Обратно Заседание № 74 на ПК по финанси и бюджет от 14.12.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  14.12.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в Зала 1, ул. „Московска“ 33  и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-11640/08.12.21 г. относно временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем, респ. обезщетение от лица – наематели, респ. ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл. 30, т. 1б и т. 1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на честни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Георги Георгиев – председател на СОС, Николай Стойнев, Стефан Марков, Иван Таков, Карлос Контрера – общински съветници

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-11619/08.12.21 г. относно осигуряване на финансови средства за закупуване на автоматични външни дефибрилатори

Георги Георгиев – председател на СОС, проф. Иво Петров, Малина Едрева, д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев, Милка Христова– общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9793/24/08.12.21 г. относно приемане на документ „Цели, приоритети и организация на Календара на културните събития на Столична община за 2022 г.

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ и Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-11699/09.12.21 г. относно Програма «Навън» за 2022 г., Направление 1 – «Площадка «Мавзолей»: Разполагане на временна художествена инсталация «Между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което вече е било» с автор Красимир Терзиев

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ и Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1851/3/08.12.21 г. относно програмно финансиране на мерки за насърчаване на разделното събиране на отпадъци в училищата и детските градини на територията на Столична община

Михаил Петров – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-8087/8/08.12.21 г. относно Отмяна на Решение №265/ 30.05.2019 г. на Столичен общински съвет и Приемане на План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2030 г., включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-10313/02.11.21 г. относно 1.План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г.;

2.Размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2022 г.

Десислава Билева – зам. кмет на СО и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1398/49/08.12.21 г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2021 г.

 

 

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-11563/07.12.2021 г.относноприемане на годишен отчет за дейността на Фондация „София – Европейска столица на спорта“ за 2021г., основни насоки, бюджет и програма за дейността на Фондацията за 2022 г.

Т. Георгиева, А. Илиев,  Стойкова, Ек. Йорданова, Н. Стойнев, К. Контрера, Н. Велчев, П. Димитров – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-11371/01.12.2021 г. относно промяна на срока за изпълнение и отчитане на дейности на одобрени за финансиране проекти с Решение № 183 по Протокол № 31 от 08.04.2021 г. на СОС по Програма „София – град на младите и активните“

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС и Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ТД26-14766/1/09.12.21 г. относно отпускане на паричен заем от Столична община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за погасяване на просрочени задължения

 

Карлос Контрера – общински съветник

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-11610/08.12.21 г. относно изменение на Решение на СОС № 338 от 12.06.2014 г. и Решение на СОС № 267 от 18.05.2017 г.

 

 

Альоша Даков, Борислав Иванов, Пеню Пенев – общински съветници

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№СОА21-МЦ29-195/2/03.12.2021 г. относно даване на съгласие и определяне на допълнителни възнаграждения за управителите на общински лечебни заведения за извънболнична помощ

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-473/2/29.11.2021 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII - София“ ЕООД за закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-488/2/29.11.2021 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XIV - София“ ЕООД за закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-11670/09.12.21 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Медицински център I – Банкя“ ЕООД – в ликвидация и „Медицински център XVI – София“ ЕООД – в ликвидация

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-11540/7/10.12.21 г. относно откриване на филиал на Столична библиотека в район „Овча купел“

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-15762/4/09.12. 21 г. относно предоставяне на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за окончателните плащания на строително-монтажни работи и услуги по строителен надзор в „Северен парк“, район „Надежда, Столична община

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-7145/3/09.12.21 г. относно Финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонт на сградния фонд на детска градина № 100 „Академик Пенчо Райков гр. София, ул. „Велико Търново “ № 2 и № 4

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 1.  

Доклад  вх. № СОА21-ВК08-17776/3/09.12.21 г. относно дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за обект: „Благоустрояване и озеленяване на УПИ I – „за озеленяване“, кв. 32 А и УПИ II – „за озеленяване“, кв. 32 с прилежаща алейна мрежа в м. „Люлин“ – 10 м.р., гр. София“ (Западна порта към Западен парк)

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-18080/09.12.21 г. относно предоставяне на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане и ремонт на 3 броя детски площадки на територията на район „Връбница“ Столична община

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ГР94-5865/2/07.12.2021 г. относно одобряване на сертифицирани оценители, които да предлагат начална тръжна цена за търговете за продажба на движими вещи-отпадъци, съгласно Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА16-ПП00-139/190/09.12.21 г. относно продължаване на участието на Столична община в проект CircE - „Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика“ по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Европа“ на Европейския съюз и даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична  община за разплащане на разходи по проекта

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА16-ПП00-2/896/07.12.2021 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова (БФП) помощ SFOP001-4.007 „Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ)

Ирина Савина – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-12060/1/27.10.21 г. относно учредяване на право на строеж за допълващо застрояване на гаражи, върху урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Слатина“

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15105/1/01.12.2021 г. относно учредяване на право строеж - пристрояване за свързване на две срещуположни нежилищни сгради над улица „ Проф. Велизар Велков“, находяща се на територията на район „Витоша“

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-15274/3/01.12.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващипетброя помещения, разположени в сграда – здравна служба на ул. „Зорница“№32, с. Волуяк,Район „Връбница”,за срок от десет години - за лекарски кабинети

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-15285/3/01.12.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в административната сграда на кметство Кокаляне, на адрес: ул. „Старата чешма“ (Вис. круша), ет.3, с. Кокаляне, район „Панчарево“,за стоматологиченкабинет,за срок от пет години

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА21-ВК66-9291/2/13.12.21 г. относно изменение и допълнение на Решение № 657 по Протокол № 41 от 14.10.2021 г. за утвърждаване на Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и параметри на Столична програма „Култура“ за 2022 г., Удължаване периода на изпълнение на проекти финансирани в рамките на Столична програма „Култура“ – 2021 г. приета с Решение № 97 по Протокол № 28 от 11.02. 2021 г.

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА21-ВК08-17189/2/10.12.21 г. относно учредяване на допълнително право на строеж на собственика на самостоятелен обект в сграда, построена върху урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Красна поляна“

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

Доп. т. 3

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-16856/17.11.2021 г. относно прекратяване на съсобственост, върху недвижими имоти – частна общинска собственост, между Столична община и „Трансинвест 007“ ЕООД и „Лекс Инвест 17“ ЕООД, с местонахождение – гр. София, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 37а, чрез продажба на частта на общината - 18/60 ид. ч. от недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.302.491.1, магазини и апартаменти, заедно с 18/60 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 68134.302.491 по КККР на гр. София, одобрени със Заповед РД-18-32/01.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, придружен с нов проект за решение, с вх. № СОА21-ВК08-16856/3/10.12.21 г.

Савина Савова – кмет на район Възраждане

Доп. т. 4

Доклад вх. № СОА21-ВК08-16914/18.11.2021 г. относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот – частна общинска собственост, между Столична община и „МАТ-СТАР“ ООД, ЕИК: 130436951,  с местонахождение – гр. София, район „Възраждане“, ул. „Опълченска“ № 56, чрез продажба на частта на общината – 70 % (седемдесет процента) ид. ч. от незастроен поземлен имот с идентификатор 68134.302.544 по КККР на гр. София, одобрена със Заповед РД-18-32/01.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, придружен с нов проект за решение, с вх. № СОА21-ВК08-16914/2/10.12.21 г.

Савина Савова – кмет на район Възраждане

Доп. т. 5

Доклад вх. № СОА21-ГР94-4571/2/10.12.21 г. относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на служител в администрацията на Столична община за лечение

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

Доп. т. 6

Доклад вх. № СОА21-ВК66-11756/13.12.21 г. относно отпускане на средства от бюджета на Столична община за изплащане на работни заплати на служителитепо Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01, проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ”, сключен между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ)

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО