Обратно Заседание №38 на ПК по финанси и бюджет от 10.11.2020 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 10.11.2020 г.,вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-9326/05.11.2020 г. относно резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2019 година

Николай Стойнев и д-р Георги Георгиев – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-9187/02.11.2020 г. относно мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка със пандемията от новия коронавирусCOVID 19.

Карлос Контрера и Зафир Зарков – общински съветници

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9327/05.11.2020 г. относно Изменение и допълнение на Решение № 524 от 20.07.2017 г. на СОС за финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане на две детски площадки в градини и паркове на територията на Столична община

 

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9263/04.11.20 г. относно предоставяне на концесия за Управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти-публична общинска собственост

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-337/4/30.10.2020 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 пет години

 

Д-р Антон Койчев-председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-427/3/02.11.2020 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XIV-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

 

Д-р Антон Койчев-председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-439/2/30.10.2020 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – лампи за дезинфекция на въздуха с UVC и смяна на дограмата

 

Д-р Антон Койчев-председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-281/3/30.10.2020 г. относно даване на разрешение на „Медицински център XVI-София“ ЕООД – в ликвидация да извърши продажба на дълготрайни материални активи

Д-р Антон Койчев-председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник

 1.  

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-393/3/30.10.2020 г. относно отпускане на средства във връзка с приключване на процедурата по ликвидация на „Диагностично консултативен център X-София“ ЕООД – в ликвидация

 

Д-р Антон Койчев-председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-8836/23.10.2020 г. относно приемане на Програма за строителство на детски градини 2021 – 2023 г.;

 

-предложения с вх. № СОА20-ВК66-8836/2/04.11.20 г. от Делян Георгиев – кмет на район Изгрев;

 

-предложения с вх. № СОА20-ВК66-8836/3/06.11.20 г. от Веселин Калановски и Михаил Паргов – общински съветници

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, инж. Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-8019/2/14.10. 2020 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на спортен обект – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3189 от 28.06. 2018 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1971.3367, с площ от 54 890 кв. м., заедно с изградените в имота три броя сгради, представляващ реална част от УПИ VIII – за спорт и озеленяване, кв. 149, м. в. з. „Драгалевци-стадиона“

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-6967/4/29.10.20 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти – павилиони по типов проект на територията на район Лозенец, съгласно одобрени схеми от гл. архитект на Столична община, за срок от 5 /пет/ години

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9402/09.11.20 г. относно временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели или ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала, както и освобождаване - изцяло от задължението за заплащане на наем или дължимо обезщетение от лицата - наематели, респ. ползватели на обекти или имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, общинска собственост, собственост или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала

Николай Стойнев, Георги Георгиев, Борислав Иванов, Владислав Панев, Иван Таков, Карлос Контрера – общински съветници

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5199/30.06.2020 г. относно заплащане на дължимо обезщетение за ползване на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-за спорт и озеленяване, кв. 149, м. „в.з. Драгалевци-стадиона“ одобрен с Решение № 91 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС /АОС № 3189/28.06.2018 г./ от „ДИТ ГРУП“ АД въз основа на договор за гражданско дружество от 11.06.2009 г., сключен между "СДРУЖЕНИЕ „ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ ЛЕВСКИ – ДРАГАЛЕВЦИ“ /ОСК/ и „ДИТ ГРУП“ АД, на основание чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,

 Приложение № 1 към проекта за решение с вх. № СОА20-ВК66-5199/1/17.07.20 г., нов проект за решение с вх. № СОА20-ВК66-5199/2/17.07.2020 г.

Татяна Георгиева и Николай Стойнев – общински съветници, доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

Доп. т. 3

Писмо вх. № СОА20-ВК08-11510/15/07.11.20 г. относно продажба на движими вещи – отпадъци чрез търг с явно наддаване

Десислава Билева – зам.-кмет на СО

Доп. т. 4

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9283/04.11.20 г. относно предоставяне на целеви субсидии на общински лечебни заведения за болнична помощ за закупуване на медицинска апаратура за диагностика на пациенти с COVID-19

Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО