Обратно Заседание № 69 на ПК по финанси и бюджет от 26.10.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  26.10.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в Зала 1, ул. „Московска“ 33  и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-9842/20.10.21 г. относно неразпределени средства от Направление 7: „Мобилност“ на Столична програма „Култура“ 2021 г.

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-9388/08.10.21 г. относно мерки за подпомагане на таксиметровия бранш за преодоляване на икономическите последици от разпространението на CОVID-19 и наложените в тази връзка ограничения

Карлос Контрера и Зафир Зарков – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9840/20.10.2021 г. относно даване на съгласие „Метрополитен“ ЕАД да отдаде под наем на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД помещение № 14.3, находящо се в метростанция „Горна баня“ – Трета метролиния

Николай Стойнев и Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9841/20.10.21 г. относно даване на съгласие „Метрополитен“ ЕАД да отдаде под наем на „Български пощи“ ЕАД помещения, находящи се в метростанции

Николай Стойнев и Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-14725/5/21.10.21 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на нови детски и спортни площадки на територията на район „Люлин“

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ДИ02-44/5/05.10.21 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-9477/11.10.21 г. относно удължаване на срока на договора за възлагане на контрола на Диагностично-консултативен център XIII – София ЕООД, до избора на контрольор след провеждането на конкурс

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА16-ПП00-139/187/13.10.21 г. относно продължаване на участието на Столична община в проект CircE - „Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика“ по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Европа“ на Европейския съюз и даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична  община за разплащане на разходи по проекта

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ДИ04-2218/4/19.10.2021 г. относно допълване на Решение № 394/10.09.2020г. на Столичен общински съвет, с целосигуряване на собствено финансиране от бюджета на Столична община за проектно предложение „Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община, чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“ по открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Десислава Билева – зам. кмет на СО и Ирина Савина – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-12531/2/23.09.21 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи сграда с идентификатор 68134.8360.1980.4, с площ от 165 кв. м., находяща се в гр. София, район ,,Кремиковци”, кв. „Ботунец“, ул. ,,Васил Левски” №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.8360.1980 и част от сграда с идентификатор 07140.8092.940.3, с площ на частта от 21,15 кв. м., цялата с площ от 466 кв. м., находяща се в гр. Бухово, район „Кремиковци“, ул.“Стефан и Велко“ № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 07140.8092.940

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ГР94-5669/5/13.08.21 г. относно прилагане на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, внесено писмо вх. № СОА18-ГР94-5669/8/21.10.21 г. с приложена декларация

Петко Горанов – кмет на район Студентски

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-5957/1/06.10.21 г. относно отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имот публична общинска собственост, придружен с писмо вх. № СОА21-ВК08-1031/6/08.10.21 г. за удължаване срока на валидност на пазарната оценка

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-11709/1/12.10.21 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ и процедура по прекратяване на съсобственост, относно УПИ XI – 596, кв. 57, м. „Модерно предградие“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-12596/1/07.10.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищен недвижим имот /сграда/, представляващ частна общинска собственст, находящ се на територията на район „Връбница“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-12885/1/06.10.21 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ относно УПИ XV-133, кв. 7, м. „Малинов дол“

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-1031/5/05.10.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваеми обекти/павилиони, придружен с писмо вх. № СОА21-ВК08-1031/6/08.10.21 г. за удължаване срока на валидност на пазарната оценка

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-15378/21.10.21 г. относно осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-0119-C03, „Топъл обяд за нуждаещите се хора в район "Слатина" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане ФЕПНЛ, BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19"

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-6849/3/11.10.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се на територията на район ”Триадица” (Първа стоматологична поликлиника-Дентален център), за дентални кабинети, зъботехническа лаборатория и рентгенов кабинет

 

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-11404/1/12.10.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68134.1383.560 с площ 328 кв. м, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район Надежда”, улица Свети Климент № 63А

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-11888/1/12.10.21 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на имот с идентификатор 68134.1387.229, с площ от 203 кв. м., попадащ в  урегулиран поземлен имот VIII-229,288,228, кв.847, м."ж.к. Триъгълника",  с административен адрес ул."Чепеларе" № 12.

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-11422/1/12.10.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1386.700.1.1, заедно с пристройка към него, представляваща сграда с идентификатор 68134.1386.700.2 - частна общинска собственост, находящи се на територията на Район "Надежда", булевард "Ломско шосе" № 79

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-7629/3/15.07.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на общинската част от сграда с идентификатор 68134.1203.917.10, включваща два самостоятелни обекта, съответно с идентификатор 68134.1203.917.10.1 и идентификатор 68134.1203.917.10.3

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1795/1/18.03.2021 г. относно продажба на  общински недвижими имоти, находящи  се в Столична община, район „Банкя”,гр. Банкя, кв. Иваняне, м. “Страната“, представляващи ПИ с идентификатори: 32216.2337.1 с площ 480 кв.м., съгласно скица с № 15-1084545/ 19.11.2020г на СГКК, актуван с АОС № 1667 /20.12.2019 г , вписан в Агенция по вписванията, ПИ с идентификатор : 32216.2337.2  с площ 203 кв .м., съгласно скица  № 15-1084548/ 19.11.2020г на СГКК, актуван с АОС №1668 от 20.12.2019 г., вписан в Агенция по вписванията, ПИ с идентификатор:32216.2337.84 с площ 398 кв. м., съгласно скица с № 15-1084551/19.11.2020 г., на СГКК, актуван с АОС № 1669 / 20.12.2019 г., чрез провеждане на публичен търг, придружен с изготвени нови пазарни оценки с вх. № СОА21-ВК08-1795/4/27.08.21 г.

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6679/1/14.07.2021 г. и вх. № СОА21-ВК08-5050/07.04.21 г. относно продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 02659.2193.3598, находящ се в град Банкя, ул. „Александър Стамболийски“, район „Банкя“, придружен с изготвена нова пазарна оценка с вх. № СОА21-ВК08-6679/3/27.08.21 г.

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-13236/17.09.21 г. относно изкупуване на 3/ три / имота, собственост на юридическо лице, изцяло попадащи в трасето на  улици в  ж.к. „Манастирски ливади – изток“, Район „Триадица“, София

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-16635/9/13.10.21 г. относно процедура по сключване на предварителен договор по реда на чл. 17, ал. 2, т. 2, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с приемане на план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиране на ПИ с идентификатори 68134.2045.3032, 68134.2045.1281, 68134.2045.3026, за  създаване на  нов УПИ XXI-1281,3026,3032 – за жс в кв. 7, м. „Малинова долина - Обслужващи обекти на околовръстен път“, район „Витоша, гр. София, по преписка рег. № РВТ20-ГР00-168/25/2021г. на СО- район „Витоша“

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Писмо вх. № СОА21-ВК66-7622/5/18.10.21 г. от Зафир Зарков и Христиан Петров – общински съветници, относно обобщена справка за постъпилите предложения и становища по публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на СО и внесен нов проект за решение с вх. № СОА21-ВК66-7622/6/19.10.21 г.

/за сведение/

 1.  

Информация за постъпила поща:

 

оздравителни планове: вх. № СОА21-МЦ29-402/28.09.21 г. от управителя на ДКЦ II-София ЕООД; вх. № СОА21-МЦ29-401/28.09.21 г. от управителя на ДКЦ XI-София ЕООД; вх. № СОА21-ТД26-11402/29.09.21 г. от изп. директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД; вх. № СОА21-МЦ29-405/29.09.21 г. от изп. директор на „Четвърта МБАЛ-София“ ЕАД; вх. № СОА21-ТД26-11434/30.09.21 г. от изп. директор на „Столичен електротранспорт“ ЕАД; вх. № СФИ21-МЦ29-24/1/18.10.21 г. от управителя на „ДКЦ XVI-София“ ЕООД;

отчет вх. № СОА19-МЦ29-330/8/12.10.21 г. от ликвидатора на МЦ1-Банкя ЕООД; писма вх. № СОС20-ВК08-30348/09.09.21 г.; вх. № СФИ21-ВК66-219/19/07.09.21 г. писмо вх. № СОС20-ВК08-30309/08.09.21 г.; вх. № СФИ21-ВК66-307/2/17.09.21 г.; вх. № СОА21-ТД26-10183/2/14.09.21 г.; вх. № СОА21-КЦ01-47786/29.09.21 г.; вх. № СОА21-НЦ62-667/23.09.21 г.; вх. № СОА21-НЦ62-696/30.09.21 г.; вх. № СФИ21-ТД26-279/2/15.07.21 г.; вх. № СОА21-ТД26-10934/15.09.21 г.; вх. № СФИ21-ВК66-372/1/01.10.21 г.; вх. № СОА21-ВК66-9412/09.10.21 г.; вх. № СОА21-ВК66-8251/2/28.09.21 г.; вх. № СОА21-ГР94-5094/1/07.10.21 г.; вх. № СОА21-ВК08-14630/07.10.21 г.; вх. № СОА19-КИ18-292/20/08.10.21 г.; вх. № СОА21-ТД26-10183/4/14.10.21 г.

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА21-ВК66-10043/25.10.21 г. относно второ издание на подкрепящ финансов инструмент „Акселератор Стартъп София“ за улесняване достъпа до финнасиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община

Димитър Вучев, Николай Стойнев, Екатерина Йорданова – общински съветници