Обратно Заседание № 66 на ПК по финанси и бюджет от 21.09.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 21.09.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в Зала 1, ул. „Московска“ 33  онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-8475/13.09.21 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XII – София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-МЦ29-306/1/13.09.21 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XI – София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-8461/13.09.21 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център II – София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-8462/13.09.21 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на обект, находящ се в сградата на „Диагностично-консултативен център XVI  – София“ ЕООД за срок от 5 /пет/ години

д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-7698/16.08.21 г. относно създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Столична община като делегирана от държавата дейност

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-8614/16.09.21 г. относно членство на Столична община чрез ОП „Туризъм“ в международната асоциация Маркетинг на градовете в Европа (European Cities Marketing)

Ирина Савина – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-4918/4/25.08.2021 г. относно процедура по чл.15,ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията

Ева Митова – кмет на район Подуяне

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-9624/1/02.08.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени и помещения – публична общинска собственост, находящи се на територията на СО – район Кремиковци

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-9902/1/18.08.21 г. относно откриване процедура на провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, за осъществяване на дейности за ученическо столова и бюфетно хранене за срок до 5 (пет) календарни години, в общинските училища 96 СУ "Л.Н.Толстой" и 27 СУ "Акад. Георги Караславов", по реда на Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на територията на CO

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2038/1/14.06.2021 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на помещения за ученическо и столово хранене в 35 СУ „Добри Войников“, район „Лозенец“, придружен с изготвена нова пазарна наемна цена и нов проект за решение с вх. № СОА21-ВК08-2038/5/13.09.2021 г.

 

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-3175/2/04.08.2021 г., относно предложение за процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за сключване на предварителен договор по предложен проект за ПУП -изменение на плана за регулация в обхвата на местност кв. Суходол, кв.46, придружен с писмо вх. № СОА21-ВК08-1426/10/13.09.21 г. за потвърждаване на пазарната оценка

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-6808/6/04.08.21 г. относно процедура за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 46721.3852.928, с площ 905 кв.м., за който е отреден УПИ VIII-588, кв. 18, по плана на местност „в.з. Мало Бучино“, находящ се в с. Мало Бучино, район Овча купел, ул. „Мургаш“

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-9714/2/04.08.2021 г., относно процедура по реда на &8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ относно УПИ II-526, кв. 13, м. "вилна зона Мало Бучино, 2-ра част", район "Овча купел", придружен със становище с вх. № СОА21-ВК08-9714/3/16.09.21 г. за удължаване срока на валидност на оценката

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-3147/1/11.06.21 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ относно УПИ XXIII-174, кв. 210, м. ж.к. "„Овча купел – стар“, кв. 12 А и част от кв. 23“, придружен с писмо вх. № СОА21-ВК08-3147/3/12.08.21 г. с приложени нов проект за решение,  допълнителна информация, изготвена нова пазарна оценка

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-9730/2/04.08.2021 г., относно провеждане на процедура по реда на §8,ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на Закона за устройство на територията

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 1.  

Доклад, вх. № СОА19-ВК08-3174/7/25.08.2021 г., относно процедура по чл.15,ал.3 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с изменение плана на регулация за кв.20,местност "Красна поляна", р-н "Красна поляна" и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-2472/5/04.08.2021 г., относно довършване на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ в обхвата на УПИ XXXVI-71 от кв. 8, м. "бул. Цар Борис III 3-та и 4- та част", по плана на гр. София, на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по преписка рег. № РВТ19-ГР94-1784/2019г

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-10901/1/19.08.2021 г., относно провеждане на процедура по реда на §8,ал.2,т.1 от ПР на ЗУТ

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-8952/1/19.08.2021 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години на част от имот-частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваем обект по одобрени подробни схеми от гл. арх. на СО

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-8940/1/04.08.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ДИ04-1894/5/19.08.21 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ УПИ XX-17, кв. I, в.з. „Беликата“, съставляващ по КККР поземлен имот с идентификатор 55419.6708.17

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-8325/2/23.08.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ № 22, ет. 3

Николай Александров – кмет на район Оборище

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-6277/2//23.08.2021 г., относно   процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху урегулиран поземлен имот-частна общинска собственост, находящ се на територията на р-н "Надежда", срещу предоставяне в собственост на СО на обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-10110/1/04.08.21 г. относно прекратяване на съсобственост в съсобствен поземлен имот с идентификатор 68134.1382.154, представляващ УПИ IV-154  /четвърти, отреден за поземлен имот сто петдесет и четири/, кв. 85 /осемдесет и пет/, м. ж.к. „Надежда“ 2а и 2б, район Надежда, чрез продажба на частта от общината на съсобственика

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Писмо вх. № СФИ21-ТД26-279/2/15.07.21 г., относно предложение за сключване на договор за заем за послужване между „Водоснабдяване и канализация – София“ ЕАД и Столична дирекция на вътрешните работи

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Информация за постъпила поща: писма вх. № СФИ21-ВК66-365/30.08.21 г.; СОА21-ДИ04-2808/9/25.08.21 г.; вх. № СФИ21-ВК66-219/16/05.08.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-339/18.08.21 г.; вх. № СФИ21-МЦ29-6/106/06.08.21 г.; № СФИ21-МЦ29-7/81/06.08.21 г.; вх. № СОА21-ТД26-10684/08.09.21 г.; вх. № СФИ21-ВК66-339/2/30.08.21 г.; вх. № СОА21-ТД26-10685/08.09.21 г.; вх. № СФИ21-МЦ29-6/107/16.08.21 г.; вх. № СОА21-ТД26-10315/30.08.21 г. , вх. № СОА21-ТД26-10315/1/08.09.21 г.; вх. № СОА21-ДИ05-2625/1/25.08.21 г.; вх. № СОА21-ТД26-147/108/26.07.21 г.

/ за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА20-ВК08-402/18/20.09.21 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на обект „Преустройство и промяна на предназначението на „Нежилищен обект с предназначение сграда за транспорт в Клуб на пенсионера“ в ПИ с идентификатор 68134.4086.1747, УПИ ХХIII-за училище и трафопост, кв. 46, м. „кв. Горубляне“, район „Младост“, и разплащане на авторски и строителен надзор на обекта

 

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ