Обратно Заседание № 62 на ПК по финанси и бюджет от 20.07.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 20.07.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в Зала 1, ул. „Московска“ 33 и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-6628/13.07.2021 г. относно изменение на Решение № 319 на Столичния общински съвет от 10.06.2021 г.

 

Николай Стойнев, Георги Георгиев, Стефан Марков, Карлос Контрера, Иван Таков – общински съветници

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-6562/12.07.2021 г. относно провеждане на трета сесия на Столична програма „Култура“, Направление 7 „Мобилност“

 

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ, Мирослав Боршош – зам. кмет на СО, В. Калановски, Вл. Митов, Ив. Виделов – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-6725/15.07.2021 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „REACTION – now you see me“ („Реакция – сега ме виждате“) по отворена покана „Европейско сътрудничество“ на Програма CREATIVE EUROPE („Творческа Европа“), подпрограма „Култура“ на Европейския съюз

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ и Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6686/14.07.2021 г. относно осигуряване на терен за строеж на общинска детска градина и намаляване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-4582/1/15.07.21 г. относно даване на разрешение за отдаване под наем чрез конкурс на недвижими имоти, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД за срок от 10 години

Николай Стойнев и Тома Белев – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-2177/15.07.2021 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти

 

Николай Стойнев – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-6550/12.07.21 г. относно утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Възраждане“ ЕАД

Николай Стойнев, Георги Георгиев, Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-6551/12.07.21 г. относно утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Запад“ ЕАД

Николай Стойнев, Георги Георгиев, Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-6553/12.07.21 г. относно утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Север“ ЕАД

Николай Стойнев, Георги Георгиев, Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-6554/12.07.21 г. относно утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Юг“ ЕАД

Николай Стойнев, Георги Георгиев, Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-6555/12.07.21 г. относно утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Изток“ ЕАД

Николай Стойнев, Георги Георгиев, Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ТД26-8152/1/13.07.2021 г. относно даване на съгласие „Софийски имоти“ ЕАД да разходва собствени средства за изготвяне на работни инвестиционни проекти във връзка с реализиране на „Многоетажен паркинг“ в р-н „Надежда“

Георги Георгиев, Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5329/5/08.07.2021 г. относно изменение и допълнение на Решение № 457 по Протокол № 79 от 11.07.2019 г., частично отменено с т. 11 от Решение№ 502 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г.на Столичен общински съвет

 

Карлос Контрера, Николай Стойнев, Стефан Марков, Христиан Петров – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3944/15/12.07.2021 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с. Мировяне

 

Татяна Георгиева, Николай Стойнев, Георги Георгиев, Симеон Колев – общински съветници, Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-6300/2/14.07.21 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД да проведе конкурсна процедура за учредяване право на строеж за построяване на сградавърху недвижим имот, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД, срещу обезщетение в готови обекти

Прошко Прошков, Карлос Контрера и Борис Петров – общински съветници

 1.  

Доклад № СОА21-ДИ05-1895/24.06.2021 г. относно подадени чрез СОАПИ заявления по Закона за насърчаване на инвестициите и Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас „В“

Николай Стойнев – председател на НС на СОАПИ

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6443/08.07.2021 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на търговските дружества със 100 % участие на Столична община в капитала

 

Николай Стойнев и д-р Антон Койчев, Стефан Марков – общински съветници,  Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6710/15.07.2021 г. относно приемане годишните финансови отчети за 2020 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества, освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите, на надзорните и управителните съвети, разпределение на печалбата по ГФО за 2020 година, попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденти

Николай Стойнев, д-р Антон Койчев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6711/15.07.2021 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2020 г. на общинските дружества в ликвидация и избор на ликвидатор на „Метрострой“ ЕАД  - в ликвидация

Николай Стойнев, д-р Антон Койчев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ТД26-4683/3/08.07.2021 г. относно даване на разрешение на „Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД да извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на 7 броя дълготрайни материали активи – шест броя моторни превозни средства и един брой фургон

 

Николай Стойнев и Ботьо Ботев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-7980/2/15.07.21 г. относно намаляване на капитала на „Пазари Север“ ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Николай Стойнев, Георги Георгиев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ТД26-8199/1/14.07.2021 г. относно даване на съгласие на „Пазари Изток“ ЕАД да разходва собствени средства за изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на надземен етажен паркинг в район „Слатина“

 

Георги Георгиев, Николай Стойнев,  Ивайло Петков, Радослав Влахов, Борис Петров, Стефан Марков, Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-6349/3/14.07.2021 г. относно провеждане на процедура по учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху спортен обект - частна общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост №5326/2018г., представляващ УПИ П1-„за административна сграда и спорт“, кв. 267, м. „Лозенец“-! част, с площ от 1 758 кв. м, находящ се в гр. София, ул. „Люботрън“

Георги Георгиев, Татяна Георгиева, Ивайло Петков, Прошко Прошков – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-6501/1/14.07.2021 г. относно провеждане на процедура по учредяване на срочно и възмездно право на строеж върху спортен обект - публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 9881 от 04.01.2018 г. представляващ УПИ 111-спортен комплекс-СО, кв. 13 по РП на м. ,Люлин-6 м.р.“ с площ от 14 695 кв. м., придружен с актуализиран проект за решение с вх. № СОА21-ВК08-6501/3/16.07.21 г.

Екатерина Йорданова, Симеон Колев, Ивайло Петков – общински съветници, Милко Младенов – кмет на район Люлин

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-6501/2/14.07.2021 г. относно провеждане на процедура по учредяване на срочно и възмездно право на строеж върху спортен обект - публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 9881 от 04.01.2018 г. представляващ УПИ 111-спортен комплекс-СО, кв. 13 по РП на м. ,Люлин-6 м.р.“ с площ от 14 695 кв. м.

 

Екатерина Йорданова, Симеон Колев, Ивайло Петков – общински съветници, Милко Младенов – кмет на район Люлин

 1.  

Доклад вх. № СОА21-МЦ29-240/1/15.07.21 г. относно даване на съгласие за временно финансиране на „Медицински център I- Банкя“ ЕООД – в ликвидация

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗС и д-р Веселин Милев – общински съветници

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-МЦ29-221/3/10.07.21 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД  да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6715/15.07.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Медицински център IX-София“ ЕООД, „Дентален център II - София“ ЕООД, „Дентален център VI- София“ ЕООД, „Диагностично-консултативен център V-София “ ЕООД, „Диагностично-консултативен център XI-София“ ЕООД, „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД, „Диагностично-консултативен център XV-София“ ЕООД, „Диагностично-консултативен XVII-София“ ЕООД, „Диагностично-консултативен център XXIV-София“ ЕООД, „Диагностично –консултативен  център XXIX-София“ ЕООД и „Диагностично –консултативен център XXX- София“ ЕООД

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6454/08.07.2021 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по договор за финансиране от Министерство на здравеопазването на допълнителни трудови възнаграждения на здравните медиатори

 

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-6670/14.07.21 г. относно приемане на План за действие на общинските концесии на Столична община за 2021 г. и допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 г.

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-7484/9/14.07.21 г. относно приемане на възмездно и безсрочно сервитутно право на преминаване върху УПИ VIII – за трудови казарми, кв. Iв, по плана на местност „Терен за трудови казарми“, с. Суходол, район „Красна поляна“, собственост на юридическо лице

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2401/5/08.07.2021 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по Проект № BG05M9OP001-2.008-0005-C02 „Център за подкрепа на лица с увреждания - София“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“

 

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5932/2/15.07.2021 г. относно заплащане на годишна такса за пълноправно членството на Столична община в Мрежата на европейските градове ЮРОСИТИС (Eurocities)

Ирина Савина – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-14555/8/08.07.2021 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с допуснато изменение на плана за регулация на съществуващ УПИ III- „за чисто производство, складове и офиси“, УПИ IV-1132, 1138, 1139- „за автосервиз“  и УПИ VI-1112, 1159, 1194, 1195, 1205, 1206, 1207, 1231, 1258, 1304, 1320, 1360, 1367- „за безвредно производство, складове, офиси, магазини, трафопост, ЛПС и КТП“, кв. 1, м. „Триъгълника-Ботевградско шосе“ и сключване на предварителен, а след влизане на изменението и окончателен договор за прехвърляне на собственост върху общински имот

Ева Митова – кмет на район Подуяне

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-7795/1/08.07.2021 г. относно процедура по чл.15. ал. З и ал.5 от ЗУТ. във връзка с одобряване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, в териториален обхват: м. ,НПЗ Хаджи Димитър", кв. бб. поземлен имот с идентификатор 68134.602.1059

 

Ева Митова – кмет на район Подуяне

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-1673/3/08.07.2021 г.  относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Нови Искър“ за поставяне на два преместваеми обекта

 

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-3876/2/18.06.21 г. относно довършване на процедура по прилагане на подробен устройствен план за УПИ IX-850, общ., кв. 90, м. „Кръстова вада“, район Триадица

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 1.  

Доклад вх. № СО21-ВК08-883/6/14.07.21 г. относно изкупуване на имот, собственост на юридическо лице, изцяло попадащ в ул. „Васил Стефанов“

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-4449/5/08.07.2021 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица, чрез продажба на общинската част от поземления имот на съсобствениците

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-3962/17.03.21 г. придружен със становище СОА21-ВК08-5823/5/07.06.21 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на Закона за устройство на територията

Внесено е писмо вх. № СОА21-ВК08-3962/3/09.07.21 г. за актуализация на пазарната оценка

Делян Георгиев – кмет на район Изгрев

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-7249/3/14.07.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев“, за срок от 10 /десет/ години

Делян Георгиев – кмет на район Изгрев

 1.  

Доклад вх.№ относноXXII-18,19,371, отреден за „жилищно строителство“ и XV-20, отреден за „жилищно строителство“ от кв. № 124 в местност „Подуяне-център“, Район „Оборище“

Николай Александров – кмет на район Оборище

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8026/2/08.07.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински нежилищниимоти – частна общинска собственост, представляващ магазин с №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 и 13, намиращи се в пешеходния подлез на бул. „Ситняково“, находящ се в Район „Оборище“

Николай Александров – кмет на район Оборище

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8230/2/08.07.2021 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5323/4/10.07.2021 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15421/5/07.07.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи помещения, обособени като Обект №1, Обект №2 и Обект №3 (състоящ се от четири самостоятелни кабинета, функционално свързани), находящи се на територията на Район „Сердика“, за срок от пет години – за лекарски кабинети

 

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-6237/2/14.07.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на 8 поземлени имота, представляващи частна общинска собственост, находящи се на различни адреси на територията на район „Сердика“

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-4179/4/14.07.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на поземлен имот, с идентификатор 68134.509.314, заедно с построените в него две сгради с идентификатори 68134.509.314.1 и 68134.509.314.2, представляващи частна общинска собственост, находящи се на улица „Вела Чорбова“ № 18, район „Сердика“

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8472/1/08.07.2021 г. относно доброволно прилагане на ПУП по реда на Закона за устройство на територията, чрез определяне на квоти на съсобственост в УПИ, находящ се в район „Лозенец“ и последващо учредяване на право на строеж върху съсобствения имот, срещу обезщетение на Столична община с равностойни обекти в бъдещата сграда

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8703/1/08.07.2021 г. относно довършване на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за сключване на окончателен договор, във връзка с изменение на плана за регулация и образуване на нов УПИ XVII-2088, 2154- „за ЖС“, квартал 25, м. „в.з. Симеоново-Драгалевци III част“, район „Витоша“

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-5385/3/14.07.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на три реални части от урегулиран поземлен имот I, отреден за „училище“ от квартал № 1 по плана на местност „Гео Милев“, който имот е публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Слатина“, върху които части от имота е предвидено разполагането на преместваеми обекти за търговска дейност по типов проект и одобрена схема от главния архитект на общината

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6018/1/13.07.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, с цел разполагане на преместваеми обекти по одобрена схема от главния архитект на CO

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-1655/4/14.07.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1202.700.4.128 – частна общинска собственост, находящ се в район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, блок 313, вход „В“, етаж 1

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-8200/2/08.07.2021 г. относно процедура за учредяване право на строеж чрез публично обявен конкурс за реализиране строителството на секция 1 на жилищен блок 173, жк „Света Троица“ (нереализиран вход А, стар блок 1), попадащ в УПИ I-за ЖС, магазини, подземни гаражи с МТЦ, хидрофор и трафопост, кв. 858(850), м. жк Вълчо Иванов - 2000“ (имот с идентификатор 68134.1201.67 по КККР), срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-7117/2/13.07.2021 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 години на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи урегулиран поземлен имот I-Западен парк, отреден за “парк, спорт и атракции” и урегулиран поземлен имот II, отреден за “озеленяване” в квартал № 1. местност "Западен парк-представителна част” в Район “Илинден” за поставяне на 9 броя преместваеми обекти по план-схема, одобрена от общинския съвет и главния архитект на CO, за ползване на 2 сгради за обществени тоалетни и открит паркинг

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-7174/1/14.07.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16947/5/08.07.2021 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Връбница", срещу предоставяне в собственост на Столична община на обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда

 

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-6635/1/08.07.2021 г. относно предложение за учредяване на право на пристрояване, във връзка с преустройство на съществуваш самостоятелен обект в сграда, построена върху урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, находят се на територията на район „Красна поляна"

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-7132/2/08.07.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68134.1107.296 - частна общинска собственост, находят се на територията на район “Красна поляна“

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-3989/18.03.2021 г. и становище вх. № СОА21-ВК08-6846/2/13.07.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособено помещение в сутерена на една от сградите на 78 СУ “Христо Смирненски”, представляваща сграда с идентификатор 02659.2193.166.6 - публична общинска собственост, находяща се в Район “Банкя”, улица “Царибродска” № 7

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6636/4/13.07.2021 г. относно отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост с площ 2 кв. м., находящо се вляво от входната врата на партерния етаж на триетажна административната сграда с идентификатор: 02659.2193.476.1 със застроена площ 240 кв. м., актувана с АпОС № 81/26.06.2013 г.,за поставяне на банкомат

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5910/22.06.2021 г. относно процедура по реда на §8. ал.2. т. 1 от ПР на ЗУГ относно УПИ XIX-1670, кв. 19. по плана на гр. Банкя

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8278/5/10.07.2021 г. относно откриване на процедура по откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот-частна общинска собственост

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6679/12.05.2021 г. и № СОА21-ВК08-5050/07.04.2021 г. относно продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 02659.2193.3598, находящ се в град Банкя, ул. „Александър Стамболийски“, район „Банкя“

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-6606/2/08.07.2021 г. относно процедура по чл. 9 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 67, аз. 1 от Закона за собствеността - за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху имот, находящ се в гр. София, район „Овча купел", част от ПИ с идентификатор 68134.4334.9367 по кадастралната карта на район „Овча купел“, за който е отреден УПИ II-936 7, кв 1166 по регулационния план на гр. София, .местност „ж.к. Овча купел", актуван с АС № 3674/2015 г.

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 

 1.  

Писмо вх. № СОА21-ВК08-3785/2/03.06.21 г. относно образувана преписка по постъпило възражение от г-н Мирослав Рударски, срещу наемна цена на паркомясто № 1 и паркомясто № 2, находящи се в сутерена на сграда № 1, блок/ вх. „А“, ул. „Житен“ № 5, ж.к. Надежда, гр. София

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Писмо вх. № СОА17-ДИ05-3214/3/07.07.21 г. относно издаване на документ удостоверяващ предварителното съгласие от страна на Столичен общински съвет, за продажба на поземлени имоти – общинска собственост без търг или конкурс, находящи се в кв. 15 и 16, м. НПЗ „Искър – север I  II   III ч“, на инвеститор, получил клас инвестиция, като насърчителна мярка на основание чл. 22а, ал. 1, т. 2 от Закона за насърчаване на инвестициите и чл. 51, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост

Ивайло Цеков – кмет на район Искър

 1.  

Информация за постъпила поща:

Писмо вх. № СОА21-ТД26-7756/01.07.21 г.; писмо вх. № СФИ21-ВК66-254/21.06.21 г.; доклад вх. № СОА21-ВК66-6381/07.07.21 г.; писмо вх. № СФИ21-ВК66-219/9/06.07.21 г.; вх. № СОА21-ТД26-3678/19/21.06.21 г.; вх. № СФИ21-ТД26-147/97/08.07.21 г.

/ за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА20-ВК08-15856/6/16.07.21 г. относно изменение на Решение № 363 на Столичния общински съвет от 24.06.2021 година, прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 24.06.2021 г., Протокол № 35, точка 24 от дневния ред по доклад № СОА20-ВК08-15856/3/10.05.2021 г.

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА21-ВК66-6796/16.07.21 г. относно приемане на възмездно и безсрочно ограничено вещно право на преминаване-сервитут, на водопровод - реверсивна връзка между довеждаща система „Бели Искър“ посредством Малобучински водопровод и довеждаща система „Искър“ посредством ПС „Бъкстон“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1933.1727 - частна собственост, находящ се в район Витоша, Околовръстен път № 13

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

Доп. т. 3

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1795/1/18.03.2021 г. относно продажба на  общински недвижими имоти, находящи  се в Столична община, район „Банкя”,гр. Банкя, кв. Иваняне, м. “Страната“, представляващи ПИ с идентификатори: 32216.2337.1 с площ 480 кв.м., съгласно скица с № 15-1084545/ 19.11.2020г на СГКК, актуван с АОС № 1667 /20.12.2019 г , вписан в Агенция по вписванията, ПИ с идентификатор : 32216.2337.2  с площ 203 кв .м., съгласно скица  № 15-1084548/ 19.11.2020г на СГКК, актуван с АОС №1668 от 20.12.2019 г., вписан в Агенция по вписванията, ПИ с идентификатор:32216.2337.84 с площ 398 кв. м., съгласно скица с № 15-1084551/19.11.2020 г., на СГКК, актуван с АОС № 1669 / 20.12.2019 г., чрез провеждане на публичен търг

Рангел Марков – кмет на район Банкя

Доп. т. 4

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6020/17/22.06.2021 г. относно процедура по § 22, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗР на Закона за устройство на територията, във връзка с доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ VIII-881,1601, кв. 96, м. „Кръстова вада“, чрез взаимно прехвърляне правото на собственост върху ПИ с идентификатор 68134.904.3312, с площ 169 кв.м. - общинска собственост, попадащ в УПИ VIII-881,1601, кв. 96; реална част от ПИ с идентификатор 68134.904.1601, с площ 32 кв.м., попадащ в улична регулация, обслужваща кв. 96 и кв. 106 и ПИ с идентификатор 68134.904.3357, с площ 484 кв.м., попадащ в улична регулация, в обхвата на   ул. „Проф. Георги Йолов“, обслужваща кв. 96 и кв. 93 - собственост на физически лица, по плана на гр. София, м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“ - СО /преписка вх. № РЛЦ19-ГР94-823/23.04.2019г. на СО-район „Лозенец“/.

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

Доп. т. 5

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-9946/13.07.2021 г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІІ-705 – за „Складово-производствени дейности и ТП“, находящ се в гр. София, район „Витоша“, кв. 68, м. „ж к Карпузица“, ул. „Дамяница“ № 6, чрез продажба на общинската част, представляваща ПИ с идентификатор 68134.1894.1266, с площ от 315,00 кв.м , заедно с 1,28% ид. части от сграда, цялата с площ от 2 859 кв.м ( равняващи се на 36,00 кв.м от застроената площ на сградата) с идентификатор  68134.1894.1129.2

Теодор Петков – кмет на район Витоша

Доп. т. 6

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-9917/12.07.2021 г. относно процедура по сключване на предварителен договор по реда на чл. 17, ал. 2, т.2, ал. 3 и ал. ал. 5 от ЗУТ, във връзка с приемане на план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиране на ПИ с идентификатори 68134.2045.3032, 68134.2045.1281, 68134.2045.3026, за създаване на нов УПИ XXI-1281,3026,3032 – за жс в кв. 7, м. „Малинова долина - Обслужващи обекти на околовръстен път“, район „Витоша“, гр. София, по преписка рег. № РВТ20-ГР00-168/21/2021г. на СО- район „Витоша“.

Теодор Петков – кмет на район Витоша

Доп. т. 7

Доклад вх. № СОА21-ВК08-9074/2/13.07.21 г. относно Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обекти, представляващ част от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене - ученически стол и ученически бюфет в общинско училище на територията на Столична община /СО/ - район „Средец“, находящи се в сградата на 133 СУ „А. С. Пушкин”, с идентификатор 68134.100.186.1, ул. „Цар Иван Шишман” № 1, кв. 454, м. „Центъра”, АПОС № 911/ 23.04.2012г.

 

Трайчо Трайков – кмет на район Средец

Доп. т. 8

Доклад вх. № СОА21-ВК08-10173/16.07.21 г. относно процедура по прилагане на ПУП чрез определяне квоти на съсобственост в новообразуван УПИ XI-851,852, кв. 12, м. „Суха река – Запад“, гр. София, приемане на дарение и учредяване право на строеж върху общинската собственост в УПИ срещу обезщетение с равностойни обекти

Ева Митова – кмет на район Подуяне

Доп. т. 9

Доклад с вх. № СОА21-ВК08-1101/1/18.02.21г. относно изкупуване на имот, собственост на юридически лица, изцяло попадащ в улица „Васил Стефанов“, жк. „Манастирски ливади- изток“, Район „Триадица“, София.

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

Доп. т. 10

Доклад с вх. № СОА21-ВК08-884/1/18.02.21г. относно изкупуване на имот, собственост на юридически лица, изцяло попадащ в улица „Васил Стефанов“, жк. „Манастирски ливади- изток“, Район „Триадица“, София.

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

Доп. т. 11

Доклад с вх. № СОА21-ВК08-888/1/15.02.21г. относно изкупуване на имот, собственост на юридически лица, изцяло попадащ в улица „Васил Стефанов“, жк. „Манастирски ливади- изток“, Район „Триадица“, София.

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

Доп. т. 12

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-6870/20.07.21г. относно взимане на решения във връзка с участието на София във финала на конкурса „Зелена столица на Европа 2023“

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доп. т. 13

Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2277/16/15.07.2021 г. относно изменение на Решение № 543 от 25.07.2019 г. по Протокол № 80, т. 29 от дневния ред на СОС, по доклад № СОА18-ВК66-2277/28.03.2018 г. с оглед изпълнението на задължения инвеститора по Договор за поръчка № СОА16-ДГ60-20/16.03.2016 г., допълнен с анекс СОА16- ДГ60-62/06.06.2016г и анекс СОА17-ДГ60-130/31.10.2017 г., постъпило Заявление № РМЛ21- ТД26-838/29.04.2021 г. от „ГК България“ ЕАД /с предходно наименование „Гаранти-Коза България“ ЕАД и становище на районната администрация с №РМЛ21-ТД26-838-[1]/17.05.2021г.

Стефан Стефанов – кмет на район Младост