Обратно Заседание № 78 на ПК по финанси и бюджет от 18.01.2022 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 18.01.2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в Зала 1, ул. „Московска“ 33  и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-11332/30.11.21 г. относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община, приета с Решение № 676 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г., в сила от 1.12.2018 г. с изключение на чл. 5. ал. 1 и чл. 17. които влизат в сила три месеца след влизане в сила на наредбата (1.03.2019 г.), изм. - Решение № 5055 от 18.07.2019 г. на АССГ по адм. д. № 12193/2018 г., V тричленен състав, потвърдено с Решение № 3815 от 12.03.2020 г. на ВАС по адм. д. № 13541/2019 г., изм. - Решение № 6819 от 13.11.2019 г. на АССГ по адм. д. № 2510/2019 г.. потвърдено с Решение № 16039 от 3 1.12.2020 г. на ВАС по адм. д. № 4401/2020 г.

 

-становища вх. № СОА22-НЦ62-2/05.01.22 г.; вх. № СОА21-ВК66-11332/5/31.12.21 г.

Георги Георгиев – председател на СОС, д-р В. Милев, д-р В. Тагарева, Б. Петров, Ив. Пешев, Ив. Виделов, Иво Божков, Марта Георгиева, Б. Иванов, К. Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-9291/4/11.01.22 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения и утвърждаване на технически разходи по Програмата през 2022 г.

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ, М. Боршош – зам. кмет на СО, Ив. Виделов, Вл. Митов, Б. Бориславов – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-216/11.01.22 г. относно Отчет за изпълнение на финансови проекти на спортни клубове по Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2021 г., в изпълнение на Решение № 92 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г. и Решение № 240 по Протокол № 32 от 22.04.2021 г. на СОС

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС, Ан. Илиев – общински съветник, М. Боршош – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-220/11.01.22 г. относно учредяване право на строеж на „Столичен електротранспорт“ ЕАД за изграждане на трансформаторен пост тип БКТП върху поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Триадица“, отразен по КККР като поземлен имот с идентификатор 68134.1005.109, м. „Манастирски ливади – изток

Д-р Кристиан Кръстев – зам. кмет на СО и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-16418/1/01.12.21 г. относно процедура за продажба по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ XXII-СГНС, кв.21, в.з.,,Бистрица” и в.з.,,Манастира“, идентичен с поземлен имот с идентификатор 04234.6970.92, с площ от 637 кв.м., находящ се в с.Бистрица, район ,,Панчарево”, придружен с писмо вх. № СОА20-ВК08-16418/8/20.12.21 г. с приложена данъчна оценка

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад № СОА21-ВК08-15799/2/16.12. 2021 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а именно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на построена върху нея сграда, придружен с писмо вх. № СОА21-ВК08-15799/3/07.01.22 г. за актуализация на пазарната оценка

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ГР94-1328/6/16.12.21 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1371.2020.1.3, с площ от 83 кв. м., заедно с 32,32% идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.1371.2020, с площ от 601 кв. м., съответстващи на правото на строеж на обекта, за който е отреден УПИ I-237, кв.11, м."кв.Илиянци",  с административен адрес бул."Рожен" № 63        

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-13272/5/14.12.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на район "Витоша"

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-16216/2/15.12.21 г. относно  провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на помещение с площ 17 кв. м – частна общинска собственост за пощенски услуги в административната сграда на кметство село Волуяк, находяща се  на улица Зорница № 43

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ГР94-1634/8/16.12.21 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията

Петко Горанов – кмет на район Студентски

 1.  

Доклад № СОА21-ВК08-17592/2/17.12.2021 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, представляващи 8 (осем) броя магазини, находящи се в пешеходен подлез на бул.„Княз Ал. Дондуков – Корсаков”, за срок от 10 години

Николай Александров – кмет на район Оборище