Обратно Заседание № 46 на ПК по финанси и бюджет от 26.01.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 26.01.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-639/21.01.21 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2020 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2021 г.

Елен Герджиков – председател на СОС

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-649/21.01.21 г. относно Програма на Столична община за „Скринингово изследване за COVID-19 /коронавирусна инфекция/, чрез антигенен тест на персонала в образователните институции – училища на територията на Столична община“

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-797/28.01.20 г. относно приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на СО

 

Карлос Контрера, Михаил Петров, Владимир Митов, Димитър Антов, Борислав Иванов - общински  съветници от „ПГ „Патриоти за София“

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-287/12.01.21 г. относно отчет за изпълнение на Стратегията за развитието на физическото възпитания и спорта на Столична община за периода 2012 – 2020 година, утвърдена с Решение № 7/12.01.2012 г. на СОС

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС и доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-288/12.01.21 г. относно изпълнение на Решение № 226/11.06. 2020 г. – отчет за изпълнение на програмно финансиране за 2020 г. по Програма за развитие на физическото възпитания и спорта

доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-3961/3/12.01.21 г. относно отчет за изпълнение на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2020 г. в изпълнение на Решение № 89, по Протокол № 10 от 12.03. 2020 г. на СОС

доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-322/12.01.21 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11. 2006 г.

доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-11166/22.12.20 г. относно кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-12927/3/04.01.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Нови Искър“, за осъществяване на здравна дейност /лекарски и стоматологични кабинети/

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5188/1/13.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 3 години на сграда с идентификатор 68134.8270.937.1 със застроена площ от 47 кв. м. – частна общинска собственост, находящ се в кв. „Сеславци“, ул. „Мургаш“, придружен с изготвена нова експертна наемна цена с вх. № СОА20-ВК08-5188/7/15.01.21 г., по възлагане на ПКФБ

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-586/1/18.05.20 г. относно отдаване под наем за срок от 5 години, без търг или конкурс на нежилищно помещение /магазин/, находящо се на партера в сградата на улица „Сердика“ № 21, район „Оборище“ и представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.401.253.16 с площ 35,26 кв. м. за нуждите на централната и софийските организации на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на демократичните синдикати“, придружен с изготвена нова пазарна оценка от „Софинвест“ ЕООД и допълнителна информация, по възлагане на ПКФБ

Николай Александров – кмет на район Оборище

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-16383/1/18.01.21 г. относно кандидатстване за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001“3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ДИ04-1493/3/14.01.21 г. относно безвъзмездно прехвърляне на Министерство на младежта и спорта, правото на собственост върху имоти общинска собственост, находящи се в район „Красна поляна“, на основание чл. 69 ат Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 1.  

Писмо вх. № СОА20-ГР94-4482/4/07.01.201 г. относно определена средна пазарна цена за придобиване на реални части от недвижими имоти, частна собственост, попадащи в улична мрежа по действащи подробни устройствени планове

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Писмо вх. № СФИ20-ВК66-505/17.11.20 г. относно предприемане на действия за намаляване на капитала на „Пазари Изток“ ЕАД със стойността на недвижим имот, представляващ обществен паркинг с подходна теренна площ от 1 289 кв. м., находящ се в м. „Студентски град“, ул. „8 – ми декември“ през ДКЦ V-София ЕООД /бивша Студентска поликлиника)

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Писмо вх. № СОА20-ВК08-11510/27/19.01.21 г. относно продажба на движими вещи-отпадъци чрез търг с явно наддаване

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-11125/4/06.01.21 г. от Ст. Пелтеков – изп. директор на „В и К“ ЕАД, относно извънредно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД, проведено на 30.12.2020 г.

/за сведение/

 1.  

Информация за постъпила поща:

 

Годишни доклади от общински търговски дружества за състоянието на системите за финансово управление и контрол и въпросник за самооценка за 2020 г. :

Вх. № СОА20-ДИ04-3465/22/12.01.21 г.; № СОА21-МЦ29-11/08.01.21 г.; № СОА21-ТД26-80/06.01.21 г.; № СФИ20-ТД26-7187/3/14.01.21 г. ; № СОА20-ДИ04-3465/24/13.01.21 г.; № СФИ20-ТД26-7187/1/11.01.21 г.; № СОА21-ТД26-367/13.01.21 г.;

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА21-ВК66-752/25.01.21 г. относно предоставяне на дезинфектанти и препарати за нуждите на потребителите в социалните услуги на територията на Столична община с цел недопускане разпространението на COVID-19

Албена Атанасова – зам. кмет на СО