Обратно Заседание №4 на ПК по финанси и бюджет от 11.12.2019 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

финанси и бюджет, което ще се проведе на 11.12.2019 г., сряда,

от 11,00 ч. в зала 2, ет. 2, ул. „Московска” 33

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-9615/27.11.19 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, приета с Решение № 83 по Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 07.03.2008 г., поправка на чл. 41, ал. 1 с Решение № 113 от 06.03.2008 г.; разгласена на 07.03.2008 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-9421/21.11.19 г. относно :

1. План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г.

2. Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 г.

Йоана Христова и Дончо Барбалов – зам. кметове на СО

  1.  

Доклад №СОА16-ПП00-7/187/25.11.2019 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) от 08.11.2016 г. между Столична община и Министерство на околната среда и водите

Ирина Савина – зам. кмет на СО

/ПКФБ – водеща комисия/

 

  1.  

Доклад вх. № СОА19-МЦ29-224/1/28.11.19 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещение, находящо се в сградата на „Диагностично – консултативен център XIV – София“ ЕООД за срок от 3 /три/ години

Д-р Антон Койчев-председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев- общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА19-МЦ29-366/2/28.11.19 г. относно даване съгласие на Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София“ ЕООД да изгради със собствени средства високотехнологична зала

Д-р Антон Койчев-председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев- общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-9528/25.11.19 г. относно заемообразно финансиране на изпълнението на два проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

/ПКФБ – водеща комисия/

 

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-877/12/22.11.19 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б/ от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Хранителна вълна – овластяване на градската младеж за климата“

Йоана Христова – зам. кмет на СО

/ПКФБ – водеща комисия/

 

  1.  

Доклад вх. № СОА17-ВК66-8740/5/25.11.19 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б/ от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“ (AIRTHINGS), финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014 – 2020 ) на ЕС

Йоана Христова – зам. кмет на СО

/ПКФБ – водеща комисия/

 

 

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ДИ04-1091/5/22.11.19 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б/ от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект – CITIES4CSR – Широкообхватни общински стратегии за насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони“ , финансиран по програма УРБАКТ III на ЕС

Йоана Христова – зам. кмет на СО

/ПКФБ – водеща комисия/

 

 

  • Протокол № 4 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 11.12.2019 г.