Обратно Заседание № 58 на ПК по финанси и бюджет от 08.06.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 08.06.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в Зала 1, ул. „Московска“ 33 и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5161/03.06.21 г. относно Временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем, респ. обезщетение от лица – наематели, респ.  ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл. 30, т. 1б и т. 1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Николай Стойнев, Георги Георгиев, Стефан Марков и Иван Таков – общински съветници

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5167/03.06.21 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Асоциация за развитие на София за 2020 г., финансов отчет за дейността на организациите с нестопанска цел през 2020 г. на Асоциация за развитие на София, основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2021 г., бюджет за 2021 г. и промени в управителните органи на АРС

Елен Герджиков – председател на СОС, Милка Христова – зам. председател на СОС, Ботьо Ботев, Иван Пешев, Иво Божков – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-4374/12.05.21 г. относно изменение на Решение № 16 по Протокол № 46/25.01.2018 г. на Столичен общински съвет относно изработване и поставяне на подова мозайка „Витоша“ („Зеленото сърце на София“)

Симеон Колев – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-4863/26.05.21 г. относно приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността за 2020 г. на „Диагностично-консултативен център X – София“ ЕООД – в ликвидация, приключване ликвидацията на „„Диагностично-консултативен център X – София“ ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенция по вписванията

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ТД26-5969/2/03.06.21 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Интер Експо и Конгресен Център“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 24.06.2021 г. редовно Общо събрание на акционерите

Димитър Вучев – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ТД26-5625/1/27.05.21 г. относно даване на съгласие „Столичен автотранспорт“ ЕАД да оборудва автобуси с прегради за водачите и изменение и допълнение на Решение № 214 от 22.04. 2021 г. на Столичен общински съвет

Карлос Контрера и Екатерина Йорданова – общински съветници

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5121/02.06.21 г. относно Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2020 г.

Ирина Савина – зам. кмет на СО и Екатерина Йорданова – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-2444/11.03.2021 г. относно проект на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2021 г., придружен с допълнителна информация с вх. № СОА21-ВК66-2444/1/12.05.21 г.

 

Ирина Савина – зам. кмет на СО и Екатерина Йорданова – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5119/02.06.21 г. относно обявяване на класиране и финансиране на проектни предложения по Програма „Европа“ 2021 на Столична община

Екатерина Йорданова, Николай Николов, д-р Веселин Милев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА16-ПП00-13/707/31.05.21 г. относно Даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг чрез подписване на договори за заем за финансиране изпълнението на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“ и проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР)

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО и Ирина Савина – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5193/03.06.21 г. относно  ссъфинансиране от Столична община за изпълнение на инвестиционен проект Адаптация и реставрация на сградата на  минерална баня „Овча купел“ като рекреативен център с активно използване на минералната вода

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5029/31.05.21 г. относно Банковото обслужване на Столична община и поетапно преминаване към системата за електронни бюджетни разплащания /СЕБРА/

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-4840/25.05.21 г. относно определяне на наименование и щатни бройки в социална услуга – делегирана от държавата дейност „Кризисен център“, гр. София, район „Надежда“, ж.к. „ Лев Толстой“, бл. 43, ет. 1

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5069/01.06.21 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5146/03.06.21 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01, проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ”, сключен между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ)

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-8032/26.06.20 г. r и становище вх. № СОА21-ВК08-3431/3/28.04.21 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 5 /пет/ години, на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на репресираните в България“, „Съюз на репресираните от комунистическия терор в Р България“ и „Съюз на свещениците в България“ върху нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, бул. „Сливница“ № 212, вх. А

Николай Александров – кмет на район Оборище

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-4436/2/31.05.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 / пет / години на свободни части от  недвижим имот - публична общинска собственост с АОС № 8732/2014 г., част с общо застроена площ 427,46 кв.м. от трети етаж на сграда, представляващ учебен корпус „Б“ на 27 СУ „Акад. Георги Караславов“, находящ се  на територията на поземлен имот с идентификатор 68134.4360.408, гр. София, район „Люлин“,  жк.“Люлин-6 м.р.“, ул. “Никола Попов“ №4, чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс по реда на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 1.  

Писмо вх. № СОА21-ТД26-4434/14.04.21 г. относно, предоставяне за стопанисване на имоти, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД на райони към СО

Димитър Шивачев - изп. директор на „Софийски имоти“ ЕАД

 1.  

Писма вх. № СОА20-ВК66-2923/6/14.05.21 г.; вх. № СОС20-ВК08-27964/10.05.21 г.;  от Д. Барбалов – зам. кмет на СО

/за сведение/

 1.  

Писмо вх. № СФИ21-ВК66-111/2/18.05.21 г. от Д. Барбалов – зам. кмет на СО, относно доклад от проведено редовно Общо събрание на акционерите на „Спортно-развлекателен комплекс  Корали“ АД

/за сведение/

 1.  

Информация за постъпила поща:

Отчети от управители и контрольори на общински търговски дружества, от Одитни комитети : вх. № СОА21-ГР94-2450/07.05.21 г.; № СОА21-ТД26-5037/28.04.21 г.; № СОА21-МЦ29-140/23.04.21 г.; № СОА20-МЦ29-510/2/26.04.21 г.; № СФИ21-ТД26-193/2/26.04.21 г.; № СФИ21-ТД26-193/3/26.04.21 г.; № СФИ21-ТД26-147/60/28.04.21 г.; № СФИ21-ТД26-147/62/28.04.21 г.; № СОА21-МЦ29-153/28.04.21 г.; № СОА21-ГР94-2378/29.04.21 г.; № СОА21-ГР94-2350/28.04.21 г.; № СФИ21-ТД26-193/4/26.04.21 г.; № СОА21-МЦ29-169/07.05.21 г.; № СОА21-МЦ29-148/27.04.21 г.; № СОА21-МЦ29-149/27.04.21 г.; № СОА21-МЦ29-147/27.04.21 г.; № СОА21-МЦ29-143/26.04.21 г; № СОА21-МЦ29-165/05.05.21 г.; № СОА20-ГР94-2008/4/15.04.21 г.; № СОА21-ТД26-5656/17.05.21 г.;

Внесени бизнес-планове за 2021 г. с вх. № СОА21-МЦ29-142/23.04.21 г.; № СОА21-ТД26-5093/29.04.21 г.;

 

 

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА21-ВК08-4461/26.03.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на  публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика“

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика