх. № СФИ21-МЦ29-7/182/07.02.22 г.; № СОА19-МЦ29-330/9/08.02.22 г.; № СОА19-МЦ29-205/10/07.02.22 г.; № СОА22-ТД26-1534/08.02.22 г.; вх. № СОА21-МЦ29-169/3/26.01.22 г.; вх. № СФИ21-ТД26-147/199/03.02.22 г.

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА22-ВК08-1099/21.01.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район Сердика“

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика