Обратно Заседание № 54 на ПК по финанси и бюджет от 20.04.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 20.04.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС
 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-3635/15.04.2021 г.относновременно освобождаване от задължението за заплащане на наем, респ. обезщетение от лица – наематели, респ. ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала

Николай Стойнев, Георги Георгиев, Стефан Марков, Карлос Контрера, Иван Таков – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-3601/14.04.2021 г. относно договор за реализиране на необходимите строителни дейности, изразяващи се и/или свързани с довършителни работи и получаване на разрешение за ползване на Подземните паркинги, завършенив груб строеж с приети конструкции

Карлос Контрера, Николай Стойнев, Георги Георгиев – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-3605/14.04.2021 г. относно преобразуване чрез промяна на правната форма на „Софинвест“ ЕООД в еднолично акционерно дружество, а именно „Софинвест“ ЕАД

Николай Стойнев, Георги Георгиев, Стефан Марков, Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-3656/15.04.21 г. относно отпускане на паричен заем от Столична община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за погасяване на просрочени задължения

Карлос Контрера и Георги Георгиев – общински съветници

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-3658/15.04.21 г. относно отпускане на паричен заем от Столична община на „Център за градска мобилност“ ЕАД за погасяване на просрочени задължения

Карлос Контрера и Георги Георгиев – общински съветници

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-1323/12.02.20 г. относно увеличаване на капитала на „Център за градска мобилност“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Карлос Контрера и Георги Георгиев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-15565/3/14.04.2021 г. относно намаляване на капитала на „Спортна София - 2000“ ЕАД с непарична вноска, представляващ право на собственост върху недвижим имот, попадащ в парк „Гео Милев“ и предоставяне управлението на имота на Кмета на Столична община чрез Кмета на район „Слатина“ – СО

 

Георги Илиев – кмет на район Слатина и Николай Стойнев – председател на ПК по ИСДТ

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1200/05.02.2021 г. от Борис Бонев – общински съветник, относно експериментално въвеждане на нова автобусна линия  № 173 на обществения транспорт

 

Борис Бонев – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-3506/1/15.04.2021 г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2020 г.

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2694/5/31.03.21 г. относно Одобрение на Годишен отчет за 2020г. за изпълнението на „Програма за управление качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015-2020г. - намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10“ и

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-8488/6/14.04.21 г. относно Разрешение за разходване на средства, постъпили като целеви дарения по дарителска сметка на Столична община за овладяване разпространението на COVID-19 и преодоляване на последиците от епидемията

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-МЦ29-589/2/01.04.21 г. относно увеличаване на капитала на „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев-общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1138/1/01.04.21 г. относно увеличаване на капитала на „Първа Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Света София“ ЕАД чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев-общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-МЦ29-577/1/01.04.21 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център III-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев-общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1180/1/01.04.21 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XXVIII-София“ ЕООД чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев-общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-МЦ29-567/1/01.04.21 г. относно даване на съгласие „Първа акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Света София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 /един/ брой имунологичен анализатор

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев-общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-3176/01.04.21 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Програма „Европа“ на Столична община за 2020 г.

Екатерина Йорданова, Борис Петров и Николай Николов – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4860/2/01.04.21 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по договор за финансиране от Министерство на здравеопазването на допълнителни трудови възнаграждения на здравните медиатори

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3620/15.04.2021 г. относно одобряване на Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ с цел извършването на проучване, което да включва разработването на пътна карта за надграждане на „Топлофикация - София“ ЕАД, конкретни препоръки относно цялостното преустройство на експлоатацията, финансовото състояние и правната и управленска структура на дружеството

 

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ПП00-1/36/13.04.21 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGENERGY-2.001-0092-001 от 08.04.2021 г., за проект „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“

 

Кристиан Кръстев – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-2212/1/31.03.2021 г., относно процедура за прилагане план за регулация и застрояване ,одобрен с Решение №121, по Протокол № 24/30.03.21 г. на СОС и ИПРЗ, одобрено със заповед № РД-09-50-614/20.06.2005 г. на Главния архитект на София за УПИ- 1018, по чл.15,ал.5 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 68134.619.1018,жк.“Левски- Зона В“, район „Подуяне“, актуализирана пазарна оценка с вх. № СОА21-ВК08-2212/3/14.04.21 г.

Ева Митова – кмет на район Подуяне

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-10636/6/31.03.2021 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестени конкурси, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на общо 14 обекта, включващи 6 нежилищни помещения и 8 поземлени имота или части от такива, представляващи частна общинска собственост, разположени на различни места на територията на р-н Възраждане

Савина Савова – кмет на район Възраждане

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-1911/2/01.04.2021 г., относно изменение на Решение № 376 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г. на СОС

Даниела Райчева – кмет на район Нови искър

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-3437/1/01.04.2021 г., относно провеждане  на процедура по реда на чл. 199 , § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-16657/1/31.03.2021 г., относно процедура за провеждане за публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за обслужваща дейност на незастроен поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2126- частна общинска собственост, находящ се в жк. „Надежда- ІІ част“, ул. "Кирил Дрангов"№83, район „Надежда“.

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-1446/1/31.03.2021 г., относно процедура за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план (ПУП) относно урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-320,321,322,323,324, кв. 76, по плана на м. "НПЗ Орион и съседни жилищни територии", по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, район "Връбница“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-8038/5/20.10.20 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а именно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда, придружен с коригиран проект за решение с вх. № СОА19-ВК08-8038/9/08.01.21 г. и изготвена нова пазарна оценка с вх. № СОА19-ВК08-8038/10/08.04.21 г.

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-3251/12/12.04.21 г. относно предложение за приемане на дарение под формата на труд, материали и услуга за текущ ремонт по обновяване пространството около църква „Св. Вмчк. Георги Победоносец“ на бул. „Патриарх Евтимий“, район Триадица

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-16216/3/04.03.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, на имот, публична общинска собственост, представляващ обособена част – помещение с площ 53 кв. м., заедно с 12,50 кв. м., припадащи се към него идеални части на сградата, разположено на втория етаж в двуетажна сграда, кв. Бенковски, район „Сердика“, за срок от пет години, за осъществяване на здравна дейност /лекарски кабинет/

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 1.  

Писмо вх. № СОА21-ВК08-2068/18/15.04.21 г. относно продажба на движими вещи – отпадъци чрез търг с явно наддаване

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 1.  

Писмо вх. № СОА21-ВК66-3170/31.03.21 г. от Й. Фандъкова – кмет на СО,  относно прилагане на Решение № 405 по Протокол № 19 от 10.09.20 г. и Решение № 655 по Протокол № 25 от 17.12. 2020 г. на Столичен общински съвет

/за сведение/

 1.  

Писмо вх. № СОА21-ВК66-3167/31.03.21 г. от Й. Фандъкова – кмет на СО, относно информация за изпълнение на Решение № 578 по Протокол № 23 от 12.11. 2020 г. на Столичен общински съвет

/за сведение/

 1.  

Информация за постъпила поща:

Отчети от управители и контрольори на общински търговски дружества: вх. № СОА21-ГР94-1800/02.04.21 г.; вх. № СФИ20-МЦ29-7/357/01.04.21 г.; СОА21-М29-113/01.04.21 г.; СОА19-МЦ29-329/9/01.04.21 г.; СОА19-МЦ29-330/6/01.04.21 г.; № СОА21-МЦ29-107/31.03.21 г.; № СОА21-МЦ29-108/31.03.21 г; № СФИ21-ТД26-115/8/30.03.21 г.; № СОА21-МЦ29-102/25.03.21 г.; № СФИ21-МЦ29-9/22.03.21 г.

Бизнес-планове за 2021 г.: вх. № СФИ21-ТД26-115/9/30.03.21 г.; № СОА21-МЦ29-104/29.03.21 г.;

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА21-ВК66-3734/16.04.21 г. относно приемане на Икономическа рамка на обществения градски транспорт в Столична община за периода януари-септември 2021 година

Кристиан Кръстев – зам. кмет на СО, Карлос Контрера и Зафир Зарков – общински съветници

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА21-ВК66-3794/19.04.21 г. относно договори за банков кредит № 866/24.07.2015 и №1029/28.07.2020 г., сключени между „Център за градска мобилност“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ ЕАД

 

Карлос Контрера, Георги Георгиев и Николай Стойнев – общински съветници

/водеща комисия/

Доп. т. 3

Доклад вх. № СОА21-ВК66-3728/16.04.21 г. относно оптимизиране транспортната схема на масовия градски транспорт /МГТ/ поради въвеждане в експлоатация на третия лъч на столичното метро

Карлос Контрера и Зафир Зарков – общински съветници

Доп. т. 4

Доклад вх. № СОА21-ДИ05-324/8/16.04.21 г. относно приемане на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доп. т. 5

Доклад  вх. №СОА21-ВК66-3777/19.04.21 г. относно финансиране на проекти по Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2021 г., в изпълнение на Решение №92, по Протокол №28 от 11.02.21 г. на СОС

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС доц. д-р Тодор Чобанов  – зам. кмет на СО

Доп. т. 6

Доклад  вх.№ СОА21-ВК66-288/18/16.04.21 г. относно финансиране на проекти по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта за 2021 г., в изпълнение на  Решение №113, по Протокол №29 от 25.02.21 г на СОС

доц. д-р Тодор Чобанов - – зам. кмет на СО