Обратно Заседание № 47 на ПК по финанси и бюджет от 09.02.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 09.02.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-10786/14.12.2020 г. относно приемане на Наредба за управление на общинските жилища на Столична община

Силвия Христова, Ботьо Ботев, Иван Таков, Владислав Панев, Борислав Иванов, Борис Бонев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1143/04.02.21 г. относно предоставяне на недвижим имот, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД за временно и възмездно ползване на Столична община

Доц. д-р Тодор Чобанов, Николай Стойнев, Малина Едрева, Георги Георгиев, Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9100/4/05.02.21 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения и утвърждаване на технически разходи по Програмата през 2021 г.

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ, доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО, Иван Виделов, Веселин Калановски, Владимир Митов, Борислав Бориславов – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-6703/1/22.01.21 г. относно даване на съгласие „Метрополитен“ ЕАД да отдаде под наем на „Български пощи“ ЕАД помещения, находящи се в метростанции на столичното метро

Николай Стойнев и Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1106/03.02.2021 г. относно обявяване на сесия за програмно финансиране по Програма за развитие на детско – юношеския спорт за 2021 година.

 

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС и доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-НЦ62-724/2/22.01.21 г. относно даване на разрешение за разпоредителна сделка с ДМА на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-МЦ29-575/2/22.01.21 г. относно даване на разрешение за разпоредителна сделка с ДМА на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-6017/9/04.02.21 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнението на 3-ти етап от инвестиционен проект „Възстановяване и обновяване на плувен басейн и физкултурен салон и прилежащите им помещения в 30 СУ „Братя Миладинови“ УПИ I за училище, кв. 238, м. „Зона Б-5“, гр. София, р. „Възраждане“

 

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-4532/6/04.02.21 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд  извършване на ремонтни работи в пешеходен подлез на кръстовището бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен Втори“

 

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5191/1/13.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 3 години на сграда с идентификатор 68134.8270.933.1 със застроена площ от 153 кв. м. – частна общинска собственост, находящ се в кв. „Сеславци“, ул. „Мургаш“, придружен с писмо вх. № СОА20-ВК08-5191/6/25.01.21 г. от Д. Барбалов – зам. кмет на СО, с изготвена нова начална конкурсна наемна цена

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-14766/1/25.01.21 г. относно провеждане на процедура по чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-14768/1/25.01.21 г. относно процедура за прилагане план за регулация и застрояване за УПИ VII-2038, кв. 14, м. с. Лозен, одобрен със заповед № РД-09-129 /21.05.1991 г. на Председателя на ИК на ОбНС „Панчарево“

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад, вх. №СОА20-ВК08-6007/10/30.11.2020 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс,с цел отдаване под наем за срок от 5 години на част, с площ 1500 кв.м. от поземлен имот-частна общинска собственост, находящ се в жк.“Овча купел-1 част“,кв.3В,УПИ I, отреден за "ОЖС" и ТП", със специфично конкурсно условие за "автопаркинг с павилион за охрана", придружен със становища на ПК по транспорт и пътна безопасност, Център за градска мобилност

 

 

Ангел Стефанов – кмет на район „Овча купел“

 1.  

Писмо вх. № СОА20-ВК66-10857/2/08.01.21 г. от Й. Фандъкова – кмет на СО, относно представяне на Анекс към Стратегически план и Годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ за 2021 година

/за сведение/

 1.  

Писмо вх. № СОА21-ТД26-433/14.01.21 г. относно намаляване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД със стойността на имоти, предмет на извършени разпоредителни сделки

Димитър Шивачев – изпълнителен директор на „Софийски имоти“ ЕАД

 1.  

Информация за постъпила поща:

 

Годишни доклади от общински търговски дружества за състоянието на системите за финансово управление и контрол и въпросник за самооценка за 2020 г.:

Вх. № СОА21-ТД26-810/25.01.21 г.; СОА21-УЗ21-49/19.01.21 г.; СОА21-МЦ29-26/20.01.21 г.; СОА21-УЗ21-47/19.01.21 г.; СОА19-ДИ04-3226/152/18.01.21 г.; СОА20-ДИ04-3465/46/19.01.21 г.; СОА20-ДИ04-3465/52/20.01.21 г.; СОА20-ДИ04-3465/44/19.01.21 г.; СОА20-ДИ04-3465/43/19.01.21 г.; СОА20-ДИ04-3465/41/19.01.21 г.; СОА20-ДИ04-3465/37/19.01.21 г.; СОА20-ДИ04-3465/70/26.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/24/20.01.21 г.;№ СОА19-ДИ04-3226/151/15.01.21 г.; СОА21-МЦ29-28/1/21.01.21 г.; СОА21-МЦ29-28/20.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/5/15.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/22/19.01.21 г.; СОА20-ДИ04-3465/53/20.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/31/20.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/27/20.01.21г.; СФИ20-ТД26-7187/29/20.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/30/20.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/26/20.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/32/20.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/28/20.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/25/20.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/10/18.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/8/18.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/9/18.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/16/19.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/14/19.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/15/19.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/17/19.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/4/15.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/7/15.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/13/19.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/18/19.01.21 г.; СФИ20-ТД26-7187/23/19.01.21 г.;СФИ20-ТД26-7187/19/19.01.21 г.

 

Отчети от общински търговски дружества: вх. № СОА21-МЦ29-48/28.01.21 г.; СОА21-ГР94-368/25.01.21 г.; СОА21-ТД26-1021/29.01.21 г.; СОА21-МЦ29-50/29.01.21 г.; СОА21-ТД26-1042/29.01.21 г.; СОА20-МЦ29-195/3/29.01.21 г.; СОА21-ТД26-1029/29.01.21 г.; СОА21-МЦ29-49/29.01.21 г.; СОА21-МЦ29-20/18.01.21 г.; СФИ20-ТД26-117/199/15.01.21 г.;

/ за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА20-ВК66-11166/3/05.02.21 г. относно възлагане предоставянето на услугата „патронажна грижа“ по проект BG05М9ОР001-6.002-0020 „Патронажна грижа + в община Столична“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-6.002-002 „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 и предоставяне заемообразно на средства за изпълнение на проекта

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА21-ВК08-1398/3/08.02.21 г. относно съгласие на Район Панчарево-СО да кандидатства в Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси

Николай Гюров – кмет на район Панчарево