Обратно Заседание № 64 на ПК по финанси и бюджет от 07.09.2021 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 07.09.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе  онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-6765/16.07.2021 г. относно приемане на Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12. 2020 г.

 

Протокол от проведено публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2020 г. с вх. № СОА21-ВК66-2571/10/27.08.21 г.

 

Отчет вх. № СОА21-ВК66-6765/1/03.09.21 г.  от Й. Фандъкова – кмет на СО, относно дейността по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г. и изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

/водеща комисия/

 

 

 

/ за сведение/

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК66-8135/01.09.21 г. относно одобряване на Годишен отчет за изпълнение на Договора за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД на 23.12.1999 г., в сила от 06.10.2000 г., за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община за 2020 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-6812/1/20.07.21 г. относно даване на съгласие „Пазари Възраждане“ ЕАД да закупи дълготрайни материални активи – 1 /един/ брой нов лек автомобил и 1 /един/ брой лекотоварен автомобил със собствени средства

Николай Стойнев и Ботьо Ботев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-7622/12.08.21 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Зафир Зарков, д-р Ваня Тагарева и Христиан Петров – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1398/38/16.07.2021 г. относно промяна на бюджета на Столична община за II-ро тримесечие на 2021 г.

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-7786/18.08.2021 г. относно допълнение на Решение № 642 по Протокол № 25 от 17.12. 2020 г. на Столичния общински съвет

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8836/133/02.09.2021 г., допълнен с доклад вх. № СОА20-ВК66-8836/134/02.09.21 г. с коригирано приложение и проекто-решение, относно предложение за приемане на Решение за актуализация (изменение и допълнение) на приетата от Столичен общински съвет с Решение № 528/12.11.2020 г. Програма за строителство на детски градини  2021-2023 г.

 

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-3876/2/18.06.21 г. относно довършване на процедура по прилагане на подробен устройствен план за УПИ IX-850, общ., кв. 90, м. „Кръстова вада“, район Триадица, придружен с нов проект за решение, с вх. № СОА21-ВК08-3876/4/20.07.21 г.

/отложен от заседанието на комисията на 20.07.21 г., т.к. комисията не се е запознала с доклада/

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-7629/3/15.07.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на общинската част от сграда с идентификатор 68134.1203.917.10, включваща два самостоятелни обекта, съответно с идентификатор 68134.1203.917.10.1 и идентификатор 68134.1203.917.10.3

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-10270/2/23.08.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-8946/1/19.08.2021 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години на част от имот-частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваем обект по одобрени подробни схеми от гл. арх. на СО

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-8956/1/19.08.2021 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години на част от имот-частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваем обект по одобрени подробни схеми от гл. арх. на СО

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Информация за постъпила поща:

Отчети и оздравителни планове с вх. № СОА21-МЦ29-279/23.07.21 г.; вх. № СФИ17-ТД26-312/128/26.07.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-281/26.07.21 г., вх. № СОА21-ТД26-8950/27.07.21 г.; вх. № СОА21-ГР94-2799/1/04.08.21 г.; вх. № СОА19-МЦ29-205/8/06.08.21 г.; вх. № СФИ21-МЦ29-7/80/06.08.21 г.; СОА21-МЦ29-309/06.08.21 г.; вх. № СФИ21-МЦ29-6/99/30.07.21 г.; вх. № СОА21-ГР94-2435/1/02.08.21 г.; вх. № СОА21-ТД26-9097/02.08.21 г.; вх. № СОА17-ТД26-10917/42/30.07.21 г.; вх. № СФИ21-МЦ29-6/96/30.07.21 г.; вх. № СФИ21-МЦ29-6/92/29.07.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-311/06.08.21 г.; вх. № СФИ21-ТД26-147/119/29.07.21 г.; вх. № СОА20-МЦ29-513/3/30.07.21 г.; вх. № СОА20-МЦ29-510/3/30.07.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-297/30.07.21 г.; вх. № СФИ21-ТД26-147/121/30.07.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-284/27.07.21 г.; вх. № СФИ21-ТД26-147/118/29.07.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-169/1/03.08.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-282/1/27.07.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-288/28.07.21 г.; вх. № СОА21-ГР94-2378/1/29.07.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-291/29.07.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-292/29.07.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-298/30.07.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-294/29.07.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-155/1/29.07.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-113/1/29.07.21 г.; вх. № СОА21-ТД26-9037/30.07.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-296/30.07.21 г.; вх. № СФИ21-МЦ29-6/89/28.07.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-283/27.07.21 г.

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА21-ВК66-8241/03.09.21 г. относно временно освобождаване-изцяло или частично от задължението за заплащане на наем, респ. обезщетение от лица-наематели, респ. ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл.30,т.1б и т.1в,предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Николай Стойнев, Георги Георгиев, Стефан Марков, Иван Таков, Карлос Контрера – общински съветници

 

/водеща комисия/

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА21-ВК66-8251/03.09.21 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в редовното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 09.09.2021 г. редовно Общо събрание на акционерите

Прошко Прошков, Николай Стойнев, Георги Георгиев – общински съветници

Доп. т. 3

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1398/39/03.09.21 г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2021 г.

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 4

Доклад вх. № СОА21-ВК66-8239/03.09.21 г. относно сключване на споразумение за сътрудничество в областта на културата между Столична община и Национален дворец на културата

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО