Обратно Заседание №42 на ПК по финанси и бюджет от 15.12.2020 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 15.12.2020 г., вторник,

от 13,00 ч., което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-10667/10.12.20 г. относно освобождаване на категория лица от заплащане на такса по чл. 30, т. 1б и т. 1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Николай Стойнев, Георги Георгиев, Иван Таков, Владислав Панев, Карлос Контрера – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-10546/08.12.20 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Диагностично-консултативен център X-София“ ЕООД – в ликвидация и „медицински център XVI – София“ ЕООД – в ликвидация

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев, Милка Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-МЦ29-530/3/08.12.20 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XV – София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев, - общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-МЦ29-560/3/08.12.20 г. относно даване на съгласие „ Диагностично – консултативен център XIV – София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – дигитален рентгенов мамограф

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев, - общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК66-5437/14/08.12.20 г. относно продължаване на срока на заеми, предоставени от Столична община на „Медицински център I – Банкя“ ЕООД – в ликвидация

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев, Милка Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-10684/10.12.2020 г. относно даване съгласие за сключване на споразумение между „МТК Гроуп“ ООД и Столична община за уреждане на отношенията между страните, касаещи изпълнение  на договор за обществен превоз на пътници

Прошко Прошков, Радослав Влахов, Иван Таков, Альоша Даков, Карлос Контрера – общински съветници

 

/водеща комисия/

 

 

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7572/6/10.12.2020 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Укрепване, почистване и освежаване на елементите на фасадата на централната административна сграда на Столична община“ за финансиране по Проект „Красива България“ (ПКБ) на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“

Венера Милова – секретар на СО и Ирина Савина – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-9580/12.11.2020 г. относно заемообразно финансиране на изпълнението на проект “Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения” към договор № BG05M90P001-2-062-0002-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-10604/09.12.20 г. относно приемане на Годишен план – график за 2021 г. за дейността на Столична програма „Социални иновации“

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9285/04.11.20 г. относно 1.План–сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръженияна битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г. 2. Размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2021 г.

 

Десислава Билева – зам. кмет на СО и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9874/20.11.20 г. относно компенсирани промени между обекти финансирани със средства от целева субсидия за капиталови разходи

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-10527/08.12.20 г. относно предложение за прехвърляне на средства от дейност 389 „Други дейности по образованието“ - § 5100 към дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа“ - § 1030

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА16-ПП00-7/227/10.12.20 г. относно подготовка за кандидатстване на Столична община с проект за водоснабдяване и канализация за агломерации над 10 000 е.ж. на територията на Столична община за получаване на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма Околна среда " 2014-2020 г.

Ирина Савина – зам. кмет на СО и Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

 1.  

.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15946/10.12.2020 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.305.426 с площ 234 кв. м., ПИ с проектен идентификатор 68134.305.427 с площ 53 кв. м.,  реална част от ПИ с проектен идентификатор 68134.305.429 целия с площ 3 853 кв. м., собственост на „РЕНЕСАНС ТАУЪР“ ООД, които по действащ ПУП са предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост (улица и УПИ, отреден за озеленяване)

Савина Савова – кмет на район Възраждане

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-14745/3/10.12.2020 г. относно отпускане на средства от бюджета на Столична община под формата на безлихвено заемообразно финансиране с цел разплащане на разходи за трудови възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за лицата на длъжност, „личен асистент“ съгласно закона за личната помощ (ЗЛП) и тристранно споразумение между НОИ, АСП и Район „Лозенец“

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 

/водеща комисия/

 1.  

.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8093/7/08.12.2020 г. относно провеждане на процедура на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията.

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 

 1.  

Писмо вх. № СОА20-ВК66-9411/2/26.11.20 г. относно избор на председател на Одитния комитет на „Топлофикация София“ ЕАД

/за сведение/

 1.  

Информация за постъпила поща:

Отчети с вх. № СФИ20-ТД26-117/143/20.10.20 г.; № СОА20-МЦ29-488/20.10.20 г.;

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА20-МЦ29-454/3/30.11.20 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център V-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев, - общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА20-МЦ29-583/2/14.12.20 г. относно предоставяне на целева субсидия и даване на съгласие на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД да закупи дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев, - общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО