Обратно Заседание № 71 на ПК по финанси и бюджет от 23.11.2021 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  23.11.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в Зала 1, ул. „Московска“ 33  и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-8978/30.09.2021 г. относно приемане на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София), придружен с актуализиран План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. /Програма за София/ и приложенията към него, с вх. № СОА21-ВК66-8978/1/19.11.21 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1398/43/17.11.21 г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2021 г.

 

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

/водеща комисия/

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-10829/16.11. 21 г. относно частична промяна в структурата и общата численост на Столична общинска администрация и районни администрации „Триадица“, „Студентски“, „Панчарево“, „Илинден“, „Кремиковци“ и  „Други дейности“ на Столична общинска администрация и  районните администрации към Столична община

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-10812/16.11.21 г. относно одобряване на напредъка на изпълнението на Договор за техническо консултиране от 18 юни 2021 г.

Николай Стойнев, Прошко Прошков и Стефан Марков – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-377/2/04.11.2021 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София " ЕООД за срок от 5 (пет) години

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-378/1/04.11.2021 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София" ЕООД за срок от 5 (пет) години

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-379/2/04.11.2021 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София " ЕООД за срок от 10 (десет) години

 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-10857/17.11.21 г. относноосигуряване на финансови средства за реализация на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи обучаващи се във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София и определяне на състава на Програмния съвет

 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев, Милка Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10867/17.11.21 г. относноосигуряване на финансови средства за реализация на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на студенти по професионално направление „Здравни грижи“, обучаващи се в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София и определяне на състава на Програмния съвет

 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев, Милка Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-437/4/17.11.21 г.  относнодаване на съгласие „Диагностично-консултативен центърXXII - София“ ЕООД да закупи и изгради със собствени средства дълготраен материален актив – фотоволтаична система

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1398/42/27.10.21 г. относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2021 г.

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-МЦ29-492/2/17.11.21 г. относно закупуване на медицинско оборудване – „Апарат за  високопоточна неинвазивна вентилация“ за нуждите на Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-10604/2/09.11.21 г. относно приемане на годишен план-график за 2022 г. за дейността на Столична програма „Социални иновации

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15627/25.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обекти, представляващ част от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене - ученически стол и ученически бюфет в общинско училище на територията на Столична община /СО/ - район „Средец“, находящи се в сградата на 38 ОУ „Васил Априлов”, с идентификатор 68134.106.76.1, ул. „Шипка” № 40, м. „Центъра”, АПОС № 956/ 15.09.2014г.

Трайчо Трайков – кмет на район Средец

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-16856/17.11.2021 г. относно прекратяване на съсобственост, върху недвижими имоти – частна общинска собственост, между Столична община и „Трансинвест 007“ ЕООД и „Лекс Инвест 17“ ЕООД, с местонахождение – гр. София, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 37а, чрез продажба на частта на общината - 18/60 ид. ч. от недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.302.491.1, магазини и апартаменти, заедно с 18/60 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 68134.302.491 по КККР на гр. София, одобрени със Заповед РД-18-32/01.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК

Савина Савова – кмет на район Възраждане

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-16914/18.11.2021 г. относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот – частна общинска собственост, между Столична община и „МАТ-СТАР“ ООД, ЕИК: 130436951,  с местонахождение – гр. София, район „Възраждане“, ул. „Опълченска“ № 56, чрез продажба на частта на общината – 70 % (седемдесет процента) ид. ч. от незастроен поземлен имот с идентификатор 68134.302.544 по КККР на гр. София, одобрена със Заповед РД-18-32/01.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК

Савина Савова – кмет на район Възраждане

 1.  

Писмо вх. № СОА21-ВК66-9805/20.10.21 г. от Д. Барбалов – зам. кмет на СО, относно изготвена средносрочна бюджетна прогноза на Столична община за периода 2022 – 2024 г.

/за сведение/

 1.  

Писмо вх. № СФИ21-ВК66-219/25/01.11.21 г. от Д. Барбалов – зам. кмет на СО, относно обобщена информация въз основа на констатациите и препоръките към междинните финансови отчети за първото шестмесечие на 2021 г. на общинските търговски дружества от определените от Столичен общински съвет регистрирани одитори

/за сведение/

 1.  

Информация за постъпила поща:

Отчети с вх. № СФИ21-МЦ29-7/138/03.11.21 г.; № СФИ21-МЦ29-6/175/03.11.21 г.; № СФИ21-МЦ29-6/174/03.11.21 г.; № СОА21-МЦ29-485/12.11.21 г.; №СОА21-МЦ29-169/2/09.11.21 г.; № СОА19-МЦ29-205/9/04.11.21 г.;№СФИ21-МЦ29-6/176/03.11.21 г.; № СФИ21-МЦ29-7/136/03.11.21 г.; № СОА21-ГР94-2799/2/09.11.21 г.; № СОА21-МЦ29-469/02.11.21 г.; № СФИ21-МЦ29 6/169/01.11.21 г.; № СФИ21-МЦ29-6/168/01.11.21 г.; № СОА21-ГР94-2435/2/01.11.21 г.; № СФИ21-ТД26-147/173/01.11.21 г.; № СОА21-МЦ29-468/01.11.21 г.;

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА21-НЦ62-424/11/22.11.21 г. относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Столична община за 2022 г.

Карлос Контрера-председател на ПК по транспорт и пътна безопасност, Зафир Зарков и Борис Бонев – общински съветници

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА21-ВК66-10732/12.11.21 г. относно предложение за корекция в бюджета на СО - пренасочване на средствата за провеждане на Новогодишен концерт „Сцена под звездите“, за изграждане на светлинна Коледна украса на знакови места в столицата

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО