Обратно Заседание №41 на ПК по финанси и бюджет от 08.12.2020 г.


Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 08.12.2020 г.,вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9791/19.11.20 г. относно  Проект за промяна на НАРЕДБА за определяне на размера на местните данъци и такси на Столичен общински съвет, във връзка с намаляване на патентния данък за места за настаняване с оглед на тежките последствия, вследствие на пандемията от коронавирус за тях.

Владислав Панев – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-10195/30.11.2020 г. относно Проект за Наредба за изменение на НАРЕДБА за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет (приета с Решение № 83 по Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 7.03.2008 г., поел. изм. и доп. - Решение № 51 по Протокол № 5 от 30.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.

Владислав Панев, Георги Георгиев, Николай Стойнев, Екатерина Йорданова – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ДИ05-3260/25.11.20 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост

Николай Стойнев – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА20-МЦ29-453/3/18.11.20 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София“ ЕООД за срок от 5 /пет/ години

Д-р Антон Койчев, Милка Христова, д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9285/04.11.20 г. относно 1.План–сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръженияна битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г. 2. Размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2021 г.

 

Десислава Билева – зам. кмет на СО и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9933/23.11.20 г. относно одобряване на сертифицирани оценители, които да предлагат начална тръжна цена за търговете за продажба на движими вещи-отпадъци, съгласно Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ДИ02-32/4/20.11.20 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ДИ02-37/4/20.11.20 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-13934/29.10.2020 г. относно отмяна на решение №257 по Протокол №16 от 25.06.2020г.на СОС

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад, вх. №СОА20-ВК08-6007/10/30.11.2020 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс,с цел отдаване под наем за срок от 5 години на част, с площ 1500 кв.м. от поземлен имот-частна общинска собственост, находящ се в жк.“Овча купел-1 част“,кв.3В,УПИ I, отреден за "ОЖС" и ТП", със специфично конкурсно условие за "автопаркинг с павилион за охрана".

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-14014/30.10.2020 г., относно провеждане на процедура по реда на §8,ал.2,т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ

 

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-9837/3/19.11.20 г. относно откриване на процедира за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на части от сутерен в сградата на 141 ОУ „Народни будители" - публична общинска собственост, представляваща сграда с идентификатор 68134.1376.2088.1., находяща се на адрес: град София. Район „Надежда", ж. к. „Свобода"

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-13088/1/24.11.2020 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот - помещение, публична общинска собственост, на полуподземния етаж на административната сграда на район "Красна поляна", ул. "Освобождение" № 25, район "Красна поляна" - за бюфет за нуждите на районната администрация, за срок от 5 години 

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-11215/3/17.11. 2020 година относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на самостоятелен обект за здравни и социални услуги с идентификатор 37914.6843.1244.1.4. с плош 24 кв. м., находящо се на втория етаж в административната сграда на с. Кокаляне, актуван с АОС № 5029/31.10.2014 г.

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Информация за постъпила поща:

 

Отчети вх. № СОА17-ТД26-10917/35/30.10.20 г.; № СОА20-ГР94-2436/2/11.11.20 г.; № СОА20-ГР94-3844/1/30.10.20 г.; № СОА20-МЦ29-198/2/30.10.20 г.; № СОА20-МЦ29-521/30.10.20 г.; № СФИ20-ТД26-117/151/28.10.20 г.; № СОА20-МЦ29-505/28.10.20 г.; № СОА20-МЦ29-209/2/10.11.20 г.; № СОА20-МЦ29-195/2/27.10.20 г.; № СОА20-МЦ29-556/16.11.20 г.; № СФИ17-ТД26-312/127/29.10.20 г.; № СОА20-ГР94-3849/1/04.11.20 г.; № СОА20-МЦ29-507/28.10.20 г.; № СФИ20-ТД26-1218/4/28.10.20 г.; № СОА20-ГР94-3819/1/29.10.20 г.; № СОА20-МЦ29-510/29.10.20 г.; № СОА20-МЦ29-173/1/28.10.20 г.; № СОА20-МЦ29-513/29.10.20 г.; № СОА20-МЦ29-515/29.10.20 г.; № СОА16-МЦ29-49/33/29.10.20 г.; № СОА20-МЦ29-519/30.10.20 г.; № СОА20-МЦ29-518/30.10.20 г.; № СОА20-ГР94-2008/2/02.11.20 г.; № СФИ20-МЦ29-7/245/30.10.20 г.; № СОА19-МЦ29-205/5/02.11.20 г.; № СОА19-ГР94-2240/2/04.11.20 г.; № СФИ20-МЦ29-5/257/05.11.20 г.; № СФИ20-МЦ29-5/229/05.11.20 г.; № СФИ20-МЦ29-7/256/05.11.20 г.; № СОА20-МЦ29-493/21.10.20 г.; № СОА20-МЦ29-552/12.11.20 г.; № СОА20-МЦ29-509/1/28.10.20 г.; № СОА20-МЦ29-517/29.10.20 г.; № СФИ20-МЦ29-7/255/05.11.20 г.; № СФИ20-ТД26-1218/1/22.10.20 г.; № СФИ20-ТД26-117/157/30.10.20 г.;№ СОА20-ТД26-10180/26.10.20 г.; № СФИ20-ТД26-117/142/14.10.20 г.;

 

Оздравителни планове: вх. № СОА20-МЦ29-511/29.10.20 г.; № СОА20-МЦ29-483/15.10.20 г.; № СФИ20-МЦ29-56/1/06.11.20 г.; № СОА20-МЦ29-508/28.10.20 г.;

 

/за сведение/

Доп. т. 1

Доклад вх. №СОА20-ВК66-10429/04.12.2020 г. относно приемане на годишен отчет за дейността на Фондация „София- Европейска столица на спорта“ за 2020 г., основни насоки, програма за дейността на Фондацията за 2021 г. и бюджет за 2021 г.

Елен Герджиков – председател на СОС, доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО, Татяна Георгиева, Анна Стойкова, Екатерина Йорданова, Николай Стойнев, Карлос Контрера, Николай Велчев, Петко Димитров, Веселин Калановски – общински съветници

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5256/41/03.12.20 г. относно приемане на промяна в „Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества на територията на Столична община“, приет с Решение № 524/25.07.2019 г. на СОС

Десислава Билева – зам. кмет на СО, Лорита Радева , Карлос Контрера, Зафир Зарков, Иван Таков, Борис Бонев – общински съветници

Доп. т. 3

Доклад вх. № СОА20-ВК66-10446/04.12.20 г. относно разходване на средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

 

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/