Обратно Заседание №39 на ПК по финанси и бюджет от 24.11.2020 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 24.11.2020 г.,вторник,

от 13,00 ч., което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9793/19.11.20 г. относно приемане на документ „ Цели, приоритети и организация на Календара на културните събития на Столична община за 2021 г.“

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ и доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-ГР94-1179/5/19.11. 20 г. относно изработка и трайно експониране на скулпторната композиция„Водна паша“ на скулптора Павел Койчев в съществуващия художествен елемент на градинско-парковото пространство – водно огледало при западния вход в Южния парк, откъмбул. „Петко Ю. Тодоров“ в София

 

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО и Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9809/19.11.20 г. относно приемане на Политика за участието на Столична община в публичните предприятия

Николай Стойнев, Георги Георгиев и Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9401/09.11.20 г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение №894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

Кристиан Кръстев-зам. кмет на СО, Дончо Барбалов-зам. кмет на СО, Карлос Контрера и Зафир Зарков – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9285/04.11.20 г. относно План–сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръженияна битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г. Размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2021 г.

 

Десислава Билева – зам. кмет на СО и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-8989/28.10.20 г. относно създаване на програма „София – град на младите и активните“ да финансиране на младежки проекти и инициативи в изпълнение на Решение № 787 от 08.12.2016 г. на Столичен общински съвет

Татяна Георгиева – общински съветник и доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-4994/5/20.11. 20 г. относно финансиране със средства  от Специализирания общински приватизационен фонд за проектиране и ремонт на сграда - общежитие на „Столичен автотранспорт" ЕАД с идентификатор 68134.1506.175.1 и 68134.175.6, упи VIII (ПИ 68134.1506.175), кв.20, м. НПЗ изток-юг", р-н Искър, ул. „Капитан Любен Кондаков" № 7

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-490/2/13.11.2020 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев-председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-593/4/13.11.2020 г. относно увеличаване капитала на „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД чрез непарични вноски и утвърждаване на актуализиранустав на дружеството.

Д-р Антон Койчев-председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-345/2/13.11.2020 г. относно увеличаване капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Д-р Антон Койчев-председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-11752/1/11.11.20 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 68134.614.198, представляващ УПИ XIX-198, кв. 101, м. „Суха река-квартали от североизточен град, прилежащи на Първа задгарова артерия“, район „Подуяне“

Ева Митова – кмет на район Подуяне

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-11108/1/21.10.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за охраняеми автопаркинги на два поземлени имота – частна общинска собственост, находящи се в ж.к. „Надежда – II част“.

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-8128/4/13.11.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на терен-общинска собственост, находящ се на територията на район „Лозенец“, по одобрени от гл. архитект на Столична община схеми за разполагане.

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-8928/6/11.11.20 г. относно процедура за прекратяване на съсобственост върху ПИ № 68134.901.243, с местонахождение: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Кораб планина“ № 26А, съставляващ УПИ  IX-243, кв. 196, м. „Лозенец-II част“

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-12078/1/09.11.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот-частна общинска собственост на територията на район „Лозенец“, представляващ двуетажна масивна сграда находяща се на бул. „Черни връх“ № 27 състоящо се от клубно помещение на първи етаж, ресторант на втори етаж

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-10544/2/12.11.20 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-3533/6/12.11.20 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица, чрез продажба на общинската част от недвижим имот, находящ се на територията на район „Витоша“.

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА16-ТД26-852/12/19.11.20 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, за одобряванена план за регулация за местност „Манастирски ливади – запад“, кв. 30 и създаване на нов УПИ XI-2168, 2180, 2181

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-8231/3/12.11.20 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройството на територията.

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-8060/3/12.11.20 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ, свързан с доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация по отношение на УПИ II-161 от кв. № 10 в село Казичене, находящ се на ул. „Троянов път“ № 2.

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-11221/1/06.11.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок отчетири години, на обособена част от административната сграда на район „Панчарево“, нанесена с идентификатор 55419.6706.648.8.1, публична общинска собственост, находяща се на ул. „Самоковско шосе“ № 230, за поставяне на автомат кафе

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-232/8/11.11.20 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Оборище“, представляващи 4 броя магазини с №№ 3, 9, 11 и 12, находящи се в пешеходния подлез на бул. „Ситняково“ и ул. „Оборище“.

Николай Александров – кмет на район Оборище

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-12799/1/11.11.20 г. относно процедура на основание § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 80 от Наредбата за общинската собственост, за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план ПУП- за УПИ  XIII-668, кв. 82, м. „Овча купел - актуализация“.

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-4346/5/10.11.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имот- публична общинска собственост, представляващ обособена част в сградата на 121 СУ „Георги Измирлиев“, Район „Триадица“, за образователна дейност за средно частно училища

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

Доп. т. 1

Доклад вх. №СОА20-ВК66-9808/19.11.2020 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.001-003-С03 между Столична община и МРРБ.

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 

/водеща комисия/

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА16-ПП00-13/580/23.11.2020 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение„Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“, по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на 2014-2020“по Оперативна програма "Региони в растеж“ 2014 - 2020

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО и Ирина Савина – зам. кмет на СО

Доп. т. 3

Доклад вх. № СОА20-ТД26-11125/1/23.11.2020 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в извънредното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките т дневния ред на обявеното за 15.12. 2020 г. извънредно Общо събрание на акционерите

Николай Стойнев и Прошко Прошков – общински съветници

Доп. т. 4

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9929/23.11.2020 г. относно Програма на Столична община за медико-диагностични изследвания на лица в общинските диагностично-консултативни центрове

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП

Доп. т. 5

Доклад № СОА20-ВК08-14181/1/19.11.2020 г. относно заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.101-0170-C01 „Надежда за утре/Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – район „Подуяне“ по ОП РЧР 2014-2020

Писма № СОА20-ВК08-12358/3/19.11.2020 г. и СОА20-ВК08-12358/4/23.11.2020 г. от д-р Д. Барбалов – зам. кмет на СО, касаещо проекти на всички райони, идентични с горния проект

Ева Митова – кмет на район  Подуяне