Обратно Заседание № 73 на ПК по финанси и бюджет от 07.12.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  07.12.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в Зала 1, ул. „Московска“ 33  и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-10313/02.11.21 г. относно 1. План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г.;

2. Размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2022 г.

Десислава Билева – зам. кмет на СО и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ДИ02-28/3/23.11.21 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-11078/24.11.21 г. относно изграждане на система за видеонаблюдение за осъществяване на видеоконтрол на градски градини „Майчин дом“ и „Алжир“, район „Сердика“, гр. София

Борислав Иванов  и Михаил Петров – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ДИ05-3664/15.11.21 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост

Николай Стойнев - общински съветник

 1.  

Доклад с вх. № СОА21-ВК08-5823/14/16.11.21г. от относно процедура за продажба по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.613.313, находящ се в гр.София, район ,,Подуяне, ул.,,Стефан Богориди” № 34

Ева Митова – кмет на район Подуяне

 1.  

Доклад вх. №  № СОА19-ВК08-6020/24/ 09.11.2021 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №482/ 23.07.2021 г. на Столичния общински съвет

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-12597/1/04.11.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищен недвижим имот /сграда/, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-12060/1/27.10.21 г. относно учредяване на право на строеж за допълващо застрояване на гаражи, върху урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Слатина“

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-13992/1/28.10.21 г. относно продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2800 – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ УПИ IV-2800 – за общ. Обслужване и ТП, кв. 147а, м. „ж.к. Надежда 1а и 1б“

 

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-15171/1/16.11.21 г. относно довършване на процедура по прилагане на подробен устройствен план за УПИ IV-644 „за производство, складове и ОО“, кв.31, м. “НПЗ Илиянци-запад“, кв. “Илиянци“ район „Надежда”

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-14953/1/28.10.21 г. относно процедура по реда  на §8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби на  Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, относно УПИ ХІ-СО от кв.39, местност "Карпузица", по плана на гр. София

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-1603/7/17.11.21 г. и нов проект за решение с вх. № СОА21-ВК08-1603/6/08.11.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68134.1506.2115 с площ 58 кв. м, представляващ публична общинска собственост и находящ се на територията на Район Искър”

Ивайло Цеков – кмет на район Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-12948/3/16.11.21 г. и нов проект за решение с вх. № СОА21-ВК08-12948/2/29.10.21 г. относно  провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на поземлен имот с идентификатор 02659.2194.3201, заедно с построените в имота две сгради – двуетажна с идентификатор 02659.2194.3201.1 и едноетажна с идентификатор 02659.2194.3201.2, които са частна общинска собственост

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-13500/5/16.11.21 г. относно предложения за учредяване право на строеж върху съсобственост недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Оборище“, срещу обезщетение с равностоен обект в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община

Николай Александров – кмет на район Оборище

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ТД26-883/6/16.11.21г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация УПИ V-236, кв.3, м,, ж.к. ,,Овча купел-2”, одобрен с Решение № 237 по Протокол № 38/16.04.2009 г. на Столичен общински съвет

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-15546/2/16.11.21 г. относно процедура по реда на ЗУТ за прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ V-42, кв. 1, м. „Манилов дол“ чрез прехвърляне на правото на собственост върху поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4378.303 с площ 29 кв. м. на собственика на урегулирания поземлен имот, в който е включен на основание § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел