Обратно Заседание №6 на ПК по финанси и бюджет от 30.12.2019 г.


Дневен ред на  заседание на Постоянната комисия по

финанси и бюджет, което ще се проведе на 30.12.2019 г.,понеделник,

от 9,30 ч. в зала 1, ет. 2, ул. „Московска” 33

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ТД26-17159/1/23.12.2019 г. относно приемане на дарение на стойност 150 000 лева

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

  1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-16900/20.12.2019 г. относно кандидатстване на район „Подуяне“ – СО по Програма „Красива България“, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ с проект „Ремонт на сградата на народно читалище “Стефан Караджа“, ул. „Гинци“ № 11, УПИ I, кв. 29, м. „Хаджи Димитър“ и мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проект „Текущ ремонт на дворно пространство на ДГ № 92 „Мечта“, гр. София 1836, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ № 10, УПИ IV – за детска градина, кв. 19, ж.к. „Левски зона Г“ по плана на гр. София, район „Подуяне“

Ева Митова – кмет на район Подуяне

 

  • Протокол №6 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 30.12.2019 г.