Обратно Заседание № 60 на ПК по финанси и бюджет от 22.06.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 22.06.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в Зала 1, ул. „Московска“ 33 и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5211/04.06.21 г. относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община

Татяна Георгиева, Георги Георгиев, д-р Веселин Милев, Симеон Колев, Ивайло Петков, Екатерина Йорданова – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3863/21.04.2021 г. относно административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани в Столичната община и районните администрации

Борис Бонев – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-10684/1/14.12.20 г. от Борис Бонев – общински съветник, относно поемането на обслужването на автобусна линия № 22 от „Столичен автотранспорт“ ЕАД

Борис Бонев – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5664/15.06.21 г. относно административно обслужване на глухите и сляпо-глухите граждани в Столична община във връзка с прилагането на Закона за българския жестов език

Анна Стойкова, Малина Едрева и Симеон Колев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5743/17.06.21 г. относно Решение, прието от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения от Втора сесия на СП „Култура“ – 2021 г.

Малина Едрева-председател на ПК по ОКНКМ, Мирослав Боршош – зам. кмет на СО, Веселин Калановски – общински съветник, Владимир Митов – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5650/15.06.21 г. относно изменение на организацията на движение във връзка с дейността на Народно събрание на Република България и даване на съгласие за сключване на договор между „Център за градска мобилност“ ЕАД и Народно събрание на Република България

Карлос Контрера – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5541/11.06.21 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД, чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5546/11.06.21 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XVII-София“ ЕООД, чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5642/15.06.21 г. относно  увеличаване на капитала на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Панчарево“ ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5753/17.06.21 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонтни дейности на обекти от инфраструктурата на образованието през 2021 г.

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

/ водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5357/08.06.21 г. относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2021 – 2023 година

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5177/03.06.21 г. относно приемане на парично дарение от Столичен общински съвет

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-4915/27.05.21 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2021 г.

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-1419/3/29.04.2021 г., относно процедура по чл.36, ал.1, т.2от Закона за общинската собственост, а именно прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината, придружен с актуализация на пазарната оценка с вх. № СОА21-ВК08-1419/4/25.05.21 г.

Ева Митова – кмет на район Подуяне

 

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-1892/3/10.05.2021 г., относно прекратяване на съсобственост между Столична община и юридическо лице, чрез продажба на общинската част, представляваща 54/654 идеални части(8,26%) от поземлен имот с идентификатор 11884.5965.43 с. Войнеговци, район „Нови Искър“

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2856/1/29.04.2021 г. относно учредяване право на строеж върху собствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община, придружен с нова пазарна оценка с вх. № СОА21-ВК08-2856/4/01.06.21 г.

Савина Савова – кмет на район Възраждане

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-5300/1/07.06.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68134.8533.775 – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“, квартал „Враждебна“

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 

 

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-15856/3/10.05.2021 г., относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се на територията на район "Сердика",срещу предоставяне в собственост на СО на обезщетение с равностойни обекти в новопостроена сграда, придружен с актуализация на пазарното обезщетение с вх. № СОА20-ВК08-15856/4/14.06.21 г.

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-5304/2/12.05.2021 г., относно продажба на идеални части от поземлен имот, частна общинска собственост, по реда на чл.35,ал.3 от ЗОС

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ТД26-6923/6/29.04.2021 г., относно изменение на Решение №87 по Протокол №70 на Столичния общински съвет

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-7262/1/15.07.20 г., допълнен с вх. № СОА20-ВК08-7262/11/27.04.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за охраняеми автопаркинги на два поземлени имота – частна общинска собственост, находящи се в ж.к. „Надежда – I част“, придружен с актуализация на пазарните оценки с вх. № СОА20-ВК08-7262/12/25.05.21 г.

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-16926/1/08.06.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлени имоти – публична общинска собственост на територията на район „Надежда“, за поставяне на преместваеми обекти по план-схеми, одобрени от Столичния общински съвет и от главния архитект на СО

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-14093/3/10.05.2021 г., относно продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 11394.1796.2131 (без построената в имота сграда), на собствениците на законно построена върху него сграда, находяща се на ул. "Витошки гранит" № 34

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК08-14434/11/28.04.21 г. относно процедура по чл. 15,ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез изменение на план за регулация, касаещо УПИ VI-СНС, УПИ V-432 и УПИ IV-363, кв. 33, м. „Киноцентъра II част разширение“

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-2042/4/21.05.2021 г., относно Довършване на процедура по реда на чл.15, ал. 3 и ал.5 от Закона за устройство на територията на недвижим имот, находящ се на територията на район Витоша чрез сключване на договор за прехвърляне на собственост

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-1489/2/10.05.2021 г., относно учредяване право на строеж върху съсобствен недвижим имот, находящ се  в гр. София, район "Овча купел", срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община, придружен с актуализирана пазарна оценка с вх. № СОА21-ВК08-1489/3/25.05.21 г.

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-3147/1/11.06.21 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ относно УПИ XXIII – 174, кв. 210, м. ж.к. „Овча купел – стар кв. 12А и част от кв. 23“

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-4152/1/07.06.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на едноетажна сграда, представляваща амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-8532/4/20.05.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на общински нежилищен имот, представляващ магазин № 2 – частна общинска собственост, находящ се в район „Връбница“, ж.к. „Връбница“, блок № 636, вход „Б“, етаж 1

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-14170/2/26.05.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на общински нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в Район „Връбница“, ж.к. „Връх Манчо“, блок № 2, вход „А“, етаж 1

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-6032/1/04.06.21 г. относно отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад, вх. № СОА19-ГР94-2225/8/12.05.2021 г., относно провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-13840/5/04.06.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наеми на части от урегулиран поземлен имот II, отреден за „Южен парк“ от квартал № 187 а в местност „Южен парк“ и урегулиран поземлен имот I, отреден за „озеленяване“ от квартал № 379а в местност „Буката“, находящи се на територията на район „Триадица“, които имоти са публична общинска собственост, с цел поставяне на преместваеми обекти по план-схема, одобрена от общинския съвет и главния архитект на СО

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ГР94-796/4/07.06.21 г. относно процедура за сключване на анекс към договор, сключен по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ по прилагане план за регулация и застрояване, одобрен с Решение № 387 по Протокол № 87 от 27.06. 2019 г. на Столичен общински съвет за кв. 1, м. ж.к. „Люлин – център“

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-7161/19.05.21 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ частичен регулационен план за УПИ XI-350, кв. 2а М. „НПЗ-Средец“, одобрен със Заповед № РД-50-09-119/13.04.1993 г. на Главния архитект на гр. София

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-12693/6/27.04.2021 г., относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез изменение на ПУП за преструктуриране на кв. 842, м. "Вълчо Иванов - север", касаещо ИПРЗ, в териториалния обхват на което е включен УПИ II "за ЖС и КОО"

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-2902/4/07.06.21 г. относно учредяване на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД на ограничено вещно право на прокарване на отклонения от общите врежи и съоръжения на техническата инфраструктура за сервитутна зона от 228,90 кв. м. в общински имот в район „Илинден“

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-2038/1/14.06.21 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на помещения за ученическо и столово хранене в 35 СУ „Добри Войников“, район „Лозенец“

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 

 1.  

Информация за постъпила поща:

Отчети от управители и контрольори на общински търговски дружества : ТД26-5090/29.04.21 г.; № СОА21-ТД26-4346/13.04.21 г.; № СОА21-ТД26-4313/1/13.04.21 г.; № СФИ21-ТД26-147/58/27.04.21 г.; № СОА21-МЦ29-136/21.04.21 г.; СОА21-ТД26-5280/1/10.05.21 г.; вх. № СОА21-ТД26-5035/28.04.21 г.; № СОА21-ТД26-6047/26.05.21 г.; № СОА17-ТД26-10917/39/14.05.21 г.; № СОА21-ГР94-2798/26.05.21 г.; № СОА21-МЦ29-155/29.04.21 г.; № СОА21-МЦ29-156/29.04.21 г.; № СФИ20-МЦ29-7/358/10.05.21 г.; № СФИ21-МЦ29-6/53/12.05.21 г.; № СФИ21-МЦ29-6/52/12.05.21 г.; № СОА21-ТД26-4107/07.04.21 г.; № СОА21-ГР94-2799/26.05.21 г.; № СФИ21-ТД26-226/1/20.05.21 г.; № СОА21-МЦ29-189/28.05.21 г.; СОА21-МЦ29-159/29.04.21 г.; СОА21-МЦ29-157/29.04.21 г.; СОА21-МЦ29-164/29.04.21 г.; СОА21-МЦ29-162/29.04.21 г.; СОА20-МЦ29-513/2/29.04.21 г.; СОА21-МЦ29-161/29.04.21 г.; СОА21-МЦ29-166/05.05.21 г.; СОА21-ГР94-2435/05.05.21 г.; СФИ21-МЦ29-6/39/29.04.21 г.; СФИ21-МЦ29-6/38/29.04.21 г.; СФИ21-МЦ29-6/51/07.05.21 г.;СФИ21-МЦ29-6/50/07.05.21 г.; СФИ21-МЦ29-6/49/07.05.21 г.; СОА19-МЦ29-205/7/05.05.21 г.; СОА21-МЦ29-144/26.04.21 г.; СОА21-МЦ29-141/23.04.21 г.; СОА21-ТД26-5059/29.04.21 г.; СОА21-ТД26-5003/28.04.21 г.; СФИ21-ТД26-147/84/10.06.21 г.

 

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5862/21.06.21 г. относно отпускане на средства за ремонт и поддръжка на знакови исторически обекти на територията на гр. София

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА21-МЦ29-127/2/22.06.21 г. относно даване на разрешение за съвместна дейност на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ – София ЕАД

Д-р Антон Койчев и Милка Христова – общински съветници

Доп. т. 3

Доклад вх. № СОА21-МЦ29-179/3/22.06.21 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД за срок от 10 /десет/ години

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО