Обратно Заседание № 68 на ПК по финанси и бюджет от 12.10.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 12.10.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в Зала 1, ул. „Московска“ 33  и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-9056/01.10.21 г. относно Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на балнеолечебен и СПА център, включващ Централна минерална баня „Банкя“ и подлежащия на изграждане към нея закрит плувен басейн, разположен в поземлен имот с идентификатор 02659.2193.483, находящ се в гр. Банкя, Столична община, ул. „Майор коста паница, и за предоставяне и управление на балнеолечебни и СПА услуги в балнеолечебния и СПА център

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-9273/07.10.21 г. относно Решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения от Трета сесия на СП „Култура“ – 2021 г.

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ, М. Боршош – зам. кмет на СО, В. Калановски, Ив. Виделов, Вл. Митов – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-9291/07.10.21 г. относно утвърждаване на Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура“ за 2022 г.

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ, М. Боршош – зам. кмет на СО, В. Калановски, Ив. Виделов – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК66-5158/45/08.10.21 г. относно приемане на Годишни насоки и приоритети на Направление 2 - „ОТКРИТО“, Програма за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда– програма „Навън“ – 2022 г.

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ и  Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ДИ05-3127/05.10.21 г. относно изменение и допълнение на Решение № 402 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г. на Столичния общински съвет за намаляване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Николай Стойнев – общински съветник, председател на НС на СОАПИ

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-7977/26.08.21 г. относноприемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения / НИДНОЛЗ/

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-МЦ29-369/2/04.10.21 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-МЦ29-375/3/07.10.21 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-9128/04.10.21 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 605/23.09.21 г. на Столичния общински съвет за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Столична община като делегирана от държавата дейност

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-4209/23.03.21 г. и становище вх. № СОА21-ТД26-4209/3/21.09.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Кремиковци“, ул. „2“, м. „VII-38-I

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-8325/2/23.08.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ № 22, ет. 3

Николай Александров – кмет на район Оборище

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-10086/2/20.09.21 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от жилище и магазин в сградата на ул. „Сан Стефано“ № 1, заедно с припадащите се идеални части от сградата и мястото от съсобствениците Александър Силянов, Ирина Пенчева, Росица Силянова и Росен Силянов.

Николай Александров – кмет на район Оборище

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-241/5/01.07.21 г. относно  отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за осъществяване на дейности за ученическо столово хранене за срок от 5 (пет) календарни години, в общинско училище на територията на район „Надежда“, кв. Требич, 63 ОУ „Христо Ботев“, чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на територията

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-11408/2/30.09.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на недвижим имот /терен/, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Надежда”

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ГР94-5669/5/13.08.21 г. относно прилагане на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/

Петко Горанов – кмет на район Студентски

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-3876/2/18.06.21 г. относно довършване на процедура по прилагане на подробен устройствен план за УПИ IX-850, общ., кв. 90, м. „Кръстова вада“, район Триадица/, придружен с нов проект за решение с вх. № СОА21-ВК08-3876/5/17.09.21 г.

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-8942/3/30.08.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ помещение, разположено в находящи се на територията на Район „Връбница”,за срок от десет години - за стоматологичен кабинет

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-3997/1/30.09.21 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот (терен) – частна общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти в съответствие с одобрена схема на Главния архитект на Столична община за срок до 10 (десет) години, за извършване на търговска дейност, намиращи се на територията на район „Слатина“

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-14286/1/06.10.21 г. относно прекратяване на съсобственост в съсобствен поземлен имот с идентификатор 68134.1974.5097, представляващ УПИ XII-42, кв. 17, м. в.з. „Киноцентър – I ч.“, район „Връбница“, чрез продажба на частта на общината на съсобственика

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-13119/1/07.10.21 г. относно довършване на процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, СО – район Витоша

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

 

 1.  

Писмо вх. № СОА21-ВК66-9000/30.09.21 г. от Й. Фандъкова – кмет на СО, относно информация за изпълнение на решение № 220 по Протокол № 32 от 22.04.2021 г. на Столичен общински съвет

/за сведение/

 1.  

Информация за постъпила поща:

 

писмо вх. № СОА21-ВК08-8287/3/28.09.21 г. относно доп. информация във връзка с доклад вх. № СОА21-ВК08-8287/1/23.06.21 г. и писмо вх. № СОА21-ВК08-2808/7/28.09.21 г. относно доп. информация във връзка с доклад вх. № СОА21-ВК08-2808/5/23.06.21 г. от кмета на район „Слатина“; писмо вх. № СОА20-ВК08-8032/8/27.09.21 г. във връзка с доклад вх. № СОА20-ВК08-8032/26.06.20 г.

 

оздравителни планове: вх. № СОА21-МЦ29-410/30.09.21 г. от управителя на СБПЛР-Бухово ЕООД; № СОА21-ТД26-11461/30.09.21 г. от изп. директор на „Спортна София“ ЕАД; вх. № СОА21-МЦ29-392/24.09.21 г. от управителя на СБПЛР „Кремиковци“ ЕООД; вх. № СОА21-МЦ29-372/14.09.21 г. от управителя на ДКЦ VI-София ЕООД; вх. № СОА21-МЦ29-397/27.09.21 г. от управителя на ДКЦ XV-София ЕООД; вх. № СОА21-МЦ29-395/27.09.21 г. от управителя на ДКЦ XXV – София ЕООД; вх. № СОА21-Тд26-10105/3/29.09.21 г. от изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД; вх. № СОА21-МЦ29-416/01.10.21 г. от управителя на ДКЦ XIII-София ЕООД; вх. № СОА21-МЦ29-415/01.10.21 г. от управителя на ДКЦ XXIX-София ЕООД;

писмо вх. № СОА18-ГР94-1715/5/01.10.21 г. относно тримесечен доклад от инж. А. Ганчева – оценител на недвижими имоти;

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА21-ВК66-9383/08.10.21 г. относно даване на съгласие Столична община да участва като Партньор на Министерство на здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектно предложение по процедураBG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 / ОПРР/

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА20-ВК08-6432/9/09.07.21 г. относно процедура по сключване на предварителен договор по реда на чл. 15. ал 5 от Закона за устройство на територията, чрез изменение на действащия подробен устройствен план -изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XLV- 2011 - за .,Обществено обслужване" и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от О.Т.334а- О.Т. 3346 - О.Т. 334в- О.Т. 334г-О.Т. 334д-О.Т.3346, за отпадане на обръщателно колело, квартал 7 , местност Малинова долина - обслужващи обекти на Околовръстен път " по плана на гр. София

 

Теодор Петков – кмет на район Витоша