Обратно Заседание № 70 на ПК по финанси и бюджет от 16.11.2021 г.

 

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  16.11. 2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в Зала 1, ул. „Московска“ 33  и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-341/3/22.10.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам.- кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9949/22.10.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Втора специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение-Шейново" ЕАД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам.- кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК08-4596/1/28.10.21 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имоти – публична общинска собственост, представляващи помещение за книжарница в сградата на 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ и реална част от тротоар за поставяне на преместваем обект № 18-01

Ева Митова – кмет на район Подуяне

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-1031/5/05.10.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваеми обекти/павилиони, придружен с писмо вх. № СОА21-ВК08-1031/6/08.10.21 г. за удължаване срока на валидност на пазарната оценка

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-13073/1/27.10.21 г. относно  прекратяване на съсобственост  в поземлен имот с идентификатор 68134.705.466, с площ от 216 кв.м.,  чрез изкупуване от страна на Столична община на ½ идеална част от имота, собственост на Благой Петров Цветанов

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК08-12114/2/14.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 години на три помещения, от които две свързани помежду си за лекарски кабинети от сграда в село Долни Богров и част от сграда за лекарски кабинет в село Гони Богров, които обекти са публична общинска собственост и се намират на територията на Район „Кремиковци”

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад № СОА21-ВК08-10457/3/21.10.2021г. относно  откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от имот, публична общинска собственост-помещение в сграда с идентификатор 16448.7721.244.3, находящо се с. Горни Богров, район “Кремиковци”, за осъществяване на здравна дейност (стоматологичен  кабинет)

Лилия Донкова – кмет на Кремиковци

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-8325/2/23.08.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ № 22, ет. 3, придружен с писмо вх. № СОА21-ВК08-8325/5/22.10.21 г. с изготвена нова пазарна оценка и нов проект за решение

Николай Александров – кмет на район Оборище

 1.  

Доклад №СОА21-ВК08-12595/1/22.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад № СОА21-ВК08-5939/3/03.11.21 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад № СОА21-ВК08-13157/1/29.10.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-10575/4/28.10.21г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за изменение на подробен устройствен план - план за регулация, в териториален обхват: УПИ VI-164, кв.19, м., кв. Димитър Миленков“, поземлени имоти с идентификатори 07106.1432.164 и 07106.1432.493

Ивайло Цеков – кмет на район Искър

 1.  

Писмо вх. № СОА20-ВК08-13217/9/04.11.21 г. относно изпълнение на Решение № 553 по Протокол № 37, т. 25 от 09.09.2021 г. на Столичен общински съвет

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Информация за постъпила поща:

 

Отчети: вх. № СОА21-МЦ29-457/28.10.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-458/28.10.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-459/28.10.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-453/27.10.21 г.; вх. № СФИ21-ТД26-147/159/27.10.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-455/27.10.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-450/26.10.21 г.; вх. № СФИ17-ТД26-312/129/26.10.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-113/2/26.10.21 г.; СОА21-ТД26-12824/29.10.21 г.; вх. № СОА17-ТД26-10917/44/29.10.21 г.; № СОА21-ГР94-2450/1/01.11.21 г.; № СОА21- МЦ29-464/29.10.21 г.; № СОА21-МЦ29-460/28.10.21 г.; № СОА21-ТД26-1021/1/28.10.21 г.; вх. № СОА20-МЦ29-513/4/29.10.21 г.; № СОА21-МЦ29-292/1/29.10.21 г.; № СОА21-ГР94-2378/2/29.10.21 г.; № СОА21-МЦ29-465/29.10.21 г.; СОА21-МЦ29-462/29.10.21 г.; № СОА16-МЦ29-49/34/29.10.21 г.; № СФИ21-ТД26-147/158/26.10.21 г.; № СОА21-ТД26-12913/02.11.21 г.

/за сведение/