Обратно Заседание № 48 на ПК по финанси и бюджет от 16.02.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 16.02.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1398/10.02.21 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2021 год.;

 

Писмо вх. № СОА21-ВК66-1402/11.02.21 г. от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, относно Протокол от публичното обсъждане на Проекта за бюджет на Столична община за 2021 г., проведено на 01.02.21 г., постъпили постъпили към 29.01.2021 г. писмени предложения от местната общност на имейл: obshestveno_obsazhdane@sofia.bg

 

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

 1.  
 • вх. № СОА20-ВК66-8659/19.10.20 г.  относно предложения при изготвянето на проект за бюджет на Столична община за 2021 г. по отношение на сигурността и пътната безопасност

 

Карлос Контрера – председател на ПК по „Транспорт и пътна безопасност“ и Борислав Иванов – председател на ПК по „Обществен ред и сигурност“

 1.  

Предложения вх. № СОА21-ВК66-937/30.01.21 г. относно изменение на проект за бюджета на Столичната община за 2021 г.

Борис Бонев – общински съветник

 1.  

Писмо вх. № СОА21-КЦ01-2910/17.01.21 г. от Любомир Секулов, относно предложения за бюджет 2021 година;

 

Предложения вх. № СОА21-КЦ01-5519/01.02.21 г. от Сдружение в обществена полза „За Княжево“, относно проекто-бюджет на СОС за 2021 г.

 

 

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1154/04.02.21 г. относно приемане на мерки за безопасност на движението на децата на територията на Столична община за 2021 г.

Карлос Контрера –председател на ПКТПБ, Борислав Иванов – председател на ПКОРС, Ваня Тагарева – член на ПКТПБ и ПКОРС

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-288/2/08.02.21 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2021 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-13635/3/03.02.21 г. относно  изкупуване от страна на Столична община на недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 00357.5359.2260, с площ 1947 кв.м, собственост на физически лица, попадащ по действащия подробен устройствен план на гр. Нови Искър, кв. Ал. Войков (Кумарица и Славовци) в УПИ I - за „техническа инфраструктура, КСП, трафопост и озеленяване“, кв.182, за изграждане на канализационна помпена станция 7, във връзка с реконструкция, доизграждане и рехабилитация на канализационната мрежа на град Нови Искър

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-11177/4/04.02.2021 г., относно откриване на процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем на два обекта-публична общинска собственост, единият, от които представлява помещение в административната сграда на р-н "Сердика", а другият-поземлен имот с идентификатор 68134.508.1673

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-15460/1/03.02.2021 г., относно

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 1.  

Информация за постъпила поща:

Писма вх. № СФИ20-ВК66-172/95/04.02.21 г. , вх. № СФИ20-ВК66-172/93/29.01.21 г. от Д. Барбалов – зам. кмет на СО;

 

Годишни доклади от общински търговски дружества за състоянието на системите за финансово управление и контрол и въпросник за самооценка за 2020 г.:

Вх. № СОА20-ДИ04-3465/96/02.02.21 г.;

 

Отчети от общински търговски дружества:

Вх. № СФИ20-МЦ29-7/346/02.02.21 г.; СОА19-МЦ29-205/6/04.02.21 г.; СОА20-МЦ29-513/1/01.02.21 г.; СОА20-ГР94-2008/3/01.02.21 г.; СОА21-ГР94-507/02.02.21 г.;

 

/ за сведение/