Обратно Заседание № 80 на ПК по финанси и бюджет от 08.02.2022 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 08.02.2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1 и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-1023/1/03.02.22 г. относно одобряване на годишен финансов и технически отчет на Програма „Зелена София“ за 2021 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-720/25.01.22 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII –София“ ЕООД да изгради със собствени средства солна стая

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р  Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-721/25.01.22 г. относно даване на съгласие на "Втора многопрофилна болница за активно лечение -София" ЕАД да закупи дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р  Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-МЦ29-534/3/03.02.22 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ – София ЕАД за срок от 10 (десет) години

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова, д-р  Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ДИ02-13/5/01.02.22 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ПП00-3/70/03.02.22 г. относно Издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0007-C01 от 05.04.2021 г., за проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на три училища на територията на Столична община” по Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-1.001 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-София“

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-16709/2/25.01.2021 г. относно учредяване на право на пристрояване по реда на чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост

Ева Митова – кмет на район Подуяне

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-18390/1/25.01. 2022 година относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68134.1506.2114, с площ от 69 кв. м., представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на район Искър”

Ивайло Цеков – кмет на район Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА17-ВК08-14568/16/21.01.2022г. относно отмяна на Решение № 578 по Протокол № 80 от 25.07.2019г. на Столичен общински съвет         

Николай Александров – кмет на район Оборище

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-18980/2/21.01.2022 г. от кмета на район „Сердика” за провеждане на процедура по закупуване на частен имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 68134.505.4675 с площ от 912 кв.м, попадащ в улична регулация от о.т.71 до о.т. 66а и в УПИ II-„за озеленяване и електропроводи“ от кв.7, местност НПЗ „Военна рампа - изток“

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-15640/5/25.01.22 г. относно предложение за прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ V-592, кв. 30, м. "кв. Бенковски" чрез прехвърляне на правото на собственост върху два общински поземлени имота с проектни идентификатори 68134.503.5928 с проектна площ 6 кв.м. и 68134.505.5930 с проектна площ 38 кв.м. на собствениците на урегулирания поземлен имот, в който се включват,  и придобиване от Столична община правото на собственост върху частен поземлен имот с проектен идентификатор 68134.503.5929 с проектна площ от 19 кв. м., попадащ в улична регулация

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 1.  

Доклад вх.  № СОА21-ВК08-15140/1/18.01.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Овча купел“, придружен с приложен нов проект за решение, с вх. № СОА21-ВК08-15140/3/04.02.22 г.

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 

 1.  

Доклад № СОА20-ТД26-1704/6/25.01.2022 г.  относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, за изграждане на трансформаторен пост – тип БКТП със застроена площ от 8,67 кв.м, заедно със сервитутните права за  сервитутната зона с площ от 43,44 кв.м в недвижим имот – публична общинска собственост  представляващ проектен имот с идентификатор 68134.1937.2279, УПИ  - за озеленяване, кв.210 а, местност “Гърдова глава“ с площ от 362 кв.м, СО - район „Витоша“

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-16653/2/01.12.2021 година относно предложение за включване в Програмата за Придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година и провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на едноетажна сграда с идентификатор 68134.2095.436.6 – частна общинска собственост, находяща се в Природен парк Витоша, местност Златни мостове

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-12624/1/02.02.22 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Основен ремонт /реконструкция/ на Център за временно настаняване „Св. София“, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, проектно предложение №BG16RFOP001-1.001-0005.

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 

/водеща комисия/

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-12060/1/27.10.21 г. относно учредяване на право на строеж за допълващо застрояване на гаражи, върху урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Слатина“

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 1.  

Писмо вх. № СОА22-ТД26-748/20.01.2022 г. от изпълнителния директор на „ЦГМ“ ЕАД

 

 1.  

Информация за постъпила поща:

Отчети от управители и контрольори на общински търговски дружества: вх. № СОА17-ГР94-4953/26/28.01.22 г.; вх. № СОА21-ГР94-2378/3/31.01.22 г.; СОА22-МЦ29-30/31.01.22 г.; СОА21-МЦ29-292/2/31.01.22 г.; СФИ21-МЦ29-6/214/31.01.22 г.; СОА21-ГР94-2435/3/31.01.22 г.; № СОА20-МЦ29-510/5/01.02.22 г.; № СОА22-МЦ29-42/31.01.22 г.; № СОА22-МЦ29-43/31.01.22 г.; № СОА20-МЦ29-513/5/31.01.22 г.; № СОА21-МЦ29-113/3/31.01.22 г.; № СОА22-ТД26-1190/31.01.22 г.; № СФИ21-ТД26-147/198/31.01.22 г.; № СОА21-ТД26-1021/2/31.01.22 г.; № СФИ21-ТД26-147/195/28.01.22 г.;

- Писмо вх. № СОА21-ВК08-18833/21.12.21 г. и отговор № СОА21-ВК08-18833/18.01.22 г.

Доклади от общински търговски дружества за състоянието на системите за финансово управление и контрол /СФУК/ и попълнен въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2021 г.:

СФИ21-ТД26-6757/21/19.01.2022 г. – ДКЦ ХVІ-София ЕООД

СФИ21-ТД26-6757/19/19.01.2022 г.  – ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД; СФИ21-ТД26-6757/11/18.01.2022 г. от „Софекострой“ ЕАД; СФИ21-ТД26-6757/14/19.01.2022 г. от „Пазари Север“ ЕАД; СФИ21-ТД26-6757/28/20.01.2022 г. от  „ДЦ IІ-София ЕООД; СФИ21-ТД26-6757/25/20.01.2022 г. от „ДКЦ ХV-София ЕООД; СФИ21-ТД26-6757/27/20.01.2022 г. от  „Втора САГБАЛ -Шейново“ ЕАД ; СФИ21-ТД26-6757/23/19.01.2022 г. от „СБПЛР – Бухово“ ЕООД; СФИ21-ТД26-6757/24/19.01.2022 г. от „Лозана“ ЕАД; СФИ21-ТД26-6757/20/19.01.2022 г. от „ДКЦ VI – София“ ЕООД; СОА21-ТД26-6757/2/19.01.2022 г. от „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД; СФИ21-ТД26-6757/15/19.01.2022 г. от „Егида – София“ ЕАД

;СФИ21-ТД26-6757/13/18.01.2022 г. от „Столичен автотранспорт“ ЕАД; СОА21-ДИ04-4111/41/19.01.2022 г. от „Пазари Възраждане“ ЕАД; СОА21-ДИ04-4111/40/19.01.2022 г. от „Четвърта МБАЛ - София“ ЕАД; СОА21-ДИ04-4111/39/19.01.2022 г. от „МЦ XXXI” ЕООД; СОА21-ДИ04-4111/35/19.01.2022 г. от „ДКЦ VIII София“ ЕООД; СФИ21-ТД26-6757/10/18.01.2022 г. от „ДКЦ XXIV – София“ ЕООД ; СФИ21-ТД26-6757/18/19.01.2022 г. от „ДКЦ XII София“ ЕООД;СФИ21-ТД26-6757/6/17.01.2022 г. от „Пазари Запад“ ЕАД; СФИ21-ТД26-6757/7/17.01.2022 г. от „СБПЛР – Панчарево“ ЕООД; СФИ21-ТД26-6757/9/18.01.2022 г. от „Софинвест“ ЕАД; СФИ21-ТД26-6757/16/19.01.2022 г. от „ГИС - София“ ЕООД; СОА22-МЦ29-14/14.01.2022 г. от  МБАЛ „Княгиня Клементина - София“ ЕАД; СФИ21-ТД26-6757/12/18.01.2022 г. от „ДКЦ XXVIII – София“ ЕООД; СФИ21-ТД26-6757/5/17.01.2022 г. от „ЦКВЗ“ ЕООД; СОА21-ДИ04-4111/20/13.01.2022 г. от „ДКЦ XVIII – София“ ЕООД ;СОА22-ТД26-750/20.01.2022 г. от „Център за градска мобилност“ ЕАД; СОА21-ДИ04-4111/12/10.01.2022 г. от „ДКЦ XXV-София“ ЕООД;СОА21-ДИ04-4111/48/20.01.2022 г. от Топлофикация – София ЕАД; СОА21-ДИ04-4111/49/20.01.2022 г. от Столичен електротранспорт ЕАД; СОА21-ДИ04-4111/51/20.01.2022 г. от „Пазари Изток“ ЕАД; СФИ21-ТД26-6757/29/20.01.2022 г. от „ДКЦ XXX-София“ ЕООД ;СФИ21-ТД26-6757/3/11.01.2022 г. от  „ДКЦ XIV- София“ ЕООД;СФИ21-ТД26-6757/30/20.01.2022 г. от „ДКЦ XIII – София“ ЕООД; СФИ21-ТД26-6757/35/20.01.2022 г. от „Софийски имоти“ ЕАД;СФИ21-ТД26-6757/34/20.01.2022 г. от СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД – гр. София; СФИ21-ТД26-6757/31/20.01.2022 г. от „ДКЦ XVII – София“ ЕООД

/ за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА21-ВК08-641/86/07.02.22 г. относно изпълнение на Решение 341/24.06.2021 г. на СОС - отчет на Годишен план за ремонт на спортна инфраструктура 2021 година

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО