Обратно Заседание № 55 на ПК по финанси и бюджет от 27.04.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 27.04.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС
 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-10481/07.12.20 г. относно проект на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години, приета с Решение №714 на столичен общински съвет от 24.11.2016 година.  

Становище вх. № СОА20-ВК66-10481/2/02.04.21 г. от арх. З. Здравков – гл. архитект на СО

Тома Белев – общински съветник

 

/водеща комисия/

  1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-3573/14.04.21 г. относно дейности по управление, стопанисване и ползване на горските територии, общинска собственост през 2022 г.

Десислава Билева – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-4/3/01.04.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 години на части от имоти – частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваеми обекти по одобрени подробни схеми от главния архитект на СО

Димитър Димов – кмет на район Надежда

  1.  

Доклад вх. № СОА16-ГР94-3814/22/01.04.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Банкя“, ул. Панайот Волов“ № 1

Рангел Марков – кмет на район Банкя

  1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-852/2/02.04.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от поземлен имот – публична общинска собственост, представляващ парк „Света Троица“, попадащ по КККР в поземлен имот с идентификатор 68134.1203.473 на територията на район „Илинден“ за поставяне на преместваем обект – павилион по схема, одобрена от Столичния общински съвет

Иван Божилов – кмет на район Илинден

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-16010/4/01.04.21 г. относно процедура за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XV – 357, кв. 23, в.з. „Беликата“, с площ от 882 кв. м., идентичен с поземлен имот с идентификатор 55419.6708.357, находящ се в с. Панчарево, район Панчарево

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

  1.  

Писмо вх. № СОА21-ВК08-2068/18/15.04.21 г. относно продажба на движими вещи – отпадъци чрез търг с явно наддаване

Десислава Билева – зам. кмет на СО

  1.  

Писмо вх. № СФИ21-ВК08-201/19/10.03.21 г. от изп. директор на „Университетска Първа МБАЛ-София“ ЕАД относно изпълнение на решение № 578/Протокол 23 от 12.11.20 г.

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА19-ПП00-2/125/16.04.21 г. относно Даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична  община за разплащане на разходи по II-ра фаза на проект „Лисабонска Стратегия за местно развитие на квартали или области с приоритетна интервенция, интегриран инструментариум“ (Com.Unity.Lab), финансиран по Програма УРБАКТ IІІ на Европейския съюз

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 

/водеща комисия/

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА21-ВК66-3848/20.04.21 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г.

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

Доп. т. 3

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5779/15/22.04.21 г. относно План за действие за 2021 г. към Стратегия за достъпна среда за всички на територията на Столична община 2018 – 2022 г.

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

Доп. т. 4

Доклад вх. № СОА20-ВК08-15275/1/14.04.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 години на обособена реална част от поземлен имот, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Сердика“

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика