Обратно Заседание № 56 на ПК по финанси и бюджет от 18.05.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 18.05.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , ул. „Московска“ 33, зала V и онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meeting

и ще се излъчва на страницата на СОС във Facebook

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2011/04.03.2020 г. относно обособяване на пешеходна зона на пл. Света Неделя в карето, заключено между бул. „Витоша“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, пл. „Независимост“, ул. „Съборна“ и ул. „Позитано“, придружен с внесен нов проект за решение с вх. № СОА20-ВК66-2011/11/05.05.21 г.

 

Становище вх. № СОА20-ВК66-2011/10/20.01.21 г. от Трайчо Трайков – кмет на район Средец

Борис Бонев – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ДИ05-1263/11.05.2021 г. относно приемане на допълнение в приложение № 1 на Годишния общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2020-2021 г., приет с Решение № 422 по протокол № 20 от 24.09.2020 г. на Столичен общински съвет

 

Николай Стойнев – председател на НС на СОАПИ

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ДИ05-1264/11.05.2021 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти

 

Николай Стойнев – председател на НС на СОАПИ

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ТД26-4498/1/11.05.2021 г. относно даване на съгласие „Топлофикация София“ ЕАД да учреди банкова гаранция в полза на Столична община, съгласно договор № РД-56-611/15.06.2011 г. сключен със Столична община

 

Николай Стойнев и Прошко Прошков – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-4456/13.05.21 г. относно одобряване на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Столична община и Европейската инвестиционна банка в рамките на ЕКЦИВ № АА-010617

Прошко Прошков, Георги Георгиев, Николай Стойнев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-4451/13.05.21 г. относно намаляване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Николай Стойнев – общински съветник и Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4282/1/13.05.21 г. относно приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2021 г.

 

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1162/3/11.05.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Шейново“ ЕАД, чрез непарична вноска

 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1176/1/11.05.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център II-София“ ЕООД, чрез непарична вноска

 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1181/1/11.05.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XI-София“ ЕООД, чрез непарична вноска

 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-4077/27.04.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД

 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-4309/11.05.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XV-София“ ЕООД, чрез непарична вноска

 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-МЦ29-36/6/13.05.21 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1398/36/13.05.21 г. относно промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2021 г.

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ТД26-3678/17/12.05.21 г. относно даване на съгласие Столична община да сключи споразумение за изплащане на сума на „МТК ГРОУП“ ООД по т. 4.1.2. от Споразумение № СОА21-ДГ56-25 от 20.01. 2021 г.

Кристиан Кръстев – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2856/1/29.04.2021 г. относно учредяване право на строеж върху собствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община

Савина Савова – кмет на район Възраждане

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-8533/4/14.04.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински поземлен имот с идентификатор 68134.2821.8 – частна общинска собственост, находящ се в район Връбница, ул. „3022-ра“ № 8

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-8506/4/14.04.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на четири общински поземлени имота с обща площ 1357 кв. м. – частна общинска собственост, заедно със сграда с площ 128 кв. м., разположена в два от тях, всичките находящи се в район „Връбница“, ул. „Адам Мицкевич“ № 13 и № 15

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-9538/6/14.04.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на части от имот – публична общинска собственост, представляващи помещение и част от покривното пространство на административната сграда на кметство село Волуяк

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-483/1/14.04.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестени конкурси, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на три реални части от два поземлени имота, както и магазин, представляващи частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Сердика“

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-3382/1/28.04.21 г. относно сключване договори за наем за два имота – частна собственост, части от които попадат в улиците „Хенрих Ибсен“ и „Иван Андонов“

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-5342/1/12.05.21 г. относно изменение на действащ ПУП-ИПРЗ за недвижими имоти, находящи се на територията на район „Младост“, образуване на нови урегулирани имоти, изменение на улица и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост

 

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

 1.  

Информация за постъпила поща:

Отчети от управители и контрольори на общински търговски дружества с вх. № СОА21-МЦ29-122/12.04.21 г.; СФИ21-ТД26-169/08.04.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-138/23.04.21 г.; СОА21-ТД26-5021/28.04.21 г.

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА21-ВК66-4505/14.05.21 г. относно определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства и кметски наместници на територията на Столична община

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

/водеща комисия/