Обратно Заседание № 61 на ПК по финанси и бюджет от 13.07.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 13.07.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в Зала 1, ул. „Московска“ 33 и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5211/04.06.21 г. относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община

Татяна Георгиева, Георги Георгиев, д-р Веселин Милев, Симеон Колев, Ивайло Петков, Екатерина Йорданова – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5809/18.06.21 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Карлос Контрера, Георги Георгиев, Екатерина Йорданова, Радослав Влахов, Христиан Петров – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-6299/05.07.21 г. относно отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2020 г. и Програма за дейността на ОГФМСП за 2021 г.

Димитър Вучев и Владимир Митов – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ДИ05-29/13/12.05.21 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж“

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ДИ02-12/5/06.07.21 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ДИ02-1/6/06.07.21 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ДИ02-15/6/06.07.21 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ДИ02-42/8/06.07.21 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-5745/8/23.06.2021 г., относно провеждане на процедура по реда на чл.15 от ЗУТ

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-6664/1/07.06.21 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план /ПУП/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX – 341, кв. 52, по плана на с. Чепинци, по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-2152/1/30.06.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на стоматологичен кабинет – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА17-ТД26-8945/13/28.09.20 г. относно предложение за учредяване на право на строеж върху съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. София, р-н "Възраждане", срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за СО, придружен с допълнителна информация с вх. № СОА21-ВК08-6417/1/19.05.21 г. и изготвена нова пазарна оценка с вх. № СОА17-ТД26-8945/14/14.06.21 г.

Савина Савова – кмет на район Възраждане

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-3596/1/11.06.21 г. относно довършване на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за недвижим имот, находящ се на територията на район „Надежда“ чрез сключване на договор за прехвърляне на собственост

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-6627/1/23.06.2021 г., относно придобиване от СО, чрез изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68134.1252.64 и на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1351.1032-частна собственост, попадащи в улична регулация по ПУП-ИПР на местност "НПЗ Илиянци-Запад", р-н "Надежда"

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-12809/5/07.06.21 г. относно относно процедура по чл.15, ал.З и ал.5 от Закона за устройство на територията, във връзка с допуснато ИНРЗ на съществуващи УПИ Х-397. 397А, 1092, общ. УПИ XI-1355, УПИ ХП-398 УПИ XIII-1331, кв. 219. ж.к. „Овча Купел-стар кв.12а и част от кв.23“ и сключване на предварителен и окончателен договор за взаимно прехвърляне на правото на собственост

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-13217/4/24.02.21 г. от Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху урегулиран поземлен имот-частна общинска собственост, находящ се на територията на р-н "Овча купел", срещу предоставяне в собственост на Столична община на обезщетение с равностоен обект в новопостроената сграда, придружен с писмо с вх. № СОА20-ВК08-13217/6/08.07.21 г. с приложена актуализирана пазарна оценка, в която е отразен сервитута и нов проект за решение

 

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-4754/2/07.06.21 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на Закона за устройство на територията

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-8274/2/18.06.21 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2-101-0181-C02

Георги Илиев – кмет на район Слатина

/водеща комисия/

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-2808/5/23.06.2021 г., относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, по реда на чл.35,ал.3 от ЗОС

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-8287/1/23.06.2021 г., относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, по реда на чл.35,ал.3 от ЗОС

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-3962/17.03.21 г. придружен със становище СОА21-ВК08-5823/5/07.06.21 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на Закона за устройство на територията

Делян Георгиев – кмет на район Изгрев

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-3876/2/18.06.21 г. относно довършване на процедура по прилагане на подробен устройствен план за УПИ IX-850, общ., кв. 90, м. „Кръстова вада“, район Триадица

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 1.  

Доклад, вх. № СОА19-ГР94-5685/7/23.06.2021 г., относно провеждане на процедура по §8,ал.2,т.1 от ПРЗУТ, за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ XV-590,кв.2,м."Група зоопарк", р-н "Лозенец"

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-4317/2/07.06.21 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ относно УПИ V-50, кв. 20, м. в. з. „Манастира“, с. Бистрица

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-7130/1/23.06.2021 г., относно продажба на общински имот, по реда на чл.35,ал.3 от ЗОС

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-6409/6/23.06.2021 г., относно продажба на имот-частна общинска собственост, на собственика на законно построена в имота сграда, находяща се в м. "в.з Беликата", с. Панчарево, р-н "Панчарево"

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-16010/4/01.04.21 г. относно процедура за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XV – 357, кв. 23, в.з. „Беликата“, с площ от 882 кв. м., идентичен с поземлен имот с идентификатор 55419.6708.357, находящ се в с. Панчарево, район Панчарево, допълнен с доклад вх. № СОА20-ВК08-16010/6/30.06.21 г. с нов проект за решение и  изготвена нова пазарна оценка

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Писмо вх. № СОА21-ВК08-3785/2/03.06.21 г. относно образувана преписка по постъпило възражение от г-н Мирослав Рударски, срещу наемна цена на паркомясто № 1 и паркомясто № 2, находящи се в сутерена на сграда № 1, блок/ вх. „А“, ул. „Житен“ № 5, ж.к. Надежда, гр. София

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Тримесечен доклад вх. № СОА18-ГР94-1715/4/02.07.21 г. от инж. Антоанета Ганчева – оценител на недвижими имоти

/за сведение/