Обратно Заседание № 76 на ПК по финанси и бюджет от 11.01.2022 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 11.01.2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в Зала 1, ул. „Московска“ 33  и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-8135/01.09.21 г. относно одобряване на Годишен отчет за изпълнение на Договора за концесия, сключен между Столична община и "Софийска вода" АД на 23.12.1999 г., в сила от 06.10.2000 г., за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община за 2020 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-НЦ62-912/1/04.01.2022 г. относно участие на Столична община като партньор на Фондация „Заслушай се“ за кандидатстване с проектно предложениепо Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

Анна Стойкова – общински съветник, Венера Милова – секретар на СО, Ирина Савина – зам. кмет на СО

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-537/2/30.12.2021 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД да закупи и изгради със собствени средства дълготраен материален актив – фотоволтаична система

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-43/05.01.22 г. относно Отчет за изпълнение на проектно финансиране за 2021 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в изпълнение на Решение № 239 по Протокол № 32 от 22.04.2021 г.

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-79/06.01.22 г. относно отчет за изпълнение на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2021 г. в изпълнение на Решение № 181, по Протокол № 31 от 08.04.2021 г. на СОС

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-18989/1/06.01.22 г. относно откриване на конкурсна процедура за организиране на ученическо столово хранене на ученици в 95 СУ "Проф. Иван Шишманов" - общинско училище на територията на район "Подуяне"-СО, чрез отдаване под наем на общински нежилищен имот - публична общинска собственост

Ева Митова – кмет на район Подуяне

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-8753/5/21.09.21 г. относно  продажба на имот – частна общинска собственост, на собствениците на законно построени в имота сгради,  находящ  се в  гр. Нови Искър,  район „Нови Искър

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ТД26-883/6/16.11.21г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация УПИ V-236, кв.3, м,, ж.к. ,,Овча купел-2”, одобрен с Решение № 237 по Протокол № 38/16.04.2009г. на Столичен общински съвет, придружен с писмо вх. № СОА21-ТД26-883/7/07.12.21 г. с приложени удостоверения на данъчна оценка

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-15250/1/01.12.21 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на  територията на район „Надежда“, срещу предоставяне в собственост на Столична община на обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-15613/1/01.12.21 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на имот с идентификатор 68134.1382.2122, с площ от 215 кв.м., заедно с двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 68134.1382.2122.1, със застроена площ от 102 кв.м., за които е отреден УПИ VIII-за коо, кв.12а, м.”Надежда 2а и 2б”,  с административен адрес ул.”Хаджи Маню Стоянов” № 30

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-13500/5/16.11.21 г. относно предложения за учредяване право на строеж върху съсобственост недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Оборище“, срещу обезщетение с равностоен обект в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община

Николай Александров – кмет на район Оборище

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-4177/3/29.12.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Сердика”

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА22-НЦ62-15/1/10.01.22 г. относно участие на Столична община като партньор на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) за кандидатстване с проектно предложение и наименование "Активиране на младежко участие в изпълнението и маркетинга на младежката политика на местно ниво", по Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ), приоритетна ос 2 "Ефективно и професионално управление в партньорството с гражданското общество и бизнеса" по Процедура BG05SFOP001-2.025 "Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство", за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения

Зафир Зарков – общински съветник

Доп. т. 2

Доклад вх. № СФИ22-ВК66-26/11.01.22 г. относно даване на съгласие за временно финансиране на „Метрострой“ ЕАД – в ликвидация

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО