Обратно Заседание № 79 на ПК по финанси и бюджет от 25.01.2022 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 25.01.2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-341/13.01.22 г. относно създаване  на нова социална услуга в общността – „Център за социална рехабилитация и интеграция“ (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст) с основни дейности: „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“ на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност, в съответствие със Заповед № РД01-2248/26.10.2021г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, считано от 01.02.2022г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-14854/48/20.01.2022 г. от Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на ремонтни дейности на общински сгради през 2022 година

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

  1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-10086/2/20.09.21 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от жилище и магазин в сградата на ул. „Сан Стефано“ № 1, заедно с припадащите се идеални части от сградата и мястото от съсобствениците Александър Силянов, Ирина Пенчева, Росица Силянова и Росен Силянов, придружен с писмо вх. № СОА21-ВК08-10086/4/18.01.22 г. с изготвена нова пазарна оценка и нов проект за решение

Николай Александров – кмет на район Оборище

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ГР94-1328/6/16.12.21 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1371.2020.1.3, с площ от 83 кв. м., заедно с 32,32% идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.1371.2020, с площ от 601 кв. м., съответстващи на правото на строеж на обекта, за който е отреден УПИ I-237, кв.11, м."кв.Илиянци",с административен адрес бул."Рожен" № 63        

Димитър Димов – кмет на район Надежда

  1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-12714/3/03.11.21 г. относно  откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост, находящи се на ъгъла между бул. “Черни връх” №25 и бул. “Свети Наум”, върху които части е предвидено разполагането на преместваеми обекти за търговска дейност по одобрена схема на главния архитект на СО

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

  1.  

Писмо вх. СФИ21-ВК08-954/22/29.12.21 г. от Й. Фандъкова – кмет на СО, относно информация за изпълнение на Решение № 319 по Протокол № 34 от 10.06.2021 г. на Столичен общински съвет

/за сведение/

  1.  

Писмо вх. № СОА21-ВК66-11332/6/19.01.22 г. от Б. Иванов – общински съветник, относно приложена обобщена справка на получените становища в законоустановения срок, във връзка с доклад вх. № СОА21-ВК66-11332/30.11.21 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на СО

/за сведение/

  1.  

Информация за постъпила поща: писмо вх. № СОС20-ВК08-32385/17.12.21 г.;

Годишни доклади за състоянието на системите за финансово управление и контрол /СФУК/ и въпросник за самооценка за 2021 г. на общински търговски дружества:

Вх. № СОА22-ТД26-281/12.01.22 г.; СОА21-ДИ04-4111/9/07.01.22 г.; СОА22-ТД26-18/05.01.22 г.

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА22-ВК66-715/24.01.22 г. относно приемане на Оперативна програма на Столичния общински съвет за 2022 г. и приемане на отчет за изпълнението на Оперативната програма на Столичния общински съвет за 2021 г.

Георги Георгиев – председател на СОС

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА22-ВК66-717/24.01.22 г. относно строителство на участък ж.к. „Хаджи Димитър“- ж.к. „Левски“ и участък от ул. „Шипка“ - кв. „Гео Милев“ - ж.к. „Слатина“ – София Тех Парк/Зала Арена армеец до  бул. „Цариградско шосе“ от Линия 3 на метрото в София

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 

Докладът ще се обсъжда от ПК по устройство в сряда