Обратно Заседание № 49 на ПК по финанси и бюджет от 23.02.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 23.02.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1398/10.02.21 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2021 год.;

 

 • вх. № СОА20-ВК66-8659/19.10.20 г. от К.Контрера –председател на ПК по ТПБ и Борислав Иванов – председател на ПК по ОРС, относно  предложения при изготвянето на проект за бюджет на Столична община за 2021 г. по отношение на сигурността и пътната безопасност
 • Предложения вх. № СОА21-ВК66-937/30.01.21 г. от Борис Бонев – общински съветник, относно изменение на проект за бюджета на Столичната община за 2021 г.

- Предложение вх. № СОА21-ВК66-1398/8/19.02.21 г. от политическа група на „Демократична България – Обединение“ за изменение на проекта за бюджет на Столична община за 2021 г.

 

 • Писмо вх. № СОА21-КЦ01-2910/17.01.21 г. от Любомир Секулов, относно предложения за бюджет 2021 година;

- Предложения вх. № СОА21-КЦ01-5519/01.02.21 г. от Сдружение в обществена полза „За Княжево“, относно проекто-бюджет на СОС за 2021 г.

- Отворено писмо вх. № СОА21-ВК08-2690/19.02.21 г. от Н. Александров – кмет на район Оборище, относно необходими средства за техническа инфраструктура, общински сграден фонд и зелена система за район Оборище

- Предложение вх. № СОА21-ВК66-1398/12/23.02.21 г. от политическа група „Патриоти за София“ в СОС, относно изменение и допълнение в проекта за решение на сборен бюджет на СО за 2021 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1758/19.02.21 г. относно предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2021 година

Общински съветници от групата на „БСП за България“

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-НЦ62-33/9/12.02.21 г., писмо вх. № СОС20-ВК08-26467/17.02.21 г. с приложен погасителен план, относно отсрочване и разсрочване на публични общински вземания за местен Данък върху недвижимите имоти в размер над 100 000 лв. за срок над една година и за местна Такса за битови отпадъци над 30 000 лв. за срок по-голям от една година на Съюз на българските филмови дейци, ЕИК 000703504, на основание чл. 4, ал. 7 и чл. 9а, ал. 5 от ЗМДТ

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ТД26-1858/1/18.02.21 г. относно даване на съгласие „Пазари Запад“ ЕАД да разходва собствени средства за поставяне на преместваеми обекти тип библиотека-щанд

Георги Георгиев – председател на ПК по финанси и бюджет, Николай Стойнев – общински съветник, председател на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-288/2/08.02.21 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2021 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1455/12.02.21 г. относно предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти за индивидуално ползване по реда и при условията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1501/12.02.21 г., допълнение проект на погасителен план с вх. № СОА21-ВК66-1501/1/15.02.21 г. относно разсрочване на публични общински вземания за местен Данък върху недвижимите имоти в размер над 100 000 лв. за срок от една година и за местна Такса за битови отпадъци над 30 000 лв. за срок по-голям от една година на „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД, ЕИК 000689524, на основание чл. 4, ал. 7 и чл. 9а, ал. 5 от ЗМДТ

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1213/05.02.21 г. относно промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на 2020 г.

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1711/18.02.21 г. относно Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2021 г.

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

 1.  

Изслушване на кмета на район Красно село във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2012-2020 г. и искане за финансова информация за разходите по него

 

 1.  

Информация за постъпила поща:

Годишни доклади от общински търговски дружества за състоянието на системите за финансово управлениеи контрол и въпросник за самооценка за 2020 г.:

вх. № СОА20-ДИ04-3465/62/22.01.21 г.; № СОА20-ДИ04-3465/23/13.01.21 г.; № СОА20-ДИ04-3465/64/22.01.21 г.; № СОА20-ДИ04-3465/59/21.01.21 г.; № СОА20-ДИ04-3465/57/21.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/33/21.01.21 г.

Отчети от общински търговски дружества:

вх. № СОА20-ГР94-3819/2/28.01.21 г.; СОА21-МЦ29-59/04.02.21 г.; СОА21-МЦ29-1/04.01.21 г.; СОА19-МЦ29-330/5/04.01.21 г.;

/за сведение/