Обратно Заседание №37 на ПК по финанси и бюджет от 03.11.2020 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 03.11.2020 г.,вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-7065/31.08.20 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на територията на Столична община /приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г., последно изменена с Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07. 2018 г./

Симеон Ставрев – общински съветник, Георги Илиев – кмет на район Слатина, Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-5702/2/09.10.20 г. относно изграждане на обекти от „Софийска вода“ АД съгласно т. 2.3 от Анекс към Второ допълнително споразумение към Договора за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-6779/7/09.10.20 г. относно изграждане на обекти от „Софийска вода“ АД, финансирани чрез Допълнителните средства, съгласно Трето допълнително споразумение от 23.03.2018 г. към Договора за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община за 2020 г. и 2021 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-8488/3/27.10.20 г. относно разходването на средства от дарителската сметка на Столична община

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-МЦ29-333/2/09.10.20 г. относно предоставяне на целева субсидия на „Диагностично-консултативен център XVI-София“ ЕООД, като лечебно заведение, което се намира в район с повишен здравен риск

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев и Милка Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. Кмет на СО

 

/водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-8693/20.10.20 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД, чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. Кмет на СО

 1.  

оклад вх. № СОА20-ВК66-8690/20.10.20 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД, чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. Кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-МЦ29-23/4/09.10.20 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXV-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. Кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-1600/4/16.09.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещения, в сграда с идентификатор 68134.202.1.2 – Акт за частна общинска собственост № 1821 от 27.01.2019 г. и идентификатор 68134.202.1.3 – Акт за частна общинска собственост № 1822 от 29.01.2019 г., намиращ се на ул. „Дамян Груев“ № 8а, придружен с нов проект за решение с вх. № СОА20-ВК66-1600/9/15.10.2020 г.

Кристиан Кръстев – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-8553/15.10.2020 г. относно предоставяне на сграда и прилежащия й терен – публична общинска собственост за сграда – 2 към детска градина № 175 „Слънчеви лъчи“ за 4 градински и 2 яслени групи

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-8836/23.10.2020 г. относно приемане на Програма за строителство на детски градини 2021 – 2023 г.

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, инж. Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-8146/9/02.10.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с идентификатор 07140.8092.933.1 по КККР на Кремиковци, с адрес в гр. Бухово, ул. „Никола Бонев“, представляващо помещение, находящо се в сградата на „Дом на културата-гр. Бухово“

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-3088/5/20.10.20 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-2703/5/20.10.20 г. относно изменение на Решение № 267 по Протокол № 16 от 25.06. 2020 г. на Столичен общински съвет

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-12037/1/20.10.20 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА17-ВК08-16732/30/30.09.20 г. относно отмяна на Решение № 862 по Протокол № 45 от 21.12. 2017 г. на Столичен общински съвет

Константин Павлов-кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА17-ВК08-16732/31/30.09.20 г. относно отмяна на Решение № 859 по Протокол № 45 от 21.12. 2017 г. на Столичен общински съвет

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК08-12268/12/20.10.20 г. относно поправка на Решение № 402, по Протокол № 78 от 27.06.2019 г., за изкупуване от страна на Столична община на част от недвижим имот – собственост на физически лица, попадаща в улична регулация от о.т. 14в-о.т.700, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, кв. 120, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, район Лозенец, съгласно действащ ПУП, одобрен с Решение № 44, т. 2 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-9607/4/07.10.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на гр. София, СО-район Надежда, ж.к. „Надежда-4 ч.“, с идентификатор 68134.1384.2055 за поставяне на преместваеми обекти по схема, одобрена от гл. Архитект на Столична община

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-9223/1/06.10.20 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ТД26-4212/8/06.10.20 г. относно довършване на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за сключване на окончателен договор, във връзка с изменение на плана за регулация и образуване на нов УПИ VI-591 – „за чисто производство и администпрация“, квартал 4А, м. „НПЗ Военна рампа-изток“ 1 и 2 част, район Сердика

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-10347/2/16.10.20 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на част от сграда с идентификатор 68134.513.6.1 и предназначение за „здравно заведение“, както и гараж в стопанския двор на същата сграда – частна общинска собственост, разположена в урегулиран поземлен имот I отреден за „поликлиника“ в квартал 10 от местност „ГГЦ-Зона-В17“, булевард „Княгиня Мария Луиза“ № 1919

 Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК08-13656/5/05.10.20 г. относно доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ III-366, кв. 2, м. Бул. Цар Борис III-та 3-та и 4-та част“

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-8038/5/20.10.20 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а именно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-8617/3/23.10.2020 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД за изграждане на трансформаторен пост – тип КТП с площ от 6,92 кв. м. и сервитутна зона на КТП от 16,08 кв. м. в общински имот

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-11142/1/03.10.20 г. относно заемообразно финансиране от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „ПОМОЩ В КРИЗИНА СИТУАЦИЯ“, Процедура BG05M9FOP001.2.101 – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., финансиран съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9FOP001.2.101-0151-С01, между район Средец – СО като бенефициент, заедно с район Триадица-СО като партньор и Министерство на труда и социалната политика

Трайчо Трайков – кмет на район Средец

 

/водеща комисия/

 1.  

Информация вх. № СОА20-ВК66-8037/01.10.20 г.  от Й. Фандъкова – кмет на СО, относно изпълнение на Решение № 136 по Протокол № 11 от 16.04.20 г. на СОС

/за сведение/

 1.  

Информация за постъпила поща:

Отчети вх. № СОА19-МЦ29-329/7/13.10.20 г.; СОА20-МЦ29-464/13.10.20 г.; СОА20-МЦ29-465/13.10.20 г. от В. Савов – ликвидатор;

Оздравителни планове вх. № СФИ20-ВК66-452/05.10.20 г.; № СОА20-ТД26-9517/06.10.20 г.; № СОА20-Мц29-444/29.09.20 г.; № СОА20-ТД26-9582/07.10.20 г.; № СОА20-МЦ29-442/29.09.20 г.; № СОА20-МЦ29-443/29.09.20 г.;

/за сведение/