Обратно Заседание № 45 на ПК по финанси и бюджет от 12.01.2021 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 12.01.2021 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-10541/1/21.12.20 г. относно разрешение за разходване на средства, постъпили като целеви дарения по дарителска смета на Столична община за овладяване разпространението на COVID-19 и преодоляване на последиците от епидемията

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-10917/17.12.20 г. относно участие на Столична община в европейски проект „Мащабно управление на земетресенията на Западните Балкани чрез съвместни дейности по трансгранично сътрудничество“ (BALANCE), финансиран по Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз  (DG ECNO)

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-10684/1/14.12.20 г. относно поемането на обслужването на автобусна линия № 22 от „Столичен автотранспорт“ ЕАД

Борис Бонев – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-11251/29.12.20 г. относно утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2021 г.

Николай Стойнев, Георги Георгиев, Прошко Прошков, Карлос Контрера – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-100/06.01.21 г. относно отчет заизпълнение на финансирани проекти на спортни клубове по Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2020 година, в изпълнение на Решение № 105 по Протокол № 10 от 12.03.2020 г., Решение № 133 по Протокол № 11 от 16.04. 2020 г., Решение № 236 по Протокол № 15 от 11.06. 2020 г. на СОС

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС и доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-98/06.01.21 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2021 г. по Програма „София – град на младите и активните“

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС и доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-8574/9/07.01.2021 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Подобряване на иновативните възможности за съвместно възстановяване на местните райони“ (AGORA – Advancing innovative cogeneration Options for Revitalising local Areas) по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ (2014-2020) на Европейския съюз.

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-10682/10.12.20 г. относно приемане на бизнес план, промяна на търговската фирма и утвърждаване на актуализиран устав на „Чистота Искър“ ЕАД

Стефан Марков, Николай Стойнев и Анна Стойкова – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-11028/21.12.20 г. относно намерение за поемане на дългосрочен дълг с Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ за финансиране изпълнението на проект „Устойчива градска мобилност, Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-10515/07.12.20 г. относно изваждане на участъци от републиканската пътна мрежа, които свързват гр. София с населени места, които попадат в административната рамка на Столична община, от „Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса“, чрез подписване на споразумение между АПИ и СО за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в границите на СО

Десислава Билева – зам.-кмет на СО, д-р Ангел Джоргов – зам.-кмет на СО, Зафир Зарков – общински съветник

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-16048/11.12.20 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район Възраждане, ул. „Осогово“ 33, представляващ общински незастроен имот с идентификатор 68134.305.386 с площ от 414 кв. м, срещу предоставяне в собственост на Столична община на обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда

Савина Савова – кмет на район Възраждане

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-8144/7/14.12.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 години на помещение за офис в административната сграда на кметство Горни Богров, която е публична общинска собственост, находяща се в село Горни Богров, район "Кремиковци"

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-3548/4/13.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ сграда, находяща се на ул. „Стара планина“, район „Кремиковци“ – за склад, за срок от 3 /три/ години, придружен с изготвена нова пазарна оценка, с вх. № СОА20-ВК08-3548/7/14.12. 2020 г. , по възлагане на ПКФБ

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-12332/1/14.12.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот-частна общинска собственост, представляващ помещение разположено на втори етаж в масивен корпус от масивна сграда за търговия с административен адрес: гр. Нови Искър, кв. Курило, ул."Розова долина" №17а

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-15956/2/19.12.20 г. относно кандидатстване на район «Подуяне»-СО по Програма «Красива България», мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проект „Текущ ремонт на дворно пространство на ДГ № 92 „Мечта“, гр. София 1836, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ №10, УПИ IV - за детска градина, кв. 19, ж.к. „Левски зона Г“ по плана на гр. София, район „Подуяне “

Ева Митова – кмет на район Подуяне

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-4981/4/04.12.20 г. относно определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 68134.1982.88 по КККР, местност „Породин“, в. з. „Симеоново – Драгалевци - 2. част“ с предоставено право на ползване по смисъла на §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16635/22.12.2020 г. относно процедура по сключване на предварителен договор по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ, във връзка с приемане на ПУП-план за регулация и застрояване /ПРЗ/ и изменение на план за улична регулация /ИПУР/.

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-13514/1/04.12.20 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за сключване на окончателен договор във връзка с изменение на плана за регулация и образуване на нов УПИ III-2464 - „за обществено обслужване“, квартал 1б, м. „ж. к. Дружба 1 – I и II част“, район Искър

Ивайло Цеков – кмет на район Искър

 1.  

Доклад вх. № СОА16-ГР94-3814/17/04.12.20 г. относно продажба на 25,16% идеални части от поземлен имот с идентификатор 02659.2193.1017 – частна общинска собственост на собствениците на жилища на приземния и първия етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Банкя, ул. „Панайот Волов“ № 1

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-13194/1/14.12.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на реална част, с площ 2 кв.м за поставяне на банкомат, вляво от входната врата на триетажната административна сграда на района с идентификатор 02659.2193.476.1 - публична общинска собственост, находяща се в град Банкя, улица "Цар Симеон" №1

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-13361/15.10.20 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за изменение на ПУП – изменение на план за регулация на УПИ X – 1925 и ПИ с идентификатор 02659.2193.3132, образуване на нов УПИ X – 1925 за „ЖС“, кв. 6, гр. Банкя, чрез закупуване на придаваем ПИ с идентификатор 02659.2193.3576 по КККР с площ 56 кв. м – частна общинска собственост

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-6459/8/04.12.20 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.4083.37, м. „Младост 1А“, собственост на „БОРЯНА М СТРОЙ“ ЕООД, който попада в обхвата на бул. „Андрей Сахаров“, между о.т. 10б и о.т. 505

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-10625/6/04.12.20 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.4092.4195, попадащ в обхвата на бул. „Копенхаген“, собственост на физически лица

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-11985/1/03.12.20 г. относно промяна в характера на общинската собственост от публична в частна на имот, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 37914.6843.1244.1.5 по КК и КР, и отдаването му под наем без провеждане на публично оповестен конкурс за срок от 10 (десет) години на „Български пощи“ ЕАД за извършване на универсалната пощенска услуга

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-12216/1/16.12.2020 г. относно процедура по чл.35,ал.3 от ЗОС, а именно продажба на имот-частна общинска собственост, на собственика на построена върху нея сграда

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-12544/1/30.11.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на реална част с площ 50 кв. м от поземлен имот с идентификатор 68134.1106.58, представляващ частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект по индивидуален проект и съобразно локална схема за група павилиони № 30, одобрена от главния архитект на СО

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-12532/1/30.11.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на две реални части от общински имоти – частна общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти, съответно с площ 54 кв. м и 20 кв. м, по индивидуален проект и съобразно локална схема за група павилиони № 54, одобрена от главния архитект на СО

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-13933/1/30.11.20 г. относно отмяна на Решение № 258 по Протокол № 16 от 25.06.2020 г. на Столичен общински съвет Столична община да придобие чрез покупка следния имот: находящ се в район Лозенец – СО, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1211, с площ 955 кв. м, попадаща в обхвата на ул. „Филип Кутев“, в участъка от о.т. 705 – о.т. 703, обслужващ кв. 40, м. „Витоша – ВЕЦ – Симеоново“, собственост на физически лица

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад, вх. № СОА17-ВК08-16732/36/15.12.2020 г. относно отмяна на Решение № 860 по Протокол № 45 от 21.12.2017г. на Столичен общински съвет

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-14353/1/15.12.2020 г. относно учредяване на право на строеж върху съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. София, р-н "Надежда", срещу обезщетение с равностойни самостоятелни обекти в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за СО

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-12817/1/17.12.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти и помещения - частна общинска собственост, находящи се на територията на район "Сердика"

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 1.  

Писмо вх. № СОА20-ВК08-11510/20/07.01.21 г. относно продажба на движими вещ-отпадъци чрез търг с явно наддаване

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 1.  

Информация за постъпила поща:

Отчети, с вх. № СФИ20-ВК66-172/79/17.12.20 г.; № СФИ20-ВК66-172/81/17.12.20 г.; СФИ20-МЦ29-7/284/07.12.20 г.; СОА20-ГР94-5701/18.11.20 г.;

Писма вх. № СФИ20-ТД26-7069/03.12.20 г.; № СФИ20-ТД26-7070/03.12.20 г.; № СФИ20-ТД26-7070/1/07.12. 20 г.; СФИ20-ТД26-1620/1/13.11.20 г.; СФИ20-ВК66-550/07.12.20 г.; СОА20-ТД26-10694/2/25.11.20 г.; № СФИ20-ВК66-504/17.11.20 г.; СФИ20-ВК66-538/04.12.20 г.

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА20-ВК66-10605/1/11.01.21 г. относно увеличаване на капитала на „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД чрез парична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Георги Георгиев, Николай Стойнев – Стефан Марков – общински съветници

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА20-ВК66-3502/5/11.01.21 г. относно изменение на Решение № 502 по Протокол № 22 от 22.10. 2020 г. на Столичния общински съвет

Георги Георгиев, Николай Стойнев – Стефан Марков – общински съветници