Обратно Заседание № 52 на ПК по финанси и бюджет от 06.04.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 06.04.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-3012/1/01.04.2021 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Спортно-развлекателен комплекс Корали“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 23.04.2021 г. редовно Общо събрание на акционерите

 

Николай Стойнев и Георги Георгиев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-3099/30.03.21 г. относно приемане на Отчет за изпълнение на Програма „Културно наследство“ на Столична община за 2020 г.

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-2489/12.03.21 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столична община за 2021 г.

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-98/3/29.03.21 г. относно одобряване на проекти за финансиране по Програма „София – град на младите и активните“ съгласно Решение № 20 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г.

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ДИ02-54/4/17.03.21 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-14881/3/17.02.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет г. на част от имот - публична общинска собственост – помещение, находящо се на територията на район „Нови Искър“, с. Доброславци, за осъществяване на здравна дейност /лекарски кабинет/

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-12870/1/17.02.20021 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на обособена част от имот- публична общинска собственост, находяща се на ъгъла между ул. "Козяк" и ул. "Ран Босилек", върху която част е предвидено разполагането на преместваем обект за търговска дейност по одобрена схема на главния архитект на СО, придружен с писмо вх. № СОА20-ВК08-12870/2/29.03.21 г. с актуализирана оценка на начална месечна наемна цена

 

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-2249/1/17.03.21 г. относно процедура по чл. 36, ал. 1, т. 2 по реда на Закона за общинската собственост, за продажба на съсобственик на 169.12/424 идеални части от недвижим имот с идентификатор 68134.900.1119 – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, кв. I, м. „Лозенец – жилищна група „Южен парк“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 108

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-15497/2/03.02.2021 г., относно , придружен с писмо вх. № СОА20-ВК08-15497/3/12.03.21 г. с актуализирана пазарна оценка

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-15746/2/03.02.2021 г., относно придобиване от СО на ПИ с проектен идентификатор 68134.1351.1034,попадащ в улична регулация на м. НПЗ "Илиянци-Запад", придружен с писмо вх. № СОА20-ВК08-15746/3/12.03.21 г. с актуализирана пазарна оценка

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад, вх. № СОА19-ВК08-15955/4/03.02.2021 г., относно прекратяване на съсобственост между СО и физически лица, чрез продажба на общинската част от сграда и поземлен имот на съсобственици, ", придружен с писмо вх. № СОА19-ВК08-15955/5/16.03.21 г. с актуализирана пазарна оценка

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-16001/1/03.02.2021 г., относно придобиване от СО, чрез изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68134.1352.2051 - частна собственост, попадащ в улична регулация по ПУП-ИПР на м. "НПЗ Илиянци-Запад", р-н "Надежда", ", придружен с писмо вх. № СОА20-ВК08-16001/2/16.03.21 г. с актуализирана пазарна оценка

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-16007/2/04.02.2021 г., относно придобиване от СО, чрез изкупуване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1352.2072 - частна собственост, попадащ в улична регулация по ПУП-ИПР на м. "НПЗ Илиянци-Запад" р-н "Надежда", ", придружен с писмо вх. № СОА20-ВК08-16007/3/12.03.21 г. с актуализирана пазарна оценка

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Писмо вх. № СОА21-ВК66-1961/26.02.21 г. относно основни препоръки за подобрения към програмата „София избира“ или друга програма за граждански бюджет, изготвени от екипа на проект „Граждански бюджет за София“

Борис Бонев – общински съветник

 1.  

Информация за постъпила поща:

Докладна записка вх. № СОА21-ТД26-2785/08.03.21 г. от Драгомир Димитров – изп. директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД, Писмо вх. № СОА21-ТД26-2636/02.03.21 г. от „Интер Експро и Конгресен център“ АД,  Писмо вх. № СОА21-НЦ62-156/04.03.21 г. от Национален борд по Туризъм, Писмо вх. № СОА21-КИ18-69/26.02.21 г. от Мариус Донкин – директор на НТ „Иван Вазов“,Писмо вх. № СОА21-ТД26-2549/26.02.21 г. от „Ню Криейтив Къмпани“ ООД, писмо вх. № СОА20-ТД26-8558/3/25.01.21 г. от НСБ ЕАД и становище вх. № СОА20-ТД26-8558/7/04.03.21 г.

Отчети вх. № СОА21-ДИ04-126/3/17.02.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-57/03.02.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-87/01.03.21 г.;

/за сведение/

Доп. т. 1

Писмо вх. № СОА21-ВК66-2403/4/05.04.2021 г. относно информация за общински имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2, находящ се в гр. София, район „Красна поляна“, ул. „Методи Кусевич“

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна