Обратно Заседание № 67 на ПК по финанси и бюджет от 05.10.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 05.10.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в Зала 1, ул. „Московска“ 33  и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-9055/01.10.21 г. относно възлагане на „Топлофикация София“ ЕАД да проведе преговори с цел компенсиране на увеличените разходи на „Топлофикация София“ ЕАД вследствие на значителния ръст на цените на природния газ и въглеродните емисии през 2021 г.

Малина Едрева, Грети Стефанова, Иван Таков и Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-8087/31.08.21 г. относно отмяна на Решение № 265/30.05.2019 г. на Столичен общински съвет и Приемане на План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 – 2030 г. включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-МЦ29-267/2/15.09.21 г. относно увеличаване на капитала на „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-8681/20.09.21 г. относно приемане на решение за намаляване броя на потребителите  на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Лиляче“ № 7А от 10 на 6, считано от 01.11.2021г.

 

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-8834/3/21.09.21 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 199 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-10426/21.07.21 г. и становище вх. № СОА21-ВК66-8145/01.09.21 г. относно учредяване право на ползване на пчелин върху поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 07140.8137.170 по КККР, находящ се на територията на район „Кремиковци“, гр. Бухово за срок от 10 години

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-11210/2/30.08.21 г. относно публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост – ученически бюфет в село Чепинци

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ГР94-3184/5/24.09.21 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с допуснато ИПР на съществуващи УПИ XIII-63а е УПИ XIV- „за КОО“, кв.  8 по регулационния план с. Войнеговци, район „Нови Искър“ и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-11834/2/21.09.21 г. относно доброволно прилагане на подробен устройствен план по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията

Ева Митова – кмет на район Подуяне

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-8945/1/13.09.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-1374/5/21.09.21 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собствениците на законно построени в имота сграда, находяща се в местност „Модерно предградие“, район „Връбница“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-6625/1/21.09.21 г. относно сключване на окончателен договор за довършване на процедура по чл. 15, ал. 5 във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-11963/1/21.09.21 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на имот с идентификатор 68134.1382.675, за който е отреден УПИ X-675, кв. 89, м. „Надежда – 2а и 2б“, с площ от 253 кв. м., находящ се на бул. „Ломско шосе“ № 44

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-11528/2/21.09.21 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ относно УПИ V-587, кв. 114, м. „ Горна Баня“

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх. СОА21-ВК08-11529/2/21.09.21 г. относно процедура по §8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на ЗУТ за прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ХХ-225, кв. 4, м. „в. з. Люлин“ чрез прехвърляне на правото на собственост върху реални части от общински поземлени имоти с идентификатори 68134.4324.1029 с площ 49 кв .м. и 68134.4324.1038 с площ 7 кв. м. на собственика на урегулирания поземлен имот

 

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-10900/1/21.09.21 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за изграждане на трансформаторен пост /ТП/ със застроена площ от 7 кв. м., заедно със сервитутните права за сервитутна зона с площ от 9 кв.м., в недвижим имот – частна общинска собственост представляващ ПИ с идентификатор 68134.1932.2364, УПИ XIII – за трафопост, кв. 29, местност „Манастирски ливади-запад“ с площ от 226 кв.м., СО – район „Витоша“

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-2249/1/17.03.21 г. относно процедура по чл. 36, ал. 1, т. 2 по реда на Закона за общинската собственост, за продажба на съсобственик на 169.12/424 идеални части от недвижим имот с идентификатор 68134.900.1119 – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, кв. I, м. „Лозенец – жилищна група „Южен парк“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 108, придружен с изготвена нова пазарна оценка с вх. № СОА21-ВК08-2249/5/19.07.21 г.

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 

 

 

 1.  

Писмо вх. № СОА21-ВК66-8644/17.09.21 г. относно доклад от Радослав Абрашев – общински съветник, за отчет за приетите решения на редовно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КРЕМАТОРИУМ“ АД, проведено на 14 септември 2021 година

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА21-ВК66-9056/01.10.21 г. относно Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на балнеолечебен и СПА център, включващ Централна минерална баня „Банкя“ и подлежащия на изграждане към нея закрит плувен басейн, разположен в поземлен имот с идентификатор 02659.2193.483, находящ се в гр. Банкя, Столична община, ул. „Майор коста паница, и за предоставяне и управление на балнеолечебни и СПА услуги в балнеолечебния и СПА център

Йорданка Фандъкова – кмет на СО