Обратно Заседание № 72 на ПК по финанси и бюджет от 25.11.2021 г.


Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  25.11.2021 г., четвъртък,

от 9,30 ч. , което ще се проведе онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1398/43/17.11.21 г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2021 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО