Обратно Заседание № 51 на ПК по финанси и бюджет от 16.03.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 16.03. 2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

 

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК66-5158/33/09.02.21 г. относно отмяна на настоящите правила на Програма „Навън“ за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда – Площадка „Мавзолей“, приети с Решение № 633/13.09.2018 г. на Столичния общински съвет и приемане на нови правила

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ и доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9793/17/09.03.21 г. относно Календар на културните събития на Столична община за 2021 г.

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-2378/1/12.03.21 г. относно необходимите финансови средства за реализацията на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки през 2021 г.

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Малина Едрева, С. Христова, М. Христова, – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-2302/09.03.21 г. относно утвърждаване на приоритетни области, финансиране и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програма „Европа“ на Столична община за 2021 г.

Екатерина Йорданова, Борис Петров и Николай Николов – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-2444/11.03.21 г. относно проект на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2021 г.

Ирина Савина – зам. кмет на СО и Екатерина Йорданова – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1698/18.02.21 г. относно разсрочване на публични общински вземания за местна Такса за битови отпадъци над 30 000 лв. за срок по-голям от една година на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, ЕИК 000662160, на основание чл. 4, ал. 7 и чл. 9а, ал. 5 от ЗМДТ

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад, вх. № СОА19-ВК08-16039/5/04.02.2021 г., относно

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-12330/3/12.02.20021 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 г. на част от имот - публична общинска собственост ,представляващ обособено помещение, разположено в административната сграда на кметството в село Световрачене

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-15233/1/03.02.2021 г., относно

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-16540/1/16.02.20021 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински нежилищен имот-частна общинска собственост

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-16201/1/03.02.2021 г., относно

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад, вх. № СОА17-ВК08-16732/38/03.02.2021 г., относно изменение на Решение №861 по Протокол №45 от 21.12.2017г.на СОС, за придобиване на ПИ с идентификатор 68134.905.53,попадащ в обхвата на ул. "Проф. Васил Арнаудов", собственост на физически лица

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад, вх. № СОА19-ГР94-5030/3/03.02.2021 г., относно прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване от страна на общината на правото на собственост върху 1/6 идеална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1386.311,находящ се на улица "Жорж Дантон" №47

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-15047/2/03.02.2021 г. ,относно придобиване от СО, чрез изкупуване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1352.2074 - частна собственост, попадащ в улична регулация по ПУП-ИПР на м. "НПЗ Илиянци-Запад" р-н "Надежда"

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад, вх. № СОА17-ТД26-8671/11/03.02.2021 г., относно , писмо вх. № СОА17-ТД26-8671/13/06.03.21 г.  за актуализиране на пазарната оценка

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 1.  

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-333/1/03.02.2021 г., относно

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-1434/9/04.02.2021 г., относно , писмо вх. № СОА21-ВК08-3644/12.03.21 г. за актуализиране на пазарната оценка

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-13077/1/12.02.20021 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс ,с цел отдаване под наем за срок от 10г. на общински нежилищен имот -частна общинска собственост ,находящ се на бул."Александър Стамболийски" №182

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-15604/1/17.02.20021 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс отдаване под наем за срок от 10 години на две сгради -частна общинска собственост, едноетажна с идентификатор 07106.1433.588.1 и пристройка към нея с идентификатор 07106.1433.588.2.

Ивайло Цеков – кмет на район Искър

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-15507/1/17.02.20021 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5/ пет /години на общински нежилищен имот - частна общинска собственост

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-9520/3/18.02.20021 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35239.6107.539.1.11,с площ от 20,03 кв. м., находящ се на втория етаж в административната сграда на кметството в село Казичене

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-1435/2/26.02.21 г. относно предоставяне на заемообразни средства във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3 в район „Овча купел“, договор BG05М9ОР001-2.001-0153-С01

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

/водеща комисия/

 1.  

Искане вх. № СОА21-ВК66-2403/11.03.21 г. от г-н Методи Лалов – общински съветник

 

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА21-ВК08-2264/6/12.03.21 г. относно Финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за реставрация на къщата, в която е живяла Райна Попгеоргиева, известна като Райна Княгиня, намираща се в гр. София на ул. “Софроний Врачански“ № 119, район „Сердика“

 

 

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

/водеща комисия/

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА21-ДИ05-635/1/12.03.21 г. относно приемане на решение за увеличаване капацитета на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга“ с адрес гр. София, район „Лозенец“, ул. „Персенк“ № 22, бл. 34, от 20 места на 35 места, считано от 01.04.2021 г.

Албена Атанасова – зам. кмет на СО